Nyborg

Process

Syftet med detaljplanen för Nyborg är att möjliggöra ca 300 nya bostäder i anslutning till den nya vägförbindelsen mellan Bällstaberg och Nyborg samt en bussgata över kommungränsen till Täby. Naturvärden och viktiga gröna stråk säkerställs som natur. 

Ett gemensamt programförslag för Bällstaberg 4 och Nyborg var ute på programsamråd under september och oktober 2009. Därefter har projektet delats upp i två uppdrag, ett för Bällstaberg 4 och ett för Nyborg. Detaljplanen för Bällstaberg 4 vann laga kraft den 23 oktober 2014. 

Vad händer nu? 

Kommunen har i sitt Plan- och miljöutskott den 18/2 2020 tagit beslut om att tillsvidare pausa planläggningen för Nyborg. Projektet pausas då man i nuläget inte ser att det finns förutsättningar för att ta fram en detaljplan som hanterar områdets utmaningar på ett hållbart sätt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats