Bidrag för åtgärder i Åkerströmmen

Vill du göra åtgärder för friskare vatten? Åkerströmmens vattenvårdssamverkan (ÅVVS) utlyser medel från komunens gemensamma budget för åtgärdsprojekt.

Vem kan söka

Målgrupp är primärt markägare, verksamhetsutövare och föreningar. Sökande ska ha rådighet att genomföra åtgärden, eller skaffa formellt medgivande från den som har rådigheten, eller skaffa erforderliga tillstånd.

Vad bidrag kan användas till

I första hand ska bidraget gå till konkreta vattenvårdsåtgärder, här hittar du exempel. Åtgärden ska vara genomförbar och kostnadseffektiv i förhållande till ÅVVS syfte och mål. 

Åtgärden ska ligga inom Åkerströmmens avrinningsområde.

För större projekt kan ÅVVS ge medfinansiering till medel från annan finansiär till exempel Jordbruksverkets investeringsmedel för vattenvårdsåtgärder, lokala naturvårdssatsningen (LONA), lokala vattenvårdsprojekt (LONA), Svensk våtmarksfond etc. Mer information.

Hur du ansöker

Kontakta din kommuns vattenstrateg eller vattensamordnare via kommunens kontaktcenter. Ansökan ska innehålla kortfattad information om åtgärdens genomförande, syfte med åtgärden och kostnader.

Ansökningar om medel hanteras i turordning. Beslut om bidrag fattas av styrgrupp minst två gånger per år, vid styrgruppsmöten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats