Vallentunasjön

Vallentuna kommun och Täby kommun genomför tillsammans ett restaureringsprojekt för att återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön och göra sjön klarare. Projektet ska förbättra sjöns ekologiska status och minska fosforhalten som driver på tillväxten av växtplankton och gör sjön grumlig.

Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet är känd sedan länge. Övergödande ämnen som fosfor och kväve ökar tillväxten av växtplankton som gör sjön grumlig. Det dåliga siktdjupet i sjön gör att den inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv. Sjön är kraftigt övergödd och fiskebeståndet har därför hamnat i obalans.

De övergödande ämnena läcker både från slam på sjöns botten och rinner ner i sjön från åar och bäckar. Vi minskar näringsämnena i sjön genom att fiska bort överskottet av vitfisk som gynnas av grumligt vatten och stör den ekologiska balansen, tar upp näringsrikt slam och minskar övergödande ämnen i tillrinnande vatten.

På sikt kommer den ekologiska statusen att förbättras och göra vattnet klarare. Vallentunasjön blir en bättre miljö för människor, djur och växter.

Det här gör vi nu

Balansen mellan vitfisk, som gynnas av övergödning och dålig sikt, och rovfisk behöver understödjas genom att fortsätta med reduktionsfiske av vitfisk till dess att siktdjupet har förbättras. När siktdjupet blir bättre kan också bottenvegetation etablera sig och utgöra säkrare yngelkammare för fiskyngel generellt och en sundare populationsdynamik kan etablera sig i sjön.

För att siktdjupet ska bli bättre behöver fosforhalten som driver på tillväxten av växtplankton minskas. Fosfor läcker från såväl sjöns bottenslam och från gamla jordbruksdiken som idag även avleder dagvatten från tätorten och rinner ut i sjön. Vi använder därför en muddringsflotte som tar upp det näringsrika slammet från botten.

Vad har vi gjort tidigare?

Många åtgärder har redan gjorts i tillrinnande vatten för att minska fosforbelastningen i sjön. För att minska den externa belastningen i sjön har olika försök gjorts där reduktionsfiske och sedimentbärgning har bedömts som de metoder som är lämpliga att använda i Vallentunasjön.

I genomsnitt har vi fiskat upp 17 ton vitfisk per år i sjön sedan 2010. Om man antar att ett kilo fisk innehåller 0,75 % fosfor och räknar in årets fångst på närmare 12 ton fisk så blir det 1,5 ton fosfor som tagits bort från sjön på detta sätt.

Kan jag bada i Vallentunasjön?

Vattenkvaliteten vid den kommunala badplatsen Gustavs udde i Vallentunasjön testas varannan vecka under badsäsongen. Resultaten av proverna och vattentemperaturen hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen.

Kan jag fiska i Vallentunasjön?

Längs med Vallentunasjöns strandlinje finns många fina miljöer för fiske. Fiskekort för Vallentunasjön kan du köpa via Fiskekort.se. Dagskort kan du även köpa på biblioteket i Kulturhuset. Under perioden 1 april till 31 maj är det fiskeförbud i Vallentunasjön.

Senaste rapporterna

Här kan du läsa de senaste rapporterna om Vallentunasjöns status.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats