Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Behöver jag bygglov? / Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

En tillbyggnad är när du ökar en byggnadsvolym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du vill bygga ut din bostad kan du behöva ansöka om bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Planritningar i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100 på berörda fasader. Märk vad som är befintligt och vad som är nytt. 
 • Sektionsritning i skala 1:100 genom befintligt hus och tillbyggnaden. Om det finns höjdskillnader mellan befintligt hus och tillbyggnaden ska ramp eller hiss finnas.
 • Redovisning av utvändiga material och kulörer (NCS-koder). Anges på ansökningsblankett eller på fasadritningarna.
 • Kontrollplan. Här ser du ett förslag på hur en kontrollplan för tillbyggnad kan se ut.

Äldre ritningar kan beställas här, om de finns i vårt arkiv.

Handlingar som kan behövas

Behovet avgörs vid en första granskning av ditt ärende

 • Bullerutredning, behövs om gällande bullerriktvärden överskrids på fastigheten.
 • Uppgifter om kontrollansvarig, kopia på certifikat (gäller främst större tillbyggnader). 
 • Antikvarisk utredning, behövs om byggnaden har höga kulturhistoriska värden. 

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Ritningarna ska inlämnas i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper.
 • Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3-format. Handlingar i större format än A3 ska vara nedvikta till A4-format.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats