Gävsjön

Gävsjön är en av Vallentuna kommuns viktigaste fågellokaler och samspelar med fågellivet i Natura 2000-området Angarnsjöängen. Området avvattnas av ett dike som löper vid sidan av den lilla sjön, som är kraftigt igenvuxen.

Kommunen vill restaurera sjön och återskapa livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvaliteten och tillrinningen till Angarnsjön, stärka den biologiska mångfalden, samt bidra till ökad medvetenhet och locka invånare, besökare och skolklasser till vistelse i naturen.

I nära anslutning till Gävsjön planeras den nya stadsdelen Kristineberg. Restaureringen av Gävsjön är ett led i att utveckla förutsättningar och anläggningar för friluftsliv och rekreation i Gävsjödalen. 

 

Inför restaurering av Gävsjön

Vallentuna kommun avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet gällande restaureringen av Gävsjön i Vallentuna.

Vallentuna kommun har genomfört samråd enligt 6 kap miljöbalken för restaureringen av Gävsjön genom dämning samt grävning av vattenytor samt fågelöar och uddar i våtmarksområdet på fastigheterna Lövsätra 1:103 samt Vallentuna prästgård 1:1. Samrådet skedde under våren med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, närboende och allmänhet.

Samrådshandlingarna kan du läsa digitalt eller ladda ned här: samrådshandling Gävsjön

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att restuareringen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en så kallad liten miljökonsekvensbeskrivning håller nu på att tas fram. Miljökonsekvensbeskrivningen och en teknisk beskrivning är viktiga handlingar tillståndsansökan. Kommunen räknar med att kunna lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen i slutet av året.

 

Karta

Översiktskarta där Gävssjön har markerats med rosa oval. Karta: Lantmäteriet.

Ett LONA-projekt

Vallentuna kommun har beviljats totalt 345 00 kr i statligt bidrag från Lokala naturvårdssatsningen, LONA. Innan den juridiska processen med tillståndsansökan gjorde kommunen en förstudie med modellerade vattenflöden och förslag för hur sjön kan restaureras.

Läs om projektet i Naturvårdsverkets LONA-databas.

Symbol

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats