Vallentuna Våtmarkspark

Vallentuna kommun anlägger en Våtmarkspark i ängsmarken söder om Vallentuna centrum, intill Ormstaåns mynning ut i Vallentunasjön. Våtmarksparkens främsta funktion är att rena dagvatten från centrala Vallentuna, och leda det via Ormstaån till Vallentunasjön. Våtmarkerna kommer bestå av tre separata dammar. Runt dammarna blir ängsmarken en blomsteräng och det kommer finnas gång- och cykelväg som leder söderifrån, över ängen och ansluter till kyrkans röda Själastugan.

Precis som tidigare satsningar med växtbäddar uppe i centrum är det här en satsning både för att Vallentunasjön ska må bättre och att den biologiska mångfalden öka i tätorten.

Det uppschaktade massorna kommer till största del återanvändas inom arbetet. Bland annat som fyllning i sydöstra delen av området, på andra sidan Ormstaån. Här kommer fyllningen fungera som översvämningsskydd mot Stockholmsvägen. Att återanvända fyllnadsmassor från schakter bidrar till att minska avfall med upp till 40 %.

Vallentunasjön ingår i Oxundaåns avrinningsområde och tillhör en av de mest övergödda sjöarna i Stockholms län. Anläggandet av en våtmarkspark fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på Vallentunasjön, något som är extra angeläget med hänsyn till utbyggnadsplanerna för bostäder i centrala Vallentuna.

Kommunen har beviljats 4 460 000 kr i statligt bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

De stora arbetena kommer vara färdiga under hösten 2023.

Så kommer Våtmarksparken se ut

På kartbilden nedan syns de tre dammarna och omkringliggande ängsmark. Du kan även se var gång- och cykelbanan kommer att vara. 

kartbild

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats