Kommunens miljöarbete

LogotypKommunen har infört ett miljöledningssystem som våren 2018 certifierades enligt standarden ISO 14001:2015. Det betyder att kommunen har en kvalitetsstämpel på vårt sätt att jobba med miljö – och att vi lovat att ständigt bli bättre.

Miljö ingår i ordinarie styrning och planering. Det hjälper oss att få in miljöfrågor i hela den kommunala organisationen, på ett sätt som är relevant för olika delarna av kommunens brokiga verksamhet. Miljöledningssystemet ger en grön tråd från kommunens gemensamma miljömål till medarbetarnas dagliga arbete.

Kommunens verksamheter arbetar på många olika sätt med miljö. Skolköken arbetar med att minska matsvinnet och hemtjänsten minskar utsläppen från sina bilar. Miljöavdelningen utför tillsyn kopplat till miljö- och hälsoskydd. Kommunen ansvarar för avfallshantering, skötsel av parker och naturområden. Vallentuna växer och satsar då på miljöanpassat byggande nära kollektivtrafik.

Miljöledningsstandard och certifiering

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsorgan, som regelbundet granskar att organisationen arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. Vallentuna kommun har granskats och godkänts av Svensk Certifiering AB.

Miljö- och klimatpolicy

Miljö- och klimatpolicyn innehåller viktiga principer för hur kommunen ska arbeta med miljö. Den ger vägledning till alla medarbetare i kommunen. Policyn utgår från Vallentuna kommuns värdegrund och vision: Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.

Policyn säger bland annat att kommunens miljöarbete hela tiden ska bli bättre och bättre och att kommunen ska jobba utåtriktat med kommunikation och dialog för att motivera invånare och företagare att agera klimat- och miljömedvetet. Kommunen ska också ställa höga miljökrav i upphandling av varor och tjänster och utveckla miljökonsekvensbedömningar av kommunens beslut.

Miljö- och klimatstrategi

Miljö- och klimatstrategin är grunden för kommunens systematiska miljöarbete och ger styrning och stöd till nämnder och förvaltningar. Den ger en grön tråd från kommunens gemensamma miljömål till medarbetarnas dagliga arbete.

Det övergripande målet är att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Kommunen vill underlätta för dig som bor eller verkar i Vallentuna att göra miljösmarta val. Kommunens egen miljö- och klimatpåverkan ska minska.

Strategin ger sju inriktningar för kommunens miljö- och klimatarbete:

  • Återvinning, återbruk och avfall
  • Energi och fossilfrihet
  • Kemikalier och plast
  • Natur och landskap
  • Vatten och övergödning
  • Hållbar konsumtion och upphandling
  • Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning

Vallentuna kommuns miljö- och klimatmål

Kommunen har ett övergripande mål för miljö och klimat, som utgår från kommunplanens mål. Målet är att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar:

  • Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och
  • invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val ska öka.

Det övergripande målet och kommunens miljö- och klimatstrategi fungerar som paraply till andra styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige. Mål och riktlinjer finns till exempel i kommunens Avfallsplan, Kemikalieplan och Grönstrukturplan.

Kommunens Energiplan innehåller flera konkreta mål för klimatarbetet. Visionen är att Vallentuna år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och energianvändningen i byggnader ska ha minskat med 50 procent.

Nationella och globala mål

Vallentuna kommun bidrar genom miljöarbetet till 11 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och till 12 av 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Inriktningarna i kommunens miljö- och klimatstrategi är kopplade till nationella och globala mål så här:

Symboler

Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Mer information om kommunens breda arbete kopplat till agendan finns på sidan vallentuna.se/agenda-2030.

Det nationella miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen. Det finns även flera etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat.

De nationella miljömålen är styrande för många statliga myndigheter. De har även en styrande funktion i tillämpning av miljölagstiftningen. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats