Vallentuna centrum

Vallentuna centrum förnyas, utvecklas och får en rejäl ansiktslyftning. Målet är att få ett trivsamt och levande småstadscentrum. Vårt centrum skall vara tillgängligt för alla grupper och individer med olika behov och intressen.

Torgytorna och gågatorna i centrum rustas upp och görs delvis om. Hela projektet är uppdelat i etapper, se etappindelningen i ett dokument under "Mer information" i högermenyn. 

Cykel- och gångtrafikanter ska enkelt kunna ta sig genom Vallentuna centrum. Skördetorget har utformats med hänsyn till gångtrafikanter och för att få en bättre koppling mellan centrum och den vackra utsikten vid kyrkan. Vi har också försökt skapa ett tryggare centrum genom att öppna upp samt se över ny belysning.

Miljön i Vallentuna centrum är varierad, både vad gäller i höjdskillnader och val av material. Fokus har varit att öppna upp, tillgängliggöra och skapa ett enhetligt centrum. Frågan om tillgänglighet har varit extra viktig i arbetet med Vallentuna centrum. Därför har det skapats tydliga ledstråk och vi har i största möjliga mån försökt undvika otillgängliga trappor och sluttningar.

Sammanhållen gestaltning med många sittplatser

Valet av material har inspirerats av Kulturhuset. I det förslag som finns för etapp 3 av ombyggnaden får Kulturhuset en tydligare och lugnare entré där platsen utanför öppnas upp mot tegelbyggnaden mittemot. Här kommer det också en lång trappa i sydläge, där besökare kan slå sig ned under trädkronorna.

Kring Tuna torg planeras så småningom nya sittytor i söderläge, vilka ramar in torget och tar upp slänten som ansluter till den byggnad som planeras i anslutning till Tärningen. Här kan besökare och invånare slå sig ned och få utblick över torget. Tuna torgs höjdskillnader på befintliga ytor kommer att jämnas ut genom nya beläggningar. 

Etapp 1, 2 och 3 är klara

I den första etappen upprustades gångstråket utanför Coop och ICA. Gamla plattytor ersättes med nya, arbete med ledståk, dagvattenbrunnar justerades samt uppvärmda sittstenar placerades ut.

I den andra etappen öppnades biltrafiken från Banvägen till Skördevägen och Skördetorget har blivit en så kallad shared space-yta. Det innebär en plats som är ett gemensamt utrymme för skyddade och oskyddade trafikanter. Ytan mellan kommunhuset och Tunahuset, fram till Biscotti, har upprustats.

Etapp tre startade i oktober 2016 och pågick till och med oktober 2017.

Etapp 3 omfattade Tuna torg, mellan Café Biscotti och Torghuset, samt Allévägen förbi Kulturhuset fram till Gärdesvägen. Projektet innebar byte av markbeläggning, placering av nya soffor, belysning, planteringsytor och papperskorgar.

Kommande arbeten - etapp 4 och 5

Etapp 4 omfattar ytan mellan Banvägen och Tunahuset förbi befintlig korvkiosk och fram till cirkulationsplatsen vid systembolagsparkeringen. Arbetet kommer att omfatta upprustning av befintliga ytor med ny markbeläggning, planteringar, belysning och papperskorgar. Detaljprojektering sker under våren 2019.

Etapp 5 omfattar markarbete i anslutning till det planerade kvarteret Tärningen samt upprustning av befintlig parkering bakom Alléhuset.

Hur snabbt vi kan dra igång etapp 5 beror på när bygget av kvarteret Tärningen startar.

 

Kontakt

Projektledare

Ewa Boo

E-post
ewa.boo@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 36

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats