Össeby-Hacksta

Karta

Process

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för en anpassad, ändamålsenlig och hållbar bostadsbebyggelse. Detaljplanen ska möjliggöra ca st 60 nya bostäder i form av småhus norr om Gamla Norrtäljevägen, anslutning till befintligt vägnät och ett mikroklimat för lekytor och park inom kvartersmark. Bebyggelsen ska även kunna ansluta till kommunalt vatten- och avlopp.

Planens läge

Planområdet är beläget ca 1,3 kilometer sydväst om Karby. Området utgörs av oexploaterad skogs- och jordbruksmark och är beläget norr om Gamla Norrtäljevägen (väg 268). Öster och väster om området finns befintlig villabebyggelse och norr om området återfinns oexploaterad skog.

Planen följer översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens inriktning.

Vad händer nu?

Planen är pausad. Planarbetet behöver anpassas till tidplan VA-huvudledning Brottby-Bällstaberg och återupptas preliminärt 2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats