Åby ängar

Området Åby ängar ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen. Det övergripande vägnätet är utbyggt och gatorna kommer att färdigställas efter det att byggaktörerna uppfört sina bostadsbyggnader. Inflyttning har redan skett i 2-3 kvarter och en förskola med plats för fyra avdelningar har öppnat. Totalt ska åtta kvarter med bostadshus byggas med totalt cirka 650 bostäder.

Brf Ängsnyckeln

Riksbyggens arbeten för Brf. Ängsnyckeln vid Åby ängar är avslutade och inflyttning har skett.

Brf Estrad

Söder om Brf Ängsnyckeln uppför Åke Sundvall Bygg bostäder åt Brf Estrad inom kvarter 5. Det är ett flerbostadshus med 27 bostadsrätter och en länga med 6 radhus. Inflyttning har skett och anläggningsarbetena är i stort sett färdigställda.

Brf Åby Allé

Veidekke håller på och färdigställer de sista av sina 19 bostadsrättsradhus inom kvarter 6 och inflyttning pågår samtidigt som vissa anläggningsarbeten utförs

Magnolia Bostad

Inom kvarter 2 och 8 uppför Magnolia Bostad flerbostadshus med hyresrätter. Husbyggnation pågår både inom kvarter 2 och 8 och inflyttning i kvarter 2 kommer att påbörjas under hösten 2018. Inom kvarter 8 är byggnationen något senare och inflyttning sker till våren 2019.

Byggnation av kvarvarande kvarter

Bostadsproduktionen inom de återstående tre kvarteren kommer att påbörjas inom de närmsta åren.

Följande byggherrar kommer att vara inblandade:

Riksbyggen
Kvarter 1 och 7

Magnolia Bostad
Kvarter 2 och 8

Hemgården/Sundvall
Kvarter 3 och 5

Veidekke Bostad
Kvarter 4 och 6

 

Gator och övrig allmän plats

Arbeten med arbetsgator och ledningar avslutades under 2016. I takt med att bostadskvarteren färdigställs kommer även det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden att genomföras successivt.

Utöver gatorna inom planen kommer även Åbyholmsvägen, öster om planområdet, att påverkas av vägbyggnadsarbetena. Det är i samband med att den nya gatan, Åby Allé, ska anslutas till Åbyholmsvägen.

Mer information

Plankarta och strukturplan

Kontakt

Projektledare

Henrik Juhlin

E-post: henrik.juhlin@vallentuna.se

Tel: 010-603 86 82

Exploateringsingenjör

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats