Kårsta-Rickeby 2

Området ligger i Kårsta stationssamhälle, öster om Roslagsbanan och Kårsta station, ca 2 mil norr om Vallentuna tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse.

Detaljplanen var utsänd på samråd sommaren 2018 men drogs tillbaka med syfte att se över detaljplanens innehåll. Detaljplanen kommer att sändas ut på nytt samråd när ett förslag finns framtaget. Berörda fastighetsägare och sakägare kommer att informeras om detta.

De fastighetsägare som berörs av detaljplanen har fått möjligheten att uttrycka sitt intresse av att delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen genom en enkät. Enkätsvaren har sammanställts och ligger nu som underlag för det fortsatta arbetet. Mer info finns längre ner på denna sida.

Vad händer nu?

Parallellt med projektet utreds kapacitetsökande åtgärder i det allmänna VA-systemet som idag är knapp både vad gäller spillvatten och dricksvatten. För att klara pågående exploatering på Bergsjövägen och VA-anslutningar på Kårevägen krävs lokala åtgärder i Kårsta bl.a. byggande av en lågreservoar.
För att ytterligare stärka kapaciteten och möjliggöra fler VA-anslutningar i framtiden såväl som att förbättra tryck och flöde i systemet studerar Roslagsvatten just nu vidare åtgärder än planerade.

Så fort VA-utredningsarbetet är klart och inriktningsbeslut har fattats om åtgärder kommer vi att meddela det här och uppdatera informationen med tidplan framåt. Bland annat kommer vi att komplettera med ett förslag på ny avgränsning för detaljplanen.

Ett av detaljplanens huvudsyften är att säkerställa VA för planområdet. Då Roslagsvatten nu bygger ut kommunalt VA längs Kårevägen kommer fastigheter med anslutning till Kårevägen inte att ingå i det fortsatta planarbetet. Detta innebär att dessa fastigheter har möjlighet att ansöka om förhandsbesked och bygglov. Vid ansökan om förhandsbesked och bygglov remitteras Roslagsvatten för att bedöma om önskad exploatering är lämplig ur VA-synpunkt. För att säkerställa att VA-kapaciteten inte överskrids kommer vi att vara restriktiva vid behandling av förhandsbesked och bygglov för all typer av åtgärder som överstiger ett enbostadshus per fastighet.

Sammanställning av enkät

En sammanställning av den enkät som skickades ut till berörda fastighetsägare under 2019 har gjorts. I figuren nedan visas i vilket område intresset var som störst. Observera att figuren nedan inte representerar någon slutgiltig avgränsning utan bara är till för att illustrera var i området som intresset att vara med i detaljplanen är som störst. En slutgiltig avgränsning kommer att tas fram när VA-utredningsarbetet är klart.

Karta

Tidigare arbete med detaljplan Kårsta-Rickeby 2

Historik

Näringslivs- och planutskottet beslutade i februari 2017 att ta fram en ny detaljplan i Kårsta. Förslaget är förenligt med översiktsplan 2040.

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en koordinerad utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet och upprustning av befintliga gator som skulle övergå till kommunalt huvudmannaskap. Planförslaget skulle även möjliggöra för ca 100 nya bostäder.

I januari 2018 fick Vallentuna kommun ett förläggande från Länsstyrelsen om att utöka verksamhetsområdet samt tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten för fastigheter längs med Kårevägen.

Planförslaget sändes ut på samråd under sommaren 2018. Den 4 juli 2018 hölls ett samrådsmöte med berörda fastighetsägare i Kårsta-Ekskogens bygdegård.

Den 29 augusti 2018 anordnades en öppen workshop i Kårsta skola där boende i Kårsta, sakkunniga tjänstemän samt politiker närvarade. Samrådsförslaget drogs tillbaka i inledningen av mötet och en konstruktiv workshop hölls gällande Kårstas framtida utveckling.

Den 22 januari 2019 beslutade plan- och miljöutskottet att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för Kårsta samt att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut längs med Kårevägen.

Tidigare planhandlingar (ej aktuella)

 

Dokumentation från workshop 29 augusti 2018

Protokoll från workshop om Kårsta Rickeby 2 .pdf

Bilaga 2. Instruktion till gruppövningarna.pdf

Bilaga 3. Dokumentation från gruppövningarna.pdf

Bilaga 4. Dokumentation av feedback.pdf

 

 

 

 

Mer information om pågående utvecklingsprojekt i Kårsta och Ekskogen

Utbyggnad av vatten och avlopp (VA) på Kårevägen

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp på Kårevägen har påbörjats och beräknas vara färdigt i början av år 2021.

Samrådskartor avseende förbindelsepunkternas läge skickas till berörda fastighetsägare under juni månad.

Mer information på Roslagsvattens webbsida.

Nya bostäder, utbyggt VA och vägar på Bergsjövägen

Arbetet med att bygga ut väg, gångbana och kommunalt VA på Bergsjövägen blev klart under våren 2020.

Ett nytt område med bostadsrätter, "Kårsta Park", byggs på Bergsjövägen av en privat aktör. Byggnationen pågår och inflyttning har påbörjats.
Läs gällande detaljplan för Kårsta-Rickeby 1

Ny lanthandel i Kårsta

En privat aktör är intresserad av att öppna en matvaruhandel i Kårsta. Lanthandeln planeras att byggas centralt i Kårsta, på den kommunala fastigheten del av Vallentuna Backa 9:1, vid utegymmet.

Fastigheten är sedan tidigare planerad för handel enligt gällande detaljplan. Just nu pågår slutförhandlingar vad gäller arrendeavtal. Den tilltänkte arrendatorn har ansökt och fått beviljat bygglov för byggnad avseende matvaruhandel.

Inom området finns ett befintligt utegym som behöver flyttas. Flytten utreds för närvarande.

Ny gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen

Vallentuna kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg mellan Ekskogen och Kårsta. Planering för gång- och cykelvägen vilar för närvarande men avses att återupptas under år 2020.

Kommunal lekplats i Kårsta

Det saknas idag en kommunal lekplats i Kårsta men Vallentuna kommun har för avsikt att anlägga en lekplats i Kårsta inom de närmaste åren.

En annan plats för ny lekplats i Kårsta än den som redovisas i lekplatsplanen kan bli aktuell.

Ny vattenreservoar för att säkra vattenförsörjning

De högst belägna fastigheterna inom tätorten Kårsta har länge haft problem med dåligt tryck och flöde.

För att säkra vattenförsörjning för befintlig bebyggelse och för att möjliggöra exploateringen inom detaljplaneområde Kårsta-Rickeby 1, planerar Vallentunavatten en rad åtgärder, bl.a. nybyggnation av en vattenreservoar och en tryckstegringsstation.

Vallentunavatten har ansökt om förhandsbesked för bygglov av lågreservoar för vatten på fastigheten Backa 15:3. Planerad utbyggnad under 2020.
Läs mer på Roslagsvattens webbplats

Kontakt

Planarkitekt

Christer Åberg

E-post 
christer.aberg@vallentuna.se

Telefon 
08-587 851 49

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats