Detaljplan: Kristineberg etapp 2

Karta

Process

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av cirka 420 bostäder i flerbostadshus och småhus. Här planeras även för en skola, viss centrumservice och ett vårdboende.

Planområdet ligger öster om Arningevägen i anslutning till Bällstaberg.

Vad händer nu?

Planen var utskickad på samråd under våren 2016. Efter samrådet har ett miljöprogram har tagits fram för hela Kristineberg. 

Planförslaget håller nu på att bearbetas inför granskning. Till grund för bearbetningen ligger inkomna yttranden under samrådet, miljöprogram och ändrade förutsättningar som framkommit i kompletterande utredningar.

Preliminär tidplan:

Det reviderade planförslaget bedöms att skickas ut för granskning tidigast tredje kvartalet 2023. Planen beräknas antas tidigast fjärde kvartalet 2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats