Åby ängar etapp 1

Åby ängar, etapp 1

Detaljplanen Åby ängar, etapp 1, vann laga kraft 2014-06-03, detaljplanen möjliggör för cirka 650 bostäder. Planområdet ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen. Arbeten med arbetsgator och ledningar avslutades under 2016 och i takt med att bostadsområden färdigställs kommer även det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden att genomföras successivt. Inflyttning har skett i 5 av de totalt 8 bostadskvarteren och en förskola med plats för fyra avdelningar har öppnat.

Vad händer nu?

Utbyggnaden av kommunens anläggningar har delats upp i tre steg. Först byggdes så kallade arbetsgator innan bostadsbyggnationen kunde påbörjas. Gatorna färdigställs som ett andra steg där bland annat kantsten och fundament för skyltning sätts på plats. Det arbetet pågår på Åby allé och delar av Häggatan fram till och med november 2020. Till det sista steget sparas de delar av anläggningen som lätt skadas av de transporter och arbeten bostadsbyggnationen innebär, detta är exempelvis ytskikt och planteringar. Trädplanteringen i området planeras därför för delar av området under hösten 2021, detta på grund av att hösten är den bästa årstiden för trädplantering.

Frågor kring kommunens entreprenad kan ställas till kommunens projektledare Elin Ericsson, se kontaktuppgifter nedan.

Bostadsbyggnation pågår på kvarter 3 och 4 där byggaktörerna Åke Sundvall respektive Veidekke ansvarar.

Veidekke                                                  Åke Sundvall
Lukas Nilsson                                            Tim Svalling
070 692 18 99                                          08-505 580 39
lukas.nilsson@veidekke.se                         tim.svalling@akesundvall.se

 

 

Parkeringar i området

Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet vilket betyder att det är kommunen som äger och förvaltar gator, natur och allt som i detaljplanen är utlagd som allmän plats. Gatuparkeringen i området är avsedd för besökare till dels området men också Vallentuna Centrum och en ruljangs på parkerade bilarna är därför önskvärd. Gatuparkeringen i området är inte avsedd för boendeparkering och kan inte kunna upplåtas till enskild person utan gatuparkeringen är att betrakta som en tillgång för hela området. I Vallentuna kommun är det fastighetsägarna själva som ansvarar för att tillgodose sitt parkeringsbehov. Gatuparkeringen i området är reglerat till 3 timmar mot parkeringsskiva mellan kl 7-19 förutom parkeringsplatserna utanför förskolan där parkering reglerats till 30 minuter mot parkeringsskiva samma tid.

Hastighetssänkande åtgärder

Området är hastighetsbegränsat till 30 km/h. Projektet kommer i slutet november 2020 när pågående gatubyggnation är klar utföra en trafikmätning i området för att klargöra om det, för att sänka hastigheterna i området, behövs några hastighetssänkande åtgärder. Trafikmätningen kommer att visa om och vilka åtgärder som vore lämpliga och vart i så fall dessa ska placeras för att uppnå önskad effekt. Trafikmätningen bör inte göras under en pågående entreprenad eller under extrema väderförhållanden då resultatet riskerar att bli missvisande.

Byggnation av kvarvarande kvarter

Följande byggherrar är inblandade:

Riksbyggen

Uppför bostäder inom kvarter 1 och 7. Kvarter 1 är färdigställt och inflyttning har skett. Kommunens försäljning av kvarter 7 har dragit ut på tiden och planeras till hösten 2021.

Magnolia Bostad

Uppför bostäder inom kvarter 2 och 8, båda kvarteren är färdigställda och inflyttning har skett.

Hemgården/Sundvall

Uppför bostäder inom kvarter 3 och 5. Kvarter 3 är färdigställt och inflyttat. Byggnation av kvarter 5, som delvis innehåller äldreboende, påbörjades under hösten 2019 och planeras vara färdigställt under vintern 2021/2022.

Veidekke Bostad

Uppför bostäder inom kvarter 4 och 6. Kvarter 4 är färdigställt och inflyttat. Byggnation av kvarter 6 har påbörjats och planeras färdigställas under sommaren 2023.

 

 

Mer information

Plankarta och strukturplan

Kontakt

Exploateringsingenjör/projektledare

Boris Damljanovic

Mail: Boris.Damljanovic@svefa.se

Tel: 010-603 86 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats