Gustavslunds dagvattenanläggning

karta

process-samråd

Detaljplanens syfte är skapa förutsättningar för att anlägga en dagvattendamm för att uppnå en hållbar dagvattenhantering för bostadsområdet Gustavslund, norr om planområdet. Bostadsområdet har efter utbyggnad inte godtagbar dagvattenhantering vilket medför att fastigheter översvämmas nedströms.

Planens läge

Planområdet är beläget ca 2,5 kilometer nordöst om Vallentuna centrum, söder om bostadsområdet Gustavslund och söder om Lingsbergsvägen.

Vad händer nu?

Initiala arbeten för att förbättra flöden och minska översvämningsriskerna för fastigheter nedströms har avslutats i december 2023. Just nu pågår utredningar i området samt arbete med att ta fram samrådshandlingar för detaljplanen.

Vi planerar att skicka ut planen för samråd hösten 2024.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats