Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

Åkerströmmen är ett avrinningsområde som samlar upp vatten från ett område på ungefär 400 kvadratkilometer. Området avvattnas genom Holmbroån, Helgöån, Husaån och Åkers kanal med biflöden och källflöden.

Norrtälje, Österåker och Vallentuna kommun samverkar kring miljöövervakning och vattenvårdande åtgärder. 

Bidrag till vattenvårdsåtgärder

Vill du göra åtgärder för friskare vatten? Är du markägare eller verksam inom Åkerströmmens avrinningsområde? Då kan du få bidrag från kommunsamverkan!

Mer information

Husa å tidig vår

Åkerströmmen från källan till havet

Åkerströmmen är ett avrinningsområde som samlar upp vatten från ett område på ungefär 400 kvadratkilometer och som sträcker sig över flera kommuner. Åkerströmmen är det avrinningsområde som utgör störst del av Vallentuna kommun. 

Från sin källa Vattenledningssjön, 32 meter över havet i Gottröra i Norrtälje kommun, rinner Åkerströmmen 41 kilometer innan allt vatten från området slutligen samlas upp i Åkers kanal och rinner ut i Täljöviken i Östersjön. 

På sin färd byter huvudfåran namn flera gånger – från Gottröraån via Holmbroån och Helgöån till Husaån som rinner ut i den långa sprickdalssjön Garnsviken. Flera biflöden ansluter till huvudfåran: Lillån som avvattnar Sparren och andra skogssjöar, Skepptunaån, Närtunaån, Billstaån, Kyrkån, Hackstabäcken som rinner från Angarnssjöängen, Näfsån och Smedbyån.

Åkerströmmens miljötillstånd

Näringshalten är hög i nästan hela Åkerströmmen. Övergödningen
beror främst på jordbruk, hästgårdar och enskilda avlopp. och med utökningen av tätorterna inom Åkerströmmen, så ökar även utsläppen av näringsämnen och föroreningar från dagvatten. Många sjöar och vattendrag i systemet hotar att växa igen.

Åkerströmmen rinner genom ett jordbrukslandskap och är påverkat av åtgärder inom jordbruket som exempelvis sjösänkningar, dikning och att vattendraget har rätats upp. Det här har gett möjlighet till att odla upp nya områden men har samtidigt skapat andra problem. Ett uträtat vattendrag ökar risken för översvämning och näringsämnena i vattnet har mindre möjlighet att tas upp av växter eller att fastläggas i sediment. Dessa näringsämnen förs sedan ut till havet och orsakar algblomning och andra problem.

Kommunal samverkan

Österåker, Norrtälje och Vallentuna kommun ingår i Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Vattenvårdsamverkans syfte är att utifrån ett gemensamt synsätt och gemensamma mål prioritera och föreslå kostnadseffektiva, vattenvårdande åtgärder. Målet är att minska miljöbelastningen till vattendrag och sjöar och uppnå god ekologisk och kemisk status i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

En viktig uppgift för vattenvårdsamverkan är att genom kunskapsspridning och information till boende och verksamma inom avrinningsområdet öka medvetenheten och ansvarstagandet för vatten som en gemensam resurs att långsiktigt förvalta.

Vallentuna kommun ingår även i ett liknande samarbete för Oxundaåns avrinningsområde.

Aktuella aktiviteter

Minskat näringsläckage från häst

Restaurering av Helgösjön

LOVA-projekt Åkerströmmen – utredning av markavvattningsföretag och åtgärdsplanering

Verksamhetsplan och uppföljning

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Mer information

Kort presentation av Åkerströmmen (pdf 1,53 MB)

Presentation av Åkerströmmen i sin helhet (pdf 5,29 MB)

Åkerströmmens miljöprogram (pdf)

Vision, syfte och mål med samarbetet (pdf)

Biotopkartering

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats