Gävsjön

Gävsjön är en av Vallentuna kommuns viktigaste fågellokaler och samspelar med fågellivet i Natura 2000-området Angarnsjöängen. Området avvattnas av ett dike som löper vid sidan av den lilla sjön, som är kraftigt igenvuxen.

Kommunen vill restaurera sjön och återskapa livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvaliteten och tillrinningen till Angarnsjön, stärka den biologiska mångfalden, samt bidra till ökad medvetenhet och locka invånare, besökare och skolklasser till vistelse i naturen.

I nära anslutning till Gävsjön planeras den nya stadsdelen Kristineberg. Restaureringen av Gävsjön är ett led i att utveckla förutsättningar och anläggningar för friluftsliv och rekreation i Gävsjödalen. 

 

Samråd gällande restaurering av Gävsjön

Vallentuna kommun avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet gällande restaureringen av Gävsjön i Vallentuna.

Vallentuna kommun genomför nu samråd enligt 6 kap miljöbalken för restaureringen av Gävsjön genom dämning samt grävning av vattenytor samt fågelöar och uddar i våtmarksområdet på fastigheterna Lövsätra 1:103 samt Vallentuna prästgård 1:1. Detta samråd sker med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, närboende och allmänhet.

Karta

Översiktskarta där Gävssjön har markerats med rosa oval. Karta: Lantmäteriet.

Samrådshandlingarna kan du läsa digitalt eller ladda ned här: samrådshandling Gävsjön. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens kontaktcenter.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 31 maj 2022. Skicka yttranden via e-post till frida@wrs.se eller adressera brev till: WRS, Att. Frida Hermanson, Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala

Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Frida Hermanson på frida@wrs.se eller 070-228 46 50.

Sista dag för synpunkter: 31 maj 2022

 

Ett LONA-projekt

Vallentuna kommun har beviljats 165 00 kr i statligt bidrag från Lokala naturvårdssatsningen, LONA. En förstudie med modellerade vattenflöden och förslag för hur sjön kan restaureras har tagits fram. Samråd har skett med berörda föreningar, fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Nästa steg blir att ta fram en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning och söka tillstånd för vattenverksamhet, som också beviljats LONA-bidrag.

Läs om projektet i Naturvårdsverkets LONA-databas.Symbol

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats