Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort

Västra Vallentuna tätort

Karta

Processbild

Ett förslag till fördjupad översiktsplan var ute på samråd under perioden 16 februari-15 april 2022. Under samrådstiden hölls två digitala informationsmöten och två öppna hus på Vallentuna kulturhus.
Under samrådstiden inkom ett femtiotal yttranden med synpunkter från fastighetsägare, boende, organisationer och myndigheter. Längst ned på denna sida finns en sammanställning av de yttranden som inkom under samrådet.

Vad händer nu

Arbetet med ställningstaganden till inkomna yttranden och en bearbetning av planförslaget pågår. Kring årsskifte beräknas den reviderade fördjupade översiktsplanen gå ut på granskning. I granskninghandlarna ingår en så kallad samrådsredogörelse, där ställningtaganden till de inkomna yttrandena under samrådet presenteras.

De två samrådshandlingarna Fördjupad översiktsplan och HKB-rapport nedan kommer vid granskningen att ersättas med motsvarande reviderade granskningshandlingar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats