Bällsta Björnboda

Karta 

Process

Planens läge

Planområdet återfinns söder om Björnbodavägen, öster om Ullgrens trädgårdsmästeri samt norr om Fågelsångens företagspark. Planområdet återfinns cirka 1,8 kilometer sydöst om Vallentuna centrum.

 

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse av varierad karaktär med god anpassning till omgivande bebyggelse. Inom planområdet möjliggörs omkring 50-60 bostäder som föreslås variera mellan friliggande enbostadshus och par-, rad- och kedjehus. Ett mindre flerbostadshus möjliggörs i planområdets nordöstra del. Detaljplanen ska även möjliggöra en trafikstruktur med god framkomlighet och ge förutsättningar för omhändertagande av dagvatten. En cirkulationsplats föreslås i dagens korsning mellan Björnbodavägen/Odlingsvägen/Kullabergsvägen. Hela området bryts upp av mindre parker och i söder föreslås ett större parkstråk. På del av fastighet Bällsta 2:789 tillåts verksamhet i syfte att möjliggöra en utökning för verksamhetsutövare inom intilliggande verksamhetsområde.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu

Planen var ute på samråd till och med den 7 mars 2019. Just nu pågår arbete med att ta fram samrådsredogörelse.

 

Samråd om avveckling av markavvattningsföretag Bällsta-Björkesta torrläggningsföretag

Karta

Blå markerat område markerar Torrläggningsföretaget Bällsta-Björkesta

Generellt om markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag är vattensamfälligheter med syfte att skapa optimala markvattenförhållanden för exempelvis jordbruksmark. I Stockholms län finns ca 800 sådana företag av vilka de flesta upprättades mellan åren 1850-1950. Med tiden har de flesta spelat ut sin roll, allt eftersom markanvändningen övergått från jordbruksmark till exploaterade bostadsområden eller parkmark. De är dock fortfarande rättsligt gällande och lika bindande som vattendomar. Upphörande av ett markavvattningsföretag måste därför godkännas av Mark- och miljödomstolen.

Markavvattningsföretaget Bällsta-Björkesta

Markavvattningsföretaget, Bällsta-Björkesta kallat torrläggningsföretag (AB_2_1279) är från 1940-talet och skapades för att avvattna jordbruksmark. Genom markavvattningsföretag regleras de deltagande fastigheternas fördelning av ansvar och kostnader för markavvattning och vattenavledning i ett område.

Sedan markavvattningsföretaget bildades har stora förändringar skett i dikets närområde genom både nya ägoförhållanden och ändrad markanvändning. Detta utan att markavvattningsföretaget har anpassats till de nya förhållandena. Kommunen avser träffa överenskommelse om avveckling av markavvattningsföretaget mellan de som idag ansvarar för underhållet av diket. Några fastigheter kommer även efter upphävandet ansvara för underhåll av de kvarstående anläggningar som inte redan utrivits.

Processen kring upphävandet

För att markavvattningsföretaget ska kunna upphöra krävs skriftligt godkännande från de fastighetsägare som ingår i kostnadsfördelningslängden, samt att sakägare, ägare till fastigheter som ligger inom markavvattningsföretagets båtnadsområde, har getts möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden från sakägare bifogas därför ansökan till Mark- och miljödomstolen där Vallentuna kommun är sökande.

Välkommen att lämna synpunkter och ställa frågor på ansökan om upphävande till beatrice.matsson@vallentuna.se eller Vallentuna Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 186 86 Vallentuna. Märk ert yttrande med diarienummer Bällsta-Björnboda (KS 2014.455).

Tänk på att din synpunkt ska ha inkommit senast den 18 april 2019.

Samrådshandlingarna finner du nedan under fliken Markavvattning.

Projektledare

Henrik Juhlin

E-post: henrik.juhlin@vallentuna.se

Tel: 010-603 86 82

Planarkitekt

Linnéa Forss

E-post: linnea.forss@vallentuna.se

Tel: 08-695 60 00

Exploateringsingejör

Matilda Lindgren

E-post: matilda.lindgren@vallentuna.se

Tel: 010-603 86 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats