Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder

LogoKommunens värdegrund lyfter fram allas lika värde. Allas lika värde innebär att alla medarbetare ska möta andra utan fördomar, med respekt och empati. En satsning på att medvetandegöra och realisera värdegrunden pågår.

Kommunen arbetar systematiskt med likabehandling och mångfald (LIMÅ) utifrån diskrimineringslagstiftningen, samordnat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer erbjuds intern utbildning i att motverka diskriminering och främja LIMÅ. Arbetet styrs av Personalpolitiskt program för kommunen och av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. Kommunen använder en kompetensbaserad intervjumetodik vid rekrytering av nya medarbetare.

Skolorna arbetar aktivt med elever om att alla är lika värda i alla situationer. Lovverksamhet, "Sommar för alla", anordnas med stöd av statliga medel. Den centrala Barn- och elevhälsan, Ungdomsmottagningen och stödcentrum för unga brottsutsatta är hbtq-certifierade.

Kommunen arbetar med stöd och omsorg till utsatta grupper i samhället, i enlighet med social lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag. Kommunens funktionshinderråd och pensionärsråd är rådgivande organ som bidrar med perspektiv från personer med funktionsnedsättning respektive pensionärer när beslut ska fattas.

Kommunplanen lyfter fram att flyktingmottagandet bland annat ska:

  • Skapa delaktighet i samhället
  • Värna demokratiska värden
  • Förebygga och motverka diskriminering, rasism och främlingsfientlighet

Kommunen samarbetar med civilsamhället och med Arbetsförmedlingen, som har samordningsansvar för nyanländas etablering, och erbjuder arbetscoachning (se mål 1 och 8). Kommunen ansvarar i vissa fall för att ordna bostad för nyanlända samt för svenskundervisning, samhällsorientering, barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg.

Situationen för målet

Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen. Samtidigt är Sverige det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest. Vallentuna har, liksom nästintill alla kommuner i Stockholm, ojämnare fördelning av inkomster än kommunsnittet i riket. Det finns även ojämlikheter mellan grupper gällande hälsa, utbildning och möjligheter till arbete . Varierande förutsättningar mellan kommuner medför utmaningar att erbjuda likvärdig offentlig service.

Funktionshindrade brukare i daglig verksamhet i Vallentuna anser sig ha möjlighet till inflytande. Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige anpassar svenska asylregler till EU-rättens miniminivå och har negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter. En relativt hög andel nyanlända flyktingar i Vallentuna kommer ut i sysselsättning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats