Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

SymbolKommunen ansvarar enligt skollagen för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Kommunen driver ett systematiskt kvalitetsarbete för att alla barn och elever ska trivas och nå goda resultat. Idrotts-och kultursatsningen, satsningen på elevhälsan och andra insatser för trygghet och studiero är en del i detta. Med hjälp av kuratorer och specialpedagoger möter skolorna varje elevs enskilda behov.

Vallentuna deltar tillsammans med tio andra kommuner i Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola". Förutom läroplanerna styrs arbetet av kommunens egna riktlinjer kring olika frågor. De kommunala verksamheterna följs upp och utvärderas genom bland annat sammanställning av betyg, enkäter till elever och vårdnadshavare och Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar.

Lärande för hållbar utveckling är en del av läroplanerna. Flera skolor arbetar med ämnesintegrerad undervisning, för att ge eleverna en bättre bild av verkligheten som en helhet och inte uppdelad i skolämnens innehåll.
Vallentunas kommunala fritids har ett särskilt miljöuppdrag för att stärka det pedagogiska arbetet och knyta samman det med kommunens systematiska miljöarbete. En utbildning i friluftsliv och utomhuspedagogik har erbjudits för alla medarbetare på kommunens fritids. Flera skolor erbjuder läxläsning på fritids, för att stötta varje enskild elevs behov.

Vallentuna gymnasium arbetar med projektet Drömmar och drivkrafter som syftar till att skapa goda relationer mellan elever på olika program och grupper på skolan. Gymnasiet ordnar Framtidsdag för alla elever i årskurs 9, med föreläsningar om hållbarhet, innovationer, teknik och FN-rollspel. Hållbarhetsfrågor och de globala målen adresseras i flera av gymnasiets kurser och projekt, bland annat Naturebiz för yrkeselever, Ung företagsamhet, Hållbart samhällsbyggande och Energibyggarna. Genom att erbjuda anpassad studiegång och individuella lösningar strävar gymnasiet efter att bygga självförtroende för elevgrupper som i andra sammanhang kan vara utsatta.

Vallentunas rektorer, och även biträdande rektorer, går utbildning inom rektorsprogrammet. Globala förstelärare arbetar tillsammans och skolövergripande med olika utvecklingsuppdrag. Vallentuna samarbetar med flera lärosäten och tar emot lärarstudenter (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) i förskola, grundskola och på gymnasiet för att locka fler till läraryrket och kommunen.

Elevråd, som ger eleverna möjlighet till inflytande över sin undervisning och skolmiljö, finns på samtliga skolor. Skolorna arbetar hela tiden med att stärka förtroendet mellan elever och personal, för att skapa en trygg och god lärandemiljö. Samverkan mellan skola och vårdnadshavare är en självklarhet och sker såväl genom löpande kontakt med mentorer som via föräldramöten.

 

"Vi arbetar aktivt med allas lika värde och hur man är en bra kompis. Vi har faddring och rastaktiviteter för att skapa trygghet och hålla barnen sysselsatta. Vi anpassar miljö, läromedel och undervisning så att det passar alla så bra som möjligt."

 

Situationen för målet

Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem med avgiftsfri utbildning, en hög utbildningsnivå och tradition av folkbildning. De utmaningar som identifierats nationellt rör kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar och bristande likvärdighet mellan olika skolor, samt att en icke försumbar andel unga varken studerar eller arbetar.

Lärarbrist och svårigheter att rekrytera pedagogisk personal är problematisk för Vallentuna, liksom för många andra kommuner. Fler än nio av tio elever som bor i Vallentuna är behöriga till yrkesprogram efter årskurs 9. Andelen gymnasieelever med examen är hög jämfört med andra kommuner men fler än två av tio elever har inte tagit examen inom fyra år. Problematiskt för Vallentuna är att nästan var fjärde elev i årskurs 9 inte känner sig trygg i skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats