Mörby Backe

Karta

Process

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra flerbostadshus i skala och utformning som bidrar till en trivsam boende- och gatumiljö samt småstadskvalitéer med hänsyn till platsens läge i centrala Vallentuna. Detaljplanen möjliggör för två flerbostadshus med totalt cirka 75 lägenheter av varierande storlek. Planen följer översiktsplanens inriktning.

Planens läge

Planområdet är beläget strax norr om Vallentuna centrum längs Mörbyvägen i höjd med korsningen mot Teknikvägen. Planområdet ligger ca 600 meters gångväg från Vallentuna station. I norr angränsar planområdet mot Teknikvägen, i väst mot Mörbyvägen och flerbostadshus, i syd mot Svedjevägen och villabebyggelse samt i öst mot en församlingsgård med tillhörande markparkering.

Tidigare arbete

Samråd pågick mellan 8 juli - 26 augusti 2021.
Granskning skedde under perioden 26 maj - 16 juni 2022.

Vad händer nu?

Efter granskningen kommer kommunen sammanställa de yttranden som inkommit i ett granskningsutlåtande och utifrån dessa genomföra eventuella mindre revideringar av planhandlingarna. De färdiga planhandlingarna kommer därefter att tas upp för politiskt godkännande i kommunstyrelsens plan- och miljöutskott och därefter antas i kommunfullmäktige. Antagande är planerat till början av 2023.

Efter att detaljplanen antagits i kommunfullmäktige och protokollet har justerats så följer en tre veckors överklagandetid, som syftar till att ge möjlighet för sakägare att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Endast sakägare som yttrat sig under samråd eller granskning och inte fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga. Om ingen överklagan inkommit under denna period så vinner detaljplanen laga kraft och börjar då gälla.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer antagandehandlingarna att publiceras på kommunens hemsida.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats