Åbyholm

dekorativ bild

Detaljplanen för Åbyholm vann laga kraft 2021-06-23.

Detaljplanområdet Åbyholm ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen, Smidesvägen och bostadsområdet Åby ängar. Åbyholm skapar en ny stadsdel i centrala Vallentuna och följer kommunens vilja att förtäta bostadsområden med närhet till Roslagsbanan.

Detaljplanen möjliggör för cirka 800 bostäder i varierande byggnadskaraktär. Huvuddelen av bostäderna planeras i flerbostadshus men även rad-, kedje- och småhus möjliggörs. I flera av flerbostadshusen möjliggör planen centrumverksamhet i bottenplan och i planområdets sydöstra del möjliggörs förskola. Inom Åbyholm kommer det även anläggas en ny lekplats samt dagvattenhantering i naturmark.

Vad händer nu?

Nu är upphandling av en entreprenör som ska utföra byggnationen av de första arbetena med allmän plats (vägar, natur och parkmark) inom området klar och arbetena har nu påbörjats. Upphandlad entreprenör är JM entreprenad AB.

Inom kommunens upphandlade entreprenad kommer ledningar samt så kallade arbetsgator att anläggas inom området. Arbetsgator innebär körbara vägar i enklare standard (asfaltsgrus) där det slutliga slitlagret återstår. Dessa arbeten är en förutsättning för kommande bostadsbyggnation.

Utöver det kommer lekparken inom området samt ett område för dagvattenhantering inom naturmark färdigställas.

  • Entreprenaden för kommunens arbeten kommer pågå till sommaren 2025.
  • Utbyggnad av bostadskvarteren beräknas påbörjas tidigast hösten 2024 och kommer ske etappvis.

Allt eftersom bostadskvarteren i området färdigställs kommer kommunen färdigställa finplaneringen i området. Med finplanering menas de slutliga arbetena för att iordningställa området; såsom slutliga slitlager på vägar, trädplanteringar med mera.

Illustrationsplan

Illustrationen visar ett exempel på hur området kan komma att utvecklas utifrån vad plankartan möjliggör. Bebyggelsen kan ändras i utformning.

illustrationsplan

Lekplats

Den nya lekplatsen i Åbyholm kommer att erbjuda lek för flera olika åldrar och rekreation för boende i närområdet samt locka besökare från hela kommunen.

illustrationsplan lekplats

Lekplatsen delas in i olika zoner där det finns lek för mindre barn och äldre barn. Det kommer finnas gott om sittplatser runtom på lekplatsen i både sol och skugga, cykelställ, planteringsytor med träd.

Det kommer finnas ett stort antal av olika lekutrustningar, till exempel klätterlek med rutsch, hinderbana med balansgång, karusell, studsmattor, flera olika gungor, lekhus med rutsch för mindre barn och sandlåda.

Vid planeringen av lekplatsen har tillgänglighet och framkomligheten varit viktiga och ytorna ska vara genomsläppliga vid regn. Markmaterialet kommer därför att variera på olika delar av lekplatsen. Det kommer vara en asfalterad väg, betongplattor och konstgräs samt en ramp där det är höjdskillnad. Det kommer även finnas mer genomsläppliga material som träflis, stenmjöl, sand och planteringar med träd.

Färgsättningen på utrustningar och möbler på lekplatsen går i ljus pastell. Det kommer finnas ängsytor för pollinerande insekter som fjärilar runtomkring lekplatsen och utanför det ett staket som gränsar till dammen i naturområdet.

Lekplatsen kommer troligtvis invigas någon gång under våren 2025.

Närhet till Vallentuna idrottsplats

Vallentuna idrottsplats ligger precis i närheten till området och är en stor och modern idrottsplats med bland annat:

  • friidrottsarena
  • fotbollsarena och flera fotbollsplaner
  • hockeyarena och ishall
  • tennishall
  • plan för beachvolleyboll
  • motionsspår

Planhandlingar

Här kan du läsa planhandlingarna från detaljplanen (D20210623) i sin helhet:

Plankarta (PDF 716 Kb)

Planbeskrivning (PDF 5,4 Mb)

Gatukostnadsutredning ( PDF 1 Mb)

Omfattningsbeskrivning gatukostnadsutredning (PDF 458 Kb)

 

Hur gör man om man vill köpa mark i Åbyholm?

Markanvisning av kvarvarande kvarter i områdets östra delar planeras att ske tidigast efter att arbetsgatorna i området är utbyggda, vilket innebär tidigast våren 2025.

Vill man vara säker på att inte missa information om kommande markanvisningar kan man skriva upp sig på intresselistan för markanvisningar via länken nedan.

Intresseanmälan markanvisning

Är du byggaktör och intresserad av att köpa och exploatera mark i Vallentuna kommun? Här kan du anmäla ditt intresse via webbformuläret nedan. Du kommer då bli kontaktad via e-post i samband med kommande markanvisningar.

Intresseanmälan markanvisning

Händer vid laptop och ritningar.ar.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats