Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

SymbolKommunplanen lyfter fram att politiken i Vallentuna syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. Kommunen arbetar för att få fler personer i arbete, särskilt riktat till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vallentuna arbetscoachning inriktning arbete (VACiA) vänder sig till personer som har försörjningsstöd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Personer som beviljas insatser via VACiA får en arbetscoach som ger stöd under den tid som personen behöver för att komma ut i eget arbete. VACia erbjuder praktik, arbete eller utbildning.

Kommunens individ- och familjeomsorg fyller en grundläggande funktion som ett socialt skyddsnät, i enlighet med lagstiftningen på socialtjänstens område. Kommunen hjälper till med ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, och erbjuder budget- och skuldrådgivning. Kommunens bosökarskola ger stöd i att formulera ansökningshandlingar, annonser och personliga brev.

Vallentunas skolor arbetar på olika sätt för att ge eleverna förutsättningar för goda studieresultat som ger ökad möjlighet till arbete. I hemkunskapsundervisningen ingår frågor som rör hushållsekonomi, budget och lån.

Situationen för målet

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och hög levnadsstandard. Utmaningen är att inkomstskillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar och en ökande andel av befolkningen lever i relativ fattigdom. Vissa grupper - utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, barn till ensamstående, personer med funktionsnedsättning, ensamstående kvinnor med barn samt kvinnliga pensionärer - löper större risk för ekonomisk utsatthet.

Skillnaden mellan inkomstgrupper omfattar inte bara pengar. Fattigdom inkluderar även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Vallentuna kommun har en positiv situation med låg andel biståndsmottagare och låg andel barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats