Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort

Västra Vallentuna tätort

Kartaområdesindelning

planprocess antagande

Ett förslag till fördjupad översiktsplan var ute på granskning under perioden 17 april – 18 juni 2023.

Vad händer nu?

Arbetet med ställningstaganden till inkomna yttranden och en bearbetning av planförslaget är slutfört. Den fördjupade översiktsplanen tas upp för beslut om antagande i Kommunfullmäktige 22 januari 2024.

Nedanstående dokument Fördjupad översiktsplan och HKB-rapport kommer vid antagandet bytas ut mot nya uppdaterade versioner. Samrådsredogörelsen kvarstår men kompletteras med ett så kallat särskilt utlåtande, där samhällsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till de trettiotal yttrande som inkom under granskningen presenteras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats