Kårsta-Rickeby 2

Området ligger i Kårsta stationssamhälle, öster om Roslagsbanan och Kårsta station, ca 2 mil norr om Vallentuna tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse.

Detaljplanen var utsänd på samråd sommaren 2018 men drogs tillbaka med syfte att se över detaljplanens innehåll. Detaljplanen kommer att sändas ut på nytt samråd när ett förslag finns framtaget. Berörda fastighetsägare och sakägare kommer att informeras om detta.

De fastighetsägare som berörs av detaljplanen har fått möjligheten att uttrycka sitt intresse av att delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen genom en enkät. Enkätsvaren har sammanställts och ligger nu som underlag för det fortsatta arbetet. Mer info finns längre ner på denna sida.

Vad händer nu?

Planarbetet bedöms preliminärt kunna återupptas 2026. Det finns ett flertal frågor som är kritiska för ett genomförande av planen. Generellt för hela Kårsta finns en VA-kapacitetsbegränsning, brandvattenflödet är undermåligt samt att det krävs en samsyn bland fastighetsägarna inom det aktuella området.

Sammanställning av enkät

En sammanställning av den enkät som skickades ut till berörda fastighetsägare under 2019 har gjorts. I figuren nedan visas i vilket område intresset var som störst. Observera att figuren nedan inte representerar någon slutgiltig avgränsning utan bara är till för att illustrera var i området som intresset att vara med i detaljplanen är som störst.

Karta

Tidigare arbete med detaljplan Kårsta-Rickeby 2

Historik

Näringslivs- och planutskottet beslutade i februari 2017 att ta fram en ny detaljplan i Kårsta. Förslaget är förenligt med översiktsplan 2040.

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en koordinerad utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet och upprustning av befintliga gator som skulle övergå till kommunalt huvudmannaskap. Planförslaget skulle även möjliggöra för ca 100 nya bostäder.

I januari 2018 fick Vallentuna kommun ett förläggande från Länsstyrelsen om att utöka verksamhetsområdet samt tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten för fastigheter längs med Kårevägen.

Planförslaget sändes ut på samråd under sommaren 2018. Den 4 juli 2018 hölls ett samrådsmöte med berörda fastighetsägare i Kårsta-Ekskogens bygdegård.

Den 29 augusti 2018 anordnades en öppen workshop i Kårsta skola där boende i Kårsta, sakkunniga tjänstemän samt politiker närvarade. Samrådsförslaget drogs tillbaka i inledningen av mötet och en konstruktiv workshop hölls gällande Kårstas framtida utveckling.

Den 22 januari 2019 beslutade plan- och miljöutskottet att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för Kårsta samt att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut längs med Kårevägen.

Tidigare planhandlingar (ej aktuella)

 

Dokumentation från workshop 29 augusti 2018

Protokoll från workshop om Kårsta Rickeby 2 .pdf

Bilaga 2. Instruktion till gruppövningarna.pdf

Bilaga 3. Dokumentation från gruppövningarna.pdf

Bilaga 4. Dokumentation av feedback.pdf

 

 

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats