Kårsta-Rickeby 2

Arbetet med att ta fram en detaljplan för Kårsta-Rickeby 2 har varit pausat sen augusti 2018 men återupptogs under sommaren 2019. Fastighetsägarna som berörs har fått möjligheten att uttrycka sitt intresse av att delta i den kommande detaljplanen genom en enkät. Enkätsvaren har sammanställts och ligger nu som underlag för det fortsatta arbetet.

Området ligger i Kårsta stationssamhälle, öster om Roslagsbanan och Kårsta station, ca 2 mil norr om Vallentuna tätort.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder inom området.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram en planområdesgräns pågår. Ett förslag på planområde beräknas vara färdigt våren 2020.

Enkätområde

Karta

Tidigare arbete med detaljplan Kårsta-Rickeby 2

Historik

Näringslivs- och planutskottet beslutade i februari 2017 att ta fram en ny detaljplan i Kårsta. Förslaget är förenligt med översiktsplan 2040.

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en koordinerad utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet och upprustning av befintliga gator som skulle övergå till kommunalt huvudmannaskap. Planförslaget skulle även möjliggöra för ca 100 nya bostäder.

I januari 2018 fick Vallentuna kommun ett förläggande från Länsstyrelsen om att utöka verksamhetsområdet samt tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten för fastigheter längs med Kårevägen.

Planförslaget sändes ut på samråd under sommaren 2018. Den 4 juli 2018 hölls ett samrådsmöte med berörda fastighetsägare i Kårsta-Ekskogens bygdegård.

Den 29 augusti 2018 anordnades en öppen workshop i Kårsta skola där boende i Kårsta, sakkunniga tjänstemän samt politiker närvarade. Samrådsförslaget drogs tillbaka i inledningen av mötet och en konstruktiv workshop hölls gällande Kårstas framtida utveckling.

Den 22 januari 2019 beslutade plan- och miljöutskottet att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för Kårsta samt att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut längs med Kårevägen.

Tidigare planhandlingar (ej aktuella)

 

Dokumentation från workshop 29 augusti 2018

Protokoll från workshop om Kårsta Rickeby 2 .pdf

Bilaga 2. Instruktion till gruppövningarna.pdf

Bilaga 3. Dokumentation från gruppövningarna.pdf

Bilaga 4. Dokumentation av feedback.pdf

 

 

 

 

Mer information om pågående utvecklingsprojekt i Kårsta och Ekskogen

Utbyggnad av vatten och avlopp (VA) på Kårevägen

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade vid sitt möte 22 januari 2019 att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut längs med Kårevägen.

Roslagsvatten har som målsättning att kunna påbörja VA-utbyggnaden på Kårevägen under våren 2020 och ha ett driftsatt system till hösten 2020.

Mer information om hur utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Kårevägen kommer att gå till kommer inom kort att skickas ut av Roslagsvatten till berörda fastighetsägare.

www.roslagsvatten.se

Nya bostäder och utbyggnad av VA och vägar på Bergsjövägen

Arbetet med att bygga ut väg, gångbana och kommunalt VA på Bergsjövägen har startat under våren 2019. Arbetet planeras att vara färdigställt under våren 2020.

Ett nytt område med bostadsrätter, "Kårsta Park", byggs på Bergsjövägen av en privat aktör. Inflyttning beräknad 2019.

Läs gällande detaljplan för Kårsta-Rickeby 1

Ny lanthandel i Kårsta

En privat aktör är intresserad av att öppna en matvaruhandel i Kårsta. Lanthandeln planeras att byggas centralt i Kårsta, på den kommunala fastigheten del av Vallentuna Backa 9:1.

Fastigheten är sedan tidigare planerad för handel enligt gällande detaljplan. Just nu pågår slutförhandlingar vad gäller arrendeavtal. Den tilltänkte arrendatorn har ansökt och fått beviljat bygglov för byggnad avseende matvaruhandel.

Inom området finns ett befintligt utegym som behöver flyttas. Flytten utreds för närvarande.

Ny gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen

Vallentuna kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg mellan Ekskogen och Kårsta. Planering för gång- och cykelvägen vilar för närvarande men avses att återupptas under år 2020.

Kommunal lekplats i Kårsta

Det saknas idag en kommunal lekplats i Kårsta men Vallentuna kommun har för avsikt att anlägga en lekplats i Kårsta inom de närmaste åren.

Läs Vallentuna kommuns lekplatsplan (pdf)

En annan plats för ny lekplats i Kårsta än den som redovisas i lekplatsplanen kan bli aktuell.

Ny vattenreservoar för att säkra vattenförsörjning

De högst belägna fastigheterna inom tätorten Kårsta har länge haft problem med dåligt tryck och flöde. Brandvattenuttag i befintliga brandposter är inte tillåtet idag, då flödet är för lågt. Vid brandvattenuttag töms hela vattensystemet i Kårsta. Även Ekskogen påverkas negativt av brandvattenuttag i Kårsta.

För att säkra vattenförsörjning för befintlig bebyggelse och för att möjliggöra exploateringen inom detaljplaneområde Kårsta-Rickeby 1, måste Vallentunavatten AB utföra en rad åtgärder med bl.a. nybyggnation av en vattenreservoar och en tryckstegringsstation.

Vallentunavatten har ansökt om förhandsbesked för bygglov av lågreservoar för vatten på fastigheten Backa 15:3. Planerad utbyggnad under 2020.

Läs mer på Roslagsvattens webbplats

Kontakt

Planarkitekt

Christer Åberg

E-post 
christer.aberg@vallentuna.se

Telefon 
08-587 851 49

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats