Gamla Karlbergsvägen

Karta

detaljplaneprocess-granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus och/eller kontorsändamål i 2-4 våningar. Syftet med planen är även att säkerställa ytor för hantering av dagvatten, skyfall, avfall och läckage av bränsle. Detaljplanen syftar även till att uppnå översiktsplanens intentioner med en blandad bebyggelse i ett kollektivtrafiksnära läge.

Planens läge

Planområdet är beläget i södra Vallentuna, sydöst om korsningen mellan Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen. Området ligger söder om Bällsta station, öster om Vallentunasjön, nordöst om Kragstalunds station och väster om Arningevägen.

Planen följer översiktsplanens inriktning.

Tidigare arbete

Detaljplanen var ute på samråd 6-27 maj 2021 samt granskning mellan 25 maj till 25 juni 2023.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med att sammanställa inkomna yttranden från granskningsskedet. Samtliga synpunkter kommer att bemötas och presenteras i ett så kallat granskningsutlåtande i samband med antagandet av detaljplanen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats