Uppförande av murar och plank

Murar

Murar som inte är högre än 50 cm kräver oftast inte bygglov. Bygglov kan ändå krävas beroende på omfattningen och förutsättningarna på platsen. Tänk på att det oftast inte är tillåtet att uppföra en mur på prickmark. En mur eller ett plank ska placeras på egen fastighet. Beakta avståndet till fastighetsgräns så att underhåll kan utföras från din egen fastighet.

Du behöver inte bygglov för att med mur bygga en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren byggs i direkt anslutning till ett en- och tvåbostadshus. Muren får då inte vara högre än 1,8 meter.

Om den skyddade uteplatsen byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.

Plank

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett plank. Om din konstruktion är högre än 1,10 m och/eller består av mindre än 50 % luft betraktas din konstruktion som plank.

Plank kräver normalt bygglov men det finns vissa undantag.

Du behöver inte bygglov för att sätta upp en mur eller ett plank för att anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till ett en- och tvåbostadshus.

Planket får inte vara högre än 1,8 meter och får inte sträcka sig mer än 3,6 meter från huset. Det får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen samtycker.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan i skala 1:500.
 • Fasadritning (elevationsritning) på planket eller muren i skala 1:100.
 • Detaljritning som redovisar murens eller plankets utförande i lämplig skala, ofta i skala 1:10 eller 1:25.
 • Redovisning av material och kulörer (NCS-koder). Anges på ansökningsblankett eller på fasadritningarna.
 • Kontrollplan. Här ser du ett förslag på hur en kontrollplan för mur och plank kan se ut.

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Ritningarna ska inlämnas i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper.

 

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats