Kristineberg Etapp 1

Karta

Kristineberg etapp 1 möjliggör för en ny stadsdel, med cirka 800 bostäder i flerbostadshus och småhus, förskola, viss centrumservice, äldreboende samt möjlighet till vårdboende.

Området ligger i södra Vallentuna öster om Arningevägen i anslutning till Påtåker och Okvista industriområde. Den antagna detaljplanen följer översiktsplanens intentioner om att utveckla Kristineberg till en stadsdel och utveckla området med en naturnära och hållbar profil. Planen omfattar den första etapputbyggnaden av totalt fyra i Kristineberg.

Vad händer nu?

Entreprenaden för vägar och allmänna anläggningar startade kvartal 2 år 2022. Planen är att de första husen ska börja byggas under år 2023. De första Kristinbergsborna kan då flytta in år 2025.

Byggaktörer och vinnande förslag i markanvisningstävling etapp 1

Kvartersindelning

kvartersindelningskarta

1 och 6. NRE Sweden AB 

NRE Sweden AB

Illustration: Kvarter 1 och 6 - NRE Sweden AB

Mer information NREs webbplats

2. OBOS Sverige AB

OBOS Sverige AB

Illustration: Kvarter 15 - OBOS Sverige

Illustration: Kvarter 15

Illustration: Kvarter 16 - OBOS Sverige

3 och 5. Sveafastigheter Bostad AB

Sveafastigheter Bostad A

Illustration: Kvarter 3 och 5 - Sveafastigheter

Läs mer på Sveafastigheters webbplats

4. Vectura Fastigheter AB

Vectura Fastigheter AB

Illustration: Kvarter 4 - Vectura Fastigheter AB

Mer information på Vecturas webbplats

7. Titania Bygg & VVS AB

Titania Bygg & VVS AB

Illustration: Kvarter 7, 10, 14 - Kedjehus Titania

Illustration: Kvarter 7, 10, 14 - Kedjehus Titania

Illustration: Kvarter 8-9, 11, 13, 18 - Radhus Titania

Illustration: Kvarter 8-9, 11, 13, 18 - Radhus Titania

Illustration: Kvarter 17, 19 - Friliggande Titania

Mer information på Titanias webbplats

8. Götenehus AB

Götenehus AB

Illustration: Kvarter 20 och 21 - Götenehus

Läs mer på Götenehus webbplats

Vad händer nu?

Dagvattendammen och huvudgatan är snart färdigbyggda. Huvudgatan kommer sedan fortsätta igenom de andra etapperna.

Arbetena för allmän plats som pågår just nu omfattar schakt för vatten- och avloppsledningar samt utbyggnad av gator. Arbetet kan skapa buller och vibrationer som kan upplevas som störande. Projektet säkerställer och mäter kontinuerligt att buller och vibrationer håller sig inom Naturvårdsverkets riktvärden:

Buller från byggplatser (naturvardsverket.se)

Sprängningsarbetet för allmän plats är till stor del klart. Ytterligare sprängningar kan komma att ske i samband med att bostäderna börjar byggas.

Planerade arbeten framöver

Utbyggnad av gator (grovarbeten) planeras pågå till och med mars 2024 och lekplatsen planeras bli klar innan midsommar. Läs mer nedan om lekplatsen.

Arbetet med finplaneringen (asfaltering, planteringar, belysningsstolpar) planeras ske mars 2024 till december 2026. I samband med detta byggs områdets torg med parkmöbler, cykelställ, utsmyckningar, med mera. LÄs mer nedan om torget.

Lekplatsen

illustration lekplatsen

Illustrationen ovan visar den västra entrén till lekplatsen.

Kristinebergs lekplats kommer vara anpassad för olika åldrar. Varje lekyta får en tydligt avgränsad färg.

Från huvudgatan leds besökare in genom småbarnsleken med tipitält och kullar.

Skogen och naturmarken bevaras i mitten av parken med tallar och synligt berg för att bidra till barnens fira lek och fantasi. Här kommer också finnas en skylt om skogens djur, mindre skulpturer av olika djur, fågelholkar och insektshotell.

Längre bak i parken finns en klätterställning, flertalet gungor, rutschkana, balansgång och en stor hinderbana!

Entréerna förses med cykelparkeringar för att bidra till barn och ungas aktivitet. Lekplatsen får också flera sociala ytor med bänkar och bord, för familjer och vänner att mötas på.

Torget

illustration torget

Illustrationen visar den östra entrén till torget.

Kristinebergs kvarterstorg kommer att vara utformat för att fungera som en lokal mötesplats. Tre större planteringar bidrar till att skärma av torget från angränsande gator.

På torgets ytterkanter kommer det finnas bänkar och soffor att vila på, eller mötas upp vid. Torget präglas i färg och form av varma toner i strikta former. Möbler och utrustning i rostrött stål, en varm jordig ton som tas upp av glanskörsbärens stammar.

Träden och växtligheten växlar genom vår, sommar och höstblomning. Platsen får en omsorgsfull belysning genom infälld belysning i bänkar, något som kompletterar den övergripande ljussättningen.

Planhandlingar

Kristineberg etapp 1_ beskrivning

Kristineberg etapp 1_ plankarta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats