Åby ängar etapp 1

Detaljplanen Åby ängar, etapp 1, vann laga kraft 2014-06-03, detaljplanen möjliggör för cirka 650 bostäder. Planområdet ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen. Arbeten med arbetsgator och ledningar avslutades under 2016 och i takt med att bostadsområden färdigställs kommer även det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden att genomföras successivt. Inflyttning har skett i 6 kvarter samt inflyttning pågår i 1 av de totala 8 bostadskvarteren. En förskola med plats för fyra avdelningar har öppnat.

Vad händer nu?

Utbyggnaden av kommunens anläggningar har delats upp flera steg. Först byggdes så kallade arbetsgator innan bostadsbyggnationen kunde påbörjas. Gatorna har därefter färdigställts som ett andra steg där bland annat kantsten och fundament för skyltning sätts på plats. Det arbetet är färdigställt längs Åby allé och delar av Häggatan. Till det sista steget sparas de delar av anläggningen som lätt skadas av de transporter och arbeten bostadsbyggnationen innebär, detta är exempelvis ytskikt och planteringar. Färdigställande av den allmän plats som kvarstår inom området inväntar därför att bostadsbyggande på kvartersmark skall bli helt färdigställt. Preliminär tidplan är därför att påbörja kvarstående delar under våren 2023.
Frågor kring kommunens entreprenad kan ställas till kommunens projektledare Alexandra Rydin, se kontaktuppgifter nedan.


Bostadsbyggnation pågår på kvarter 4 och 7 där byggaktörerna Nordr (tidigare Veidekke) och Riksbyggen ansvarar.

 


Nordr                                                Riksbyggen
Josefin Carlsén                                   Fredrik Sabelström
070-266 82 87                                   08-553 635 45

josefin.carlsen@nordr.com                   fredrik.sabelstrom@riksbyggen.se   

 

 

Parkeringar i området

Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet vilket betyder att det är kommunen som äger och förvaltar gator, natur och allt som i detaljplanen är utlagd som allmän plats. Gatuparkeringen i området är avsedd för besökare till dels området men också Vallentuna Centrum och en ruljangs på parkerade bilarna är därför önskvärd. Gatuparkeringen i området är inte avsedd för boendeparkering och kan inte upplåtas till enskild person utan gatuparkeringen är att betrakta som en tillgång för hela området. I Vallentuna kommun är det fastighetsägarna själva som ansvarar för att tillgodose sitt parkeringsbehov. Gatuparkeringen i området är reglerat till 3 timmar mot parkeringsskiva mellan kl 7-19 förutom parkeringsplatserna utanför förskolan där parkering reglerats till 30 minuter mot parkeringsskiva samma tid.

 

Byggnation av kvarvarande kvarter

Följande byggherrar är inblandade:


Riksbyggen
Uppför bostäder inom kvarter 1 och 7. Kvarter 1 är färdigställt och inflyttning har skett. Kvarter 7 är det sista kvarstående bostadskvarteret att färdigställa inom området och byggnationen pågår. Preliminär inflyttning planeras till hösten 2023.


Magnolia Bostad
Uppför bostäder inom kvarter 2 och 8, båda kvarteren är färdigställda och inflyttning har skett.


Hemgården/Sundvall
Uppför bostäder inom kvarter 3 och 5. Kvarter 3 är färdigställt och inflyttat. Kvarter 5, som delvis innehåller äldreboende, är färdigställt och inflyttat.


Nordr (tidigare Veidekke Bostad)
Uppför bostäder inom kvarter 4 och 6. Kvarter 6 är färdigställt och inflyttat. Byggnation av kvarter 4; inflyttning har skett/pågår i de två södra husen längs Häggatan. Slutligt färdigställande av hela kvarteret och inflyttning i sista huset längs Smidesvägen är beräknat till 2022.

Mer information

Plankarta och strukturplan

Kontakt

Exploateringsingenjör/Projektledare

Alexandra Rydin

E-post:
alexandra.rydin@vallentuna.se

Tel: 08- 587 852 17

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats