Roslagsbanan till city möter framtidens behov

En förlängning till city via Odenplan ger en bättre tvärförbindelse mellan Nordost och centrala Stockholm samt avlastar tunnelbanans röda linje.

För en bättre förbindelse mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm planerar Region Stockholm en förlängning av Roslagsbanan till city. Just nu pågår utredningar och fördjupningar som ska visa hur utbyggnaden kan ske på bästa sätt. Förlängningen till city förbättrar tillgängligheten mellan nordostkommunerna och centrala Stockholm samt stärker kapaciteten i kollektivtrafiksystemet. Förlängningen innebär även att en hårt belastad sträcka på tunnelbanans röda linje avlastas.

Alternativa sträckningar har studerats

Under 2022 studerades alternativa sträckningar för hur Roslagsbanan kan gå till city. De alternativa sträckningarna var att Roslagsbanan skulle angöra via Tekniska Högskolan eller via Odenplan till city. Utifrån resenärsnytta, genomförbarhet, kostnad och påverkan på miljö var slutsatsen att Roslagsbanan bör gå via Odenplan.

Bilden nedan visar det alternativ som lokaliseringsstudien rekommenderar för fortsatt planering.

karta utredningsområde

Att resa med Roslagsbanan i framtiden

Vid Roslagsbanans stationer Mörby och Universitetet är det möjligt att byta till röd linje mot KTH. För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs förbättringar mellan de idag befintliga stationerna.

Vid Odenplan kommer resenärerna kunna byta till tunnelbanans gröna linje, pendeltåg och buss.

I city kan resenärer byta till tunnelbanan, pendeltåg, buss, Spårväg City och fjärrtåg.

Östra station läggs ner

I alternativet, Roslagsbanan till city, via Odenplan kommer Östra station läggas ner. Enligt de nyttoanalyser och de resandeprognoser som har gjorts är Östra station i första hand en bytespunkt och att det i relation till de som byter till andra färdmedel endast är en liten andel som stannar kvar i närområdet.

Att möta framtidens kapacitetsbehov

För att möta framtidens kapacitetsbehov behövs på sikt, utöver Roslagsbanan till city, även åtgärder på den befintliga Roslagsbanan. Sådana åtgärder är bland annat utbyggnad till dubbelspår på vissa sträckor som idag har enkelspår, plattformsförlängningar och ny depå för att hantera fler tåg. Dessa åtgärder befinner sig i ett tidigt planeringsskede och kommer att hanteras av andra projekt inom regionen.

Sverigeförhandlingen- vad är det?

I den så kallade Sverigeförhandlingen nåddes 2017 en överenskommelse mellan Region Stockholm, staten och kommunerna Vallentuna, Täby, Österåker och Stockholms stad om att förlänga Roslagsbanan till city.

Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen med syfte att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Som en del av överenskommelsen har Vallentuna kommun åtagit sig att medfinansiera och medverka till att 5650 nya stationsnära bostäder byggs i Vallentuna fram till och med år 2035. Bostadsexploatörer som får nytta av Roslagsbanans utbyggnad behöver betala medfinansieringsersättning till kommunen och är på detta sätt med och betalar för Roslagsbanans utbyggnad.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats