Bällsta Björnboda

 

Planens läge

Planområdet återfinns söder om Björnbodavägen, öster om Ullgrens trädgårdsmästeri samt norr om Fågelsångens företagspark. Planområdet återfinns cirka 1,8 kilometer sydöst om Vallentuna centrum.

 

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse av varierad karaktär med god anpassning till omgivande bebyggelse. Inom planområdet möjliggörs omkring 50-60 bostäder som föreslås variera mellan friliggande enbostadshus och par-, rad- och kedjehus. Ett mindre flerbostadshus möjliggörs i planområdets nordöstra del. Detaljplanen ska även möjliggöra en trafikstruktur med god framkomlighet och ge förutsättningar för omhändertagande av dagvatten. En cirkulationsplats föreslås i dagens korsning mellan Björnbodavägen/Odlingsvägen/Kullabergsvägen. Hela området bryts upp av mindre parker och i söder föreslås ett större parkstråk. På del av fastighet Bällsta 2:789 tillåts verksamhet i syfte att möjliggöra en utökning för verksamhetsutövare inom intilliggande verksamhetsområde.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu

Planen är just nu ute på samråd. Samrådet pågår fram till den 7 mars 2019.

Ett samrådsmöte kommer hållas den 14 februari 2019, kl. 18.00–19.30,
i Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna synpunkter skriftligen senast den 
7 mars 2019 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planeringsavdelningen
186 86 Vallentuna

Eller

sbf@vallentuna.se

Ange gärna "Detaljplan för Bällsta-Björnboda” i ärenderaden.

Projektledare

Henrik Juhlin

E-post: henrik.juhlin@vallentuna.se

Tel: 010-603 86 82

Planarkitekt

Linnéa Forss

E-post: linnea.fors@vallentuna.se

Tel: 08-695 60 00

Exploateringsingejör

Matilda Lindgren

E-post: matilda.lindgren@vallentuna.se

Tel: 010-603 86 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats