Åbyholm

Detaljplanen för Åbyholm vann laga kraft 2021-06-23.

Detaljplanområdet Åbyholm ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen, Smidesvägen och bostadsområdet Åby ängar. Åbyholm skapar en ny stadsdel i centrala Vallentuna och följer kommunens vilja att förtäta bostadsområden med närhet till Roslagsbanan.

Detaljplanen möjliggör för cirka 800 bostäder i varierande byggnadskaraktär. Huvuddelen av bostäderna planeras i flerbostadshus men även rad-, kedje- och småhus möjliggörs. I flera av flerbostadshusen möjliggör planen centrumverksamhet i bottenplan och i planområdets sydöstra del möjliggörs förskola. Inom Åbyholm kommer det även anläggas en ny lekplats samt dagvattenhantering i naturmark.

Vad händer nu?

Just nu pågår detaljprojekteringen av allmän plats (vägar, natur och parkmark) samt allmänna anläggningar inom området. Preliminär tidplan är att utbyggnaden av vägar och allmänna anläggningar (VA etc.) skall påbörjas våren 2023.

Etappvis utbyggnad av bostadskvarteren beräknas preliminärt påbörjas våren 2024.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats