Vattenkvalitet och övergödning

Dekorativ bild

Utdikning av sanka marker och rätning av vattendrag har förändrat landskapet under de senaste seklen. Uppemot 90 procent av vattenmiljöerna bedöms ha försvunnit. Vallentunas vatten är påverkade av övergödning och fysiska förändringar som markavvattning och vandringshinder för vattenlevande organismer. Jordbruksmark är generellt den största källan till näringsutsläpp till vatten.

Ett förändrat klimat förväntas få betydande effekter för ekosystem och vattenhushållning. Vi står inför ökad risk för såväl mer intensiva regnfall och översvämningar, som vattenbrist och torka.

Vatten är en förutsättning för liv. Rent vatten är viktigt för biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Vatten av god kvalitet och kvantitet behövs för dricksvattenförsörjning och lantbruk. Friska vatten bidrar till Vallentuna kommuns attraktivitet genom att möjliggöra bad, fiske och rekreation för invånare och besökare.

Det här vill kommunen

Kommunens Miljö- och klimatstrategi innebär att Vallentuna kommun arbetar för att underlätta invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val genom att:

  • samverka med markägare, verksamhetsutövare, företag, föreningar och grannkommuner för att motverka och åtgärda övergödning och föroreningar.
  • erbjuda proaktiv tillsyn och rådgivning.
  • främja initiativ till att restaurera och återskapa vattenmiljöer till sin naturliga form och funktion.

Kommunens egna verksamhets miljöpåverkan ska minska genom att:

  • verka för god vattenkvalitet och säkerställa sina åtaganden för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
  • medveten vattenplanering i Vallentuna skapar förutsättningar för att bevara och stärka en mångfald av arter och livsmiljöer i sjöar och vattendrag, stärker natur- och rekreationsvärden, samt minimerar risken för att vattenkvaliteten i kommunens vatten försämras.
  • vattenmiljöernas ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, förvaltas och användas som en resurs vid utveckling.

 

Miljöproblemet

Övergödning är det mest omfattande miljöproblemet i kommunens vattenmiljöer. Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön men för mycket kväve och fosfor ställer till problem. Näringsämnen kommer bland annat från avlopp, dagvatten, hästhållning och jordbruket.

Övergödning gör att sikten i vattnet försämras och solljuset hindras att tränga ned. Sommartid kan övergödning leda till massförökning av växtplankton, så kallad algblomning. Kraftig algblomning kan till exempel göra vattnet grön- eller brunfärgat, påverka badvattenkvalitén och kan i vissa fall påverka människors och djurs hälsa.

Övergödningen minskar också den biologiska mångfalden på flera sätt.
Förhållandet mellan organismer störs och den naturliga floran och faunan förändras. Växtlighet som ger skydd och utgör födosöksområden för fiskyngel och andra djur påverkas. Stora mängder växtmaterial kan falla till botten och därmed skapa syrebrist som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar.

Många sjöar och vattendra har också problem med fysiska förändringar, till följd av mänskliga ingrepp. Det kan exempelvis röra sig om rätningar av vattendrag, sjösänkning, muddring, vägtrummor och andra vandringshinder för vattenlevande djur.

Miljögifter är ett problem både för miljön och för människors hälsa. Samtliga vatten i Sverige har förhöjda halter av kvicksilver baserat på halter i fisk. Den största källan är historiska utsläpp som lagrats i mark via atmosfärisk deposition som läcker ut i ytvattnet. På samma sätt bedöms halterna av polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster i Sverige. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar. Påverkanskällor för miljögifter är framförallt via förorenat dagvatten och förorenade områden.
 

Fakta för Vallentuna

I Vallentuna finns omkring 30 sjöar och 50 vattendrag. Tärnan har god ekologisk status, Sparren har dålig ekologisk status, övriga så kallade vattenförekomster i kommunen har måttlig eller otillfredsställande status. Det mest utbredda miljöproblemet som berör kommunens vattenmiljöer är övergödning.

Vallentunas vattenmiljöer är även i hög grad påverkade av fysiska förändringar främst på grund av markavvattning och vandringshinder.

Vallentunasjön, Hargsån och Tärnan har dålig kemisk ytvattenstatus övriga vattenförekomster har god kemisk status. Samtliga vatten i Sverige har klassats till att ha förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) på grund av atmosfärisk deposition. I Vallentuna förekommer därutöver höga halter av PFOS i Vallentunasjön, Tärnan och Oxundaån-Hargsån. Påverkanskällor för miljögifter är framförallt via dagvatten och förorenade områden.

Merparten av avloppsvattnet i Vallentunas kommunala nät renas i Käppala reningsverk på Lidingö, som även det drivs genom ett kommunalförbund. Karby och Brottby är anslutna till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun. Frösunda, Ekskogen och Kårsta har egna mindre reningsverk som ägs och sköts av Roslagsvatten AB.

Vissa delar av Vallentuna är inte anslutna till det kommunala nätet. Då har hushållen istället egen brunn och enskilda avlopp. Den som har enskild brunn är själv ansvarig för att kontrollera att det vatten som används är av bra kvalitet. Kommunen erbjuder hjälp med analys av vattenprover.

Det finns ungefär 2 800 enskilda avloppsanläggningar i Vallentuna kommun. Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Fastighetsägaren ansvarar för att avloppsanläggningen uppfyller de lagstadgade kraven så att det enskilda avloppet underhålls och sköts på rätt sätt för att förhindra smittspridning till dricksvattenbrunnar, badplatser samt för att minska syrebrist och övergödning i vattendrag. Kommunen ansvarar för tillsyn av enskilda avlopp.

 

Det här gör kommunen

Läs om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan på sidan Uppföljning av miljö och klimat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats