Lindholmen-Kullbacka

Karta

  Process

Syfte

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kullbacka omfattande fastigheterna Kulla 1:1, 1:3, 1:4, 1:5, 1:12, 1:13, Sylta 1:1, 1:4, 1:5, 1:8 och 1:16.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 100 bostäder. Inom planområdet ska skapas förutsättningar för i huvudsak småhus.  Omfattningen, typ av bebyggelse och exakt planavgränsning kommer slås fast senare under planarbetets gång.

Planens läge

Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Roslagsbanans hållplats Lindholmen station. Lindholmen återfinns cirka sex kilometer norr om Vallentuna centrum.

Planen följer översiktsplanens inriktning gällande användning men frångår inriktningen gällande antal bostäder.

Vad händer nu?

Arbete med att ta fram ett planförslag för detaljplan Kullbacka pågår. Planen beräknas skickas ut för samråd våren 2023.

Kontakt

Projektledare

Anders Nahlbom

E-post:
anders.nahlbom@vallentuna.se

Telefon:
08-587 851 38

Planarkitekt

Oscar Wilner

E-post: 
oscar.wilner@vallentuna.se

Tel:
08-857 85 208

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats