Åbyholm

Detaljplanen för Åbyholm vann laga kraft 2021-06-23.

Detaljplanområdet Åbyholm ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen, Lindholmsvägen och bostadsområdet Åby ängar. Åbyholm skapar en ny stadsdel i centrala Vallentuna och följer kommunens vilja att förtäta bostadsområden med närhet till Roslagsbanan.

Detaljplanen möjliggör för cirka 800 bostäder i varierande byggnadskaraktär. Huvuddelen av bostäderna planeras i flerbostadshus men även rad-, kedje- och småhus möjliggörs. I flera av flerbostadshusen möjliggör planen centrumverksamhet i bottenplan och i planområdets sydöstra del möjliggörs förskola. Inom Åbyholm kommer det även anläggas en ny lekplats samt dagvattenhantering i naturmark.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats