Gävsjön

logotyp LONAKommunen arbetar för att restaurera Gävsjön och återskapa en del av den vattenspegel som fanns innan sjön sänktes. Gävsjön är idag kraftigt igenvuxen med vass och avvattnas av två diken.

Restaureringen av Gävsjön sker med stöd av statligt bidrag från från Lokala naturvårdssatsningen, LONA. Kommunen har sökt och fått bidrag i tre steg: förstudie, tillståndsansökan och restaureringsåtgärder.

 

Var ligger Gävsjön?

Gävjön ligger söder om bostadsområdet Påtåker. Mellan Gävsjön och Arningeleden i väster planeras den nya stadsdelen Kristineberg. 

Översiktskarta där Gävssjön har markerats med rosa oval. Karta: Lantmäteriet.

Varför vill kommunen restaurera Gävsjön?

Genom att restaurera sjön får vi ett mer attraktivt landskap till glädje för de som vistas i området. Förhoppningsvis kan sjön locka ut fler invånare och skolklasser i naturen.

Restaureringen av sjön kommer ge fler och bättre livsmiljöer för fåglar, fladdermöss och andra djur. Den restaurerade sjön förväntas även bidra till ett jämnare vattenflöde och bättre vattenkvalité. Gävsjön kommer vara positiv för den biologiska mångfalden och vattenförhållandena i Angarnsjöängens naturreservat.

I nära anslutning till Gävsjön planeras den nya stadsdelen Kristineberg. Restaureringen av Gävsjön är ett led i att utveckla förutsättningar och anläggningar för friluftsliv och rekreation i Gävsjödalen.

Hur ska sjön restaureras?

Förslaget är att bygga ett enklare dämme i sjöns utlopp. Dämmet förses med en sjönacke så att fiskar och andra djur kan vandra up- och nedströms. Ett dike som idag leder vatten runt sjön kommer att läggas igen.

För att få öppna vattenspeglar grävs delar av sjön ur till ett vattendjup på drygt 1 m, så att de inte riskerar att växa igen med vass så snabbt. Scaktmassorna används för att skapa öar och uddar.

Vattennivån kommer höjas till sjöns naturliga nivå, som den hade innan sjön dikades ur. Restaureringen är tänkt att skapa en landskapsmosaik med öppna vattenytor, nio öar, tre frästa ytor och en organiskt utformad ny strandlinje med varierande avstånd till befintlig skog och berg i dagen.

bild på åtgärder

Förslag för restaurering av Gävsjön. Illustration: WRS AB 

Vad händer nu?

För att få restaurera Gävsjön lämnade kommunen i december 2023 in ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen. Ansökan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning över restaureringsåtgärderna.

Ansökan redogör även för det samråd som skett, då berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, närboende och allmänhet haft möjlighet att lämna synpunkter.

Välkommen att kontakta kommunen om du vill ta del av handlingarna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats