Lindholmen-Kullbacka

Karta

  Process

Syfte

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kullbacka omfattande fastigheterna Kulla 1:1, 1:3, 1:4, 1:5, 1:12, 1:13, Sylta 1:1, 1:4, 1:5, 1:8 och 1:16.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 135 bostäder. Inom planområdet ska skapas förutsättningar för i huvudsak småhus.  Omfattningen, typ av bebyggelse och exakt planavgränsning kommer slås fast senare under planarbetets gång.

Planens läge

Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Roslagsbanans hållplats Lindholmen station. Lindholmen återfinns cirka sex kilometer norr om Vallentuna centrum.

Planen följer översiktsplanens inriktning gällande användning men frångår inriktningen gällande antal bostäder.

Vad händer nu?

Arbete med att ta fram ett planförslag för detaljplan Kullbacka pågår. Planen beräknas skickas ut för samråd hösten 2024.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats