Bällsta Björnboda

Karta

 Process

Planens läge

Planområdet återfinns söder om Björnbodavägen, öster om Ullgrens trädgårdsmästeri samt norr om Fågelsångens företagspark. Planområdet återfinns cirka 1,8 kilometer sydöst om Vallentuna centrum.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse av varierad karaktär med god anpassning till omgivande bebyggelse. Inom planområdet möjliggörs omkring 50-60 bostäder som föreslås variera mellan friliggande enbostadshus och par-, rad- och kedjehus. Ett mindre flerbostadshus möjliggörs i planområdets nordöstra del. Detaljplanen ska även möjliggöra en trafikstruktur med god framkomlighet och ge förutsättningar för omhändertagande av dagvatten. En cirkulationsplats föreslås i dagens korsning mellan Björnbodavägen/Odlingsvägen/Kullabergsvägen. Hela området bryts upp av mindre parker och i söder föreslås ett större parkstråk. På del av fastighet Bällsta 2:789 tillåts verksamhet i syfte att möjliggöra en utökning för verksamhetsutövare inom intilliggande verksamhetsområde.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu

Planen var ute på samråd till och med den 7 mars 2019. Just nu pågår arbete med att ta fram samrådsredogörelse.

Avveckling av markavvattningsföretag Bällsta-Björkesta torrläggningsföretag

Karta

Torrläggningsföretaget Bällsta-Björkesta (blå markering)

Generellt om markavvattningsföretag

Markavvattningssamfälligheter är ett samlande begrepp för samfälligheter bildade enligt nuvarande och äldre vattenlagstiftning, som har till uppgift göra marken bättre för jord- eller skogsbruk genom att leda bort vatten. I Stockholms län finns ca 800 sådana företag av vilka de flesta upprättades mellan åren 1850-1950. Med tiden har de flesta spelat ut sin roll, allt eftersom markanvändningen övergått från jordbruksmark till exploaterade bostadsområden eller parkmark. De är dock fortfarande rättsligt gällande. Upphävande av ett markavvattningsföretag måste därför beslutas av Mark- och miljödomstolen.

Bällsta-Björkesta torrläggninsföretag

Markavvattningsföretaget, Bällsta-Björkesta kallat torrläggningsföretag (AB_2_1279) är från 1940-talet och skapades för att avvattna jordbruksmark. Genom markavvattningsföretag regleras de deltagande fastigheternas fördelning av ansvar och kostnader för markavvattning och vattenavledning i ett område.

Sedan markavvattningsföretaget bildades har stora förändringar skett i dikets närområde genom både nya ägoförhållanden och ändrad markanvändning. Detta utan att markavvattningsföretaget har anpassats till de nya förhållandena. Kommunens inriktning är att träffa överenskommelse med delägarna som innebär dels att kommunen övertar ansvaret för diket och dels att markavvattningssamfälligheten ska upphävas.

Kommunen kommer att ta fram ett förslag till hur vattenfrågorna kan lösas på ett bra sätt utifrån både bebyggelse- och mijömässiga hänsyn. Därefter kan kommunen ansöka till Mark- och Miljödomstolen om tillstånd för åtgärderna och upphävande av markavvattningssamfälligheten. Därmed blir ansvarsfördelningen tydligare enligt dagens förutsättningar och markavvattningen kan byggas om så att det går att utveckla nya bostäder.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats