Restaurering av Helgösjön

Helgösjön ingår i Åkerströmmen. Sjön håller på att växa igen och av en ursprunglig större klarvattenyta återstår i dag cirka 6 ha. Vattenvolymen i sjön minskar och vattnet passerar sjön allt snabbare. Det gör att möjligheterna att rena vattnet genom utfällning av näringsämnen minskar och leder till ökad risk för översvämningar.  Det är också negativt för biologisk mångfald och kulturmiljövärden.

Sjön har nu kommit till en "tipping point" där vattendjupet har minskat så långt att solljuset når ned till sjöbotten i stort sett i hela sjön. Bottenväxtligheten ökar så till den grad att vegetationen inte längre kan klippas ned. Därigenom ökar avlagringen av murknande växtdelar på botten och sjön blir ännu grundare vilket accelererar processen.

Markägarna för Bergs gård, Lilla Benhamra och Lilla Tallen har tagit initiativ till restaureringen. I arbetet sker löpande samråd med markavvattningsföretaget. Vallentuna kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län bistår i projektet. Förstudien för restaurering av Helgösjön har fått bidrag från kommunerna i Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.

 

Länsstyrelsen har tagit fram ett faktablad med mer information om projektet Restaurering av Helgösjön.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats