Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Behöver jag bygglov? / Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnaders yttre utseende. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri krävs det också bygglov. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan

 • Ansökningsblankett.
 • Situationsplan i skala 1:500.
 • Planritningar i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Sektionsritningar i skala 1:100.
 • Uppgift om kontrollansvarig, kopia på certifikat
 • Redovisning av utvändiga material och kulörer (NCS-koder).
 • Anges på ansökningsblanketten eller på fasadritningarna.
 • Redovisning av avfallshantering och parkeringsplatser.
 • Plats för avfallskärl och parkeringsplatser ritas in på situationsplanen eller på separat markplaneringsritning.

Handlingar som kan behövas

Behovet avgörs vid en första granskning av ditt ärende

 • Bullerutredning, behövs om gällande bullerriktvärden överskrids på fastigheten.
 • Redovisning av vatten- och avloppslösning utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
 • Markplaeringsritning i skala 1:500.

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Ritningarna ska inlämnas i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats