Okvista 5

karta

 Enkel planprocess granskning

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en ny etapp i Okvista arbetsområde. Intentionen är att Okvista 5 skall utvecklas till ett arbetsområde där i första hand små- till medelstora verksamheter som är svårintegrerade i en blandad bebyggelse men som i övrigt inte verkar störande på omgivningen, kan lokaliseras.

Detaljplanen syftar även till att öka kommunens reserv på planlagd mark för verksamhetsetablering, som ett led i att främja det lokala näringslivet. Området utpekas i översiktsplanen för 2040 som ett utvecklingsområde för verksamheter.

Planens läge

Detaljplaneområdet ligger ca 2 km öster om Vallentuna centrum och öster om, och i direkt förbindelse till, de tidigare etapperna av Okvista arbetsområde.

Planen följer översiktsplanens inriktning.

Tidigare arbete

Planen var ute på samråd mellan den 19 oktober till den 9 november 2023.

Vad händer nu

Just nu pågår arbete med att ta fram ett granskningsförslag. Inkomna yttranden från samrådsperioden sammanställs i en samrådsredogörelse som blir tillgängligt till granskningsperioden. Planen planeras gå ut på granskning tredje kvartalet 2024.

Markanvisning

Efter detaljplanens laga kraft kommer mark att anvisas successivt. Både direktanvisning och anbudsförfarande kommer att vara aktuellt. Då detaljplanen är flexibel vad gäller till exempel fastighetsstorlek och användningsbestämmelser kommer kommunen, oavsett direktanvisning eller anbudsförfarande, att ställa krav på till exempel dagvattenhantering och gestaltning. Detta hanteras som ett utvärderingskriterium i anbudsförfarandet och regleras i avtal.

Om man är intresserad av markanvisning i detta område så kan man läsa mer och anmäla sig nedan. Vid anmälan får man sedan mer information inför att markanvisningen blir aktuell.

Intresseanmälan markanvisning

Är du byggaktör och intresserad av att köpa och exploatera mark i Vallentuna kommun? Här kan du anmäla ditt intresse via webbformuläret nedan. Du kommer då bli kontaktad via e-post i samband med kommande markanvisningar.

Intresseanmälan markanvisning

Händer vid laptop och ritningar.ar.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats