Intresseanmälan om att ingå i detaljplanen

Just nu pågår arbetet med att mer i detalj avgränsa planområdet för Kårsta-Rickeby 2 och att avgöra vilka fastigheter som ska ingå i planområdet.

En enkät/intresseanmälan kommer i dagarna att skickas ut till de fastighetsägare som kan komma att omfattas av detaljplanen.

I enkäten får de berörda fastighetsägarna möjlighet att uttrycka om de är intresserade av att ingå i planarbetet eller inte. Efter att svaren från intresseanmälan har sammanställts kommer det att göras en samlad bedömning och planområdet kommer därefter att avgränsas och kommuniceras.

De inkomna synpunkterna kommer att finnas med som underlag när beslut fattas om hur planområdet ska avgränsas. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt. 

De fastigheter som är berättigade att delta i enkäten står listade nedan. Enkäten är personlig och du loggar in med bank-id. Det finns också möjlighet att skicka in svaret på den pappersblankett som skickas ut till alla fastighetsägare.

Om ni är flera fastighetsägare till samma fastighet går det bra att svara enskilt på enkäten. Ni behöver inte komma överens om ett gemensamt svar utan det går bra att ge olika svar.  

De fastigheter som är berörda är:

Kårsta-Rickeby 2:29, 2:30, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:51, 2:52, 2:60, 2:85, 2:86, 2:87, 2:88, 2:89, 2:90, 2:91, 2:92, 2:93, 2:94, 2:95, 2:96, 2:97, 2:98, 2:102, 2:103, 2:104, 2:105, 2:113, 2:114, 2:121, 2:122, 2:136, 2:137, 2:138.

Frågor och svar om detaljplan Kårsta-Rickeby 2 och enkäten

Vad innebär det för mig som fastighetsägare att ingå i detaljplanen?

När en fastighet ingår i ett detaljplanerat område så fastställs vissa regler för exempelvis nybyggnation och avstyckningar. Det blir till exempel reglerat hur stora fastigheter som får avstyckas från den ursprungliga fastigheten och det fastställs också en maximal byggrätt för fastigheten. Vissa fastigheter kan komma att få större byggrätter än vad som utnyttjas idag.

Det säkerställs också att fastigheten får tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Inriktningen är att upprusta gemensamma gator inom planområdet till en godtagbar kommunal standard och att huvudmannaskapet tas över av kommunen. Det säkerställer framkomlighet för bland annat räddningstjänst och renhållning. 

Vilka kostnader innebär det för mig som fastighetsägare att ingå i detaljplanen?

Att ingå i detaljplanen är förenat med vissa kostnader. Eftersom kommunalt vatten och avlopp byggs ut kommer det medföra en anslutningsavgift till Roslagsvatten för alla fastighetsägare inom planområdet.

Läs mer om aktuella anslutningsavgifter på Roslagsvattens webbplats

Att ingå i detaljplanen kommer också att medföra kostnader för den upprustning av gator inom området som kommer att göras.

Hur gatukostnaderna kommer att fördelas mellan enskilda fastighetsägare och större exploatörer inom området kommer att redovisas i ett senare skede i en detaljerad gatukostnadsutredning. Gatukostnadsutredningen kommer att tas fram i samband med att detaljplanen går ut på samråd. 

Läs mer om riktlinjer för gatukostnadsutredningar

Vad tar jag ställning till i enkäten?

Innan avgränsning av planområdet görs vill vi hämta in synpunkter från de fastighetsägare som berörs och se hur stort intresset för en detaljplanering av befintliga fastigheter i området är.

Alla fastighetsägare inom området är berättigade att delta i enkäten. De inkomna synpunkterna ligger sen till grund för att fatta ett beslut om avgränsning av planområdet. När väl avgränsningen av planområdet är gjord kommer alla fastigheter inom området att ingå i detaljplanen. 

Mer information om enkäten

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats