Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort

Västra Vallentuna tätort

KartaKarta

Processbild

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort är nu framtagen. Planen ger förutsättningar för ett tillskott på ungefär av 1700 bostäder, med en fördelning där uppskattningsvis hälften av bostäderna återfinns i flerfamiljshus och hälften av bostäderna återfinns i form av småhus.

Avsikt och vägledning för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras i västra Vallentuna tätort har delats upp i sex områden enligt ovanstående karta till höger, där vart och ett av dessa områden i sin tur omfattas av olika delområden enligt ovanstående markanvädningskarta till vänster.

Samrådhandlingarna finns tillgängliga digitalt längst ner på denna sida och som ett par utskrivna exemplar som kan läsas på plats i Vallentuna Kulturhus.

Samråd 16 februari - 15 april

Samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort pågår under perioden 16 februari – 15 april 2022.

Digitalt informationsmöte och öppet hus

Under samrådstiden kommer två digitala informationsmöten att hållas. Under dessa ges en presentation av planförslaget och svar ges på förställda frågor insända före 13 mars. Det kommer även att hållas två öppna hus på Vallentuna kulturhus där du som intresserad kan föra en direkt dialog med tjänstepersoner från kommunens avdelning för översiktsplanering.

Anmälan till digitala informationsmöten

De digitala informationsmötena kommer att hållas:

Två öppna hus kommer att hållas på plats i Vallentuna kulturhus:

  • Torsdag 24 mars 15:00-19:00
  • Torsdag 31 mars 10:00-14:00

Synpunkter på planförslaget

Under samrådstiden har fastighetsägare, boende, organisationer och myndigheter möjlighet att framföra sina synpunkter på samrådsförslaget. Synpunkter framförs skriftligen senast 15 april 2022. Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt:

Synpunkter via webbformulär

Via e-post till sbf@vallentuna.se 

Brev till:

Vallentuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna

Ange "FÖP västra Vallentuna tätort" i ärenderaden eller på kuvertet.

Fredrik Skeppström

Projektledare

Tel: 08-587 849 03
E-post: fredrik.skeppstrom@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats