Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort

Västra Vallentuna tätort

Kartaområdesindelning

 Enkel planprocess allmän

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 22 januari 2024, och vann sedan laga kraft 17 februari 2024. Förslaget var ute på samråd 16 februari – 15 april 2022 och på granskning 17 april – 18 juni 2023. Ställningstaganden till yttranden och de ändringar som skedde till följd av samrådet återfinns i en samrådsredogörelse, och motsvarande för granskningen återfinns i ett särskilt utlåtande.

Vad händer nu?

Den fördjupade översiktsplanen ger nu vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden. Ett sätt att följa genomförandet av den fördjupade översiktsplanens föreslagna bebyggelseutveckling är att löpande läsa kommunens aktuella bostadsbyggnadsprognos, samt ta del av informationen om pågående detaljplaner.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats