Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Behöver jag bygglov? / Attefall – Tillbyggnad max 15 kvm

Attefallstillbyggnad – Tillbyggnad max 15,0 kvm

Ska du göra en tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus med max 15,0 kvadratmeter bruttoarea behöver du göra en anmälan. Innan arbetet kan påbörjas måste du ha ett startbesked från kommunen.

Attefallstillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets nockhöjd. Om attefallstillbyggnaden byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov. Om placering av tillbyggnaden blir närmare tomtgräns mot gata, cykel- och gångväg eller parkmark än 4,5 meter krävs det också bygglov.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan

Här ser du vilka handlingar som ska lämnas in när du gör en anmälan. För att undvika kompletteringar och onödiga fördröjningar – se till att du har bockat av samtliga punkter innan du skickar in din anmälan.

 • Anmälan.
 • Situationsplan i skala 1:500. Den ska vara grundad på nybyggnadskarta B eller C.
 • Planritningar i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100 på berörda fasader.
 • Sektionsritningar i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning.
 • Kontrollplan. Här ser du ett förslag på hur en kontrollplan för tillbyggnad kan se ut.
 • Grannemedgivande, om tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter från en tomtgräns.

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats