Vallentuna Våtmarkspark

Vallentuna kommun är på gång att anlägga en Våtmarkspark intill Ormstaåns mynning i Vallentunasjön. Våtmarksparken ska främst omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna men även rena del åvattnet från Ormstaån. Våtmarkerna är planerade att utformas som tre separata dammar vars växtlighet syftar till såväl rening som till att gynna biologisk mångfald. Utöver anläggandet av dammar och växtlighet så kommer andra insatser för våra insekter och kräldjur att ingå i projektet.

Genom anläggandet av dammarna öppnas en möjlighet för utveckling av området på ett sätt som ökar rekreationsvärdet i det tätortsnära grönområdet Björkby-Kyrkviken.

Vallentunasjön ingår i Oxundaåns avrinningsområde och tillhör en av de mest övergödda sjöarna i Stockholms län. Anläggandet av en våtmarkspark fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på Vallentunasjön, något som är extra angeläget med hänsyn till utbyggnadsplanerna för bostäder i centrala Vallentuna.

Kommunen har beviljats 4 460 000 kr i statligt bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

 Symbol

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats