Ormsta-Stensta

"kartbild#

Detaljplanen för Ormsta-Stensta vann laga kraft år 2020. Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen, strax norr om Ormsta.

Den möjliggör byggnation av ca 260 bostäder, en förskola, ett vårdboende och ett LSS-boende. 

Vad händer nu?

Nu pågår utbyggnaden av en rondell som leder in i området samt gatorna i området. Gatuutbyggnaden planeras vara klar hösten 2024.

Illustrationsskiss

Illustrationsskiss som visar en möjlig exploatering av planområdet.

illustrationsskiss class=

Planhandlingar

Här kan du läsa planhandlingarna från detaljplanen (D20201210) i sin helhet:

D20201210_Planbeskrivning

D20201210_Plankarta

Gatukostnadsutredning

Omfattningsbeskrivning gatukostnadsutredning

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats