Mörby Backe

Karta

processbild

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra flerbostadshus i skala och utformning som bidrar till en trivsam boende- och gatumiljö samt småstadskvalitéer med hänsyn till platsens läge i centrala Vallentuna. Detaljplanen möjliggör för två flerbostadshus med totalt cirka 75 lägenheter av varierande storlek. Planen följer översiktsplanens inriktning.

Planens läge

Planområdet är beläget strax norr om Vallentuna centrum längs Mörbyvägen i höjd med korsningen mot Teknikvägen. Planområdet ligger ca 600 meters gångväg från Vallentuna station. I norr angränsar planområdet mot Teknikvägen, i väst mot Mörbyvägen och flerbostadshus, i syd mot Svedjevägen och villabebyggelse samt i öst mot en församlingsgård med tillhörande markparkering.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2023. Beslut om att anta planen har överklagats. Överklagandet inkom i rätt tid och har skickats till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet den 17 oktober 2023. Planen fick laga kraft den 8 november 2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats