Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker / Sjöar och vattendrag / Mål och samverkan för friskare vatten

Mål och samverkan för friskare vatten

Kommunens arbete för friskare vatten styrs dels av lagstiftning och dels av de mål och riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige. 

Vallentuna tillhör två stora avrinningsområden, Oxundaån och Åkerströmmen. Ett avrinningsområde är det landområde där regn- och smältvatten via bäckar, åar och småsjöar rinner till ut till en större sjö eller till havet.

En stor del av vattenvårdsarbetet drivs i samverkan med grannkommunerna, via Oxunda vattensamverkan respektive Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.

Vattenförvaltning

Kommunen har en viktig roll i vattenförvaltningen. Det är ett samlingsord för det arbete som svenska myndigheter och kommuner gör för att bidra till bättre vatten. EU:s vattendirektiv ligger till grund för vattenförvaltningen och har införts i svensk lagstiftning i bland annat miljöbalken.

Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Miljökvalitetsnormer är centrala för vattenarbetet. De beskriver den kemiska och ekologiska kvalitet som ska nås i vattenmiljöerna.

I vattenförvaltningen tar vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram som ställer krav på främst kommunernas samhällsplanering och tillsyn. Kraven as omhand i Vallentuna kommuns Blåplan. Dessa så kallade bindande krav handlar om att kommunen ska:

 • Genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen (PBL) med hänsyn till vatten.
 • Bedriva tillsyn enligt miljöbalken på verksamheter som påverkar vattenmiljöer.
 • Minska utsläppen från avloppsledningsnät och reningsverk av näringsämnen och förorenande ämnen.
 • Säkerställa ett långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen.
 • Utveckla övergripande planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen.
 • Rapportera åtgärdsarbetet till vattenmyndigheten.

Blåplan 

Blåplanen ger vägledning och stöd för kommunens beslut om användningen av mark och vatten så att kommunen säkerställer sina åtaganden för att uppnå vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för vatten. Den har beslutats av kommunfullmäktige och är ett komplement till Översiktsplanen.

Blåplanen skapar samsyn mellan kommunens ambitioner och lagkrav, pekar ut prioriteringar för ett metodiskt åtgärdsarbete, samt ger en gemensam kunskapsbas kring problembild och åtgärdsbehov.

Blåplanen ger riktlinjer för kommunens arbetet med lokala åtgärder tillsammans med markägare och andra berörda. Utöver vattenförvaltningens krav ska Vallentuna kommun verka för att:

 • Miljöövervakningen inom respektive avrinningsområde fortsätter samt utvecklas, om möjligt .
 • Söka statlig medfinansiering för vattenvårdsåtgärder, enskilt och i samverkan med andra aktörer.
 • I samarbete med LRF och projektet Greppa Näringen informera markägare och djurhållare om åtgärder som motverkar övergödning, särskilt möjligheterna att förbättra vattenkvaliteten genom ekologiskt funktionella skyddszoner samt restaurering av våtmarker.
 • På kommunägd mark och i samband med exploateringar tillvarata möjligheten att bevara eller restaurera våtmarker och vattendrag för att gynna vattenrening, vattenhushållning och biologisk mångfald.
 • I samverkan med tillståndsinnehavare, markägare och fiskerättsinnehavare åtgärda vandringshinder för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer.
 • Kartlägga källorna till PFOS och PBDE i sjön Tärnan och om möjligt vidta åtgärder för att sanera föroreningar.
 • Strukturkalkning av jordbruksmark utförs.
 • Lokala åtgärdsprogram prioriteras i utvecklingsområden för att skapa ett detaljerat underlag och prioritera åtgärder för bättre vattenkvalitet.

Miljö- och klimatstrategi

Miljö- och klimatstrategin styr kommunens systematiska miljöarbete och fungerar som ett paraply till andra styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige, däribland Blåplanen. Strategin innebär bland annat att Vallentuna kommun ska:

 • samverka med markägare, verksamhetsutövare, företag, föreningar och grannkommuner för att motverka och åtgärda övergödning och föroreningar, 
 • främja initiativ till att restaurera och återskapa vattenmiljöer till sin naturliga form och funktion,
 • bevara och stärka vattenmiljöernas ekologiska och vattenhushållande funktioner, en mångfald av arter och livsmiljöer i sjöar och vattendrag, samt natur- och rekreationsvärden.

VA-plan och dagvattenpolicy 

VA handlar om dricksvatten och avlopp. Vallentuna kommun och Roslagsvatten har tagit fram en VA-plan för Vallentuna kommun. Där beskrivs strategi för hantering av dagvatten, VA-anläggningar, samt planering av utbyggnad av VA-försörjningen. 

Dagvatten är mestadels regn eller smältvatten från snö och is som tillfälligt rinner på hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Tillsammans med grannkommunerna inom Oxunda vattensamverkan har Vallentuna en dagvattenpolicy, som bland annat handlar om att minska föroreningar och utjämna flöden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats