Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Vi ska på inspirationsresa! Följ med!

Tillsammans besöker vi Österbybruk och Dannemora för att träffa föreningar och företagare som arbetar med att utveckla landsbygderna.

När: den 13 september, kl. 08:30-16:00.

Här hittar du mer information.

Händer i ring med växt och jord

 

Leadermetoden

Är du en landsbygdsentreprenör? Eller har en idé och är duktig på att tillsammans med andra driva igenom spännande, hållbara och innovativa projekt med bäring på landsbygdsutveckling? Då kanske leadermetoden är något för dig.

Vallentuna kommun är medlem och medfinansierar till föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. Det är en förening som förvaltar drygt 43 miljoner kronor mellan åren 2023-2027. Dessa pengar kan användas till utvecklingsprojekt på Vallentunas landsbygder, om det gynnar många.

Utveckling genom leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och nya jobb.

Utveckling genom leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Genom att engagera sig i utvecklingen av sin bygd  kan man få stöd för sina utvecklingsprojekt, om det  gynnar många. 
Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och nya jobb.

Detta är den fjärde programperioden för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling (tidigare även kallad Leader Upplandsbygd), men det är Vallentunas första omgång. Vallentuna kommer inom ramen för Upplandsbygd att samarbeta med kommunerna Knivsta, Uppsala, Östhammar och Sigtuna samt alla de föreningar och företagare som är och vill vara medlemmar i föreningen.

bild på film

Passar min idé Leader?

Stämmer idén med dessa grundpelare?

Stämmer projektidén med nedanstående, eller kan den anpassas till det, så kan den bli ett leaderprojekt.

Treparnerskap

Beslut om projektstöd fattas av en styrelse – LAG. LAG är en förkortning av Local Action Group och den är sammansatt av personer med lokal förankring och kunskap som verkar i området. Sammansättningen bygger på att dessa gemensamt beslutar var pengarna hamnar.:

- offentliga aktörer (främst kommunerna)
- ideella aktörer (lokala eller regionala föreningar)
- privata aktörer (lokala företagare) 

Underifrånperspektiv

De som bor och verkar på orten ska vara med och påverka utvecklingen och göra jobbet, medan Leader kan tillhandhålla verktygen!

Lokal förankring

Ett Leaderprojekt ska vara lokalt förankrat hos så många parter som möjligt och ge en bred positiv inverkan på den lokala ekonomin.

Nätverkande

Leaderprojekt måste bestå av flera parter som samverkar och jobbar mot gemensamma mål. Många ska få nytta av projektet. Projekt med aktörer från alla tre sektorer uppmuntras (offentligt, privat och ideellt)

Långsiktighet

Projekten ska leda till långsiktiga resultat och utmynna i verksamhet som är hållbar på både det ekonomiska, sociala och ekologiska planet. Leaderarbetet tar tid! Leader är ingen snabbmetod utan en metod som sätter igång långsiktig utveckling med hjälp av lokala aktörer.

Överförbarhet

En central del i Leaderarbetet är att dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra. De som får projektstöd ska redovisa hur arbetet går och vilka resultat man uppnått

Stämmer den med Upplandsbygds strategi?

För att kunna bli beviljad medel från Upplandsbygd, behöver idén också passa in i Upplandsbygds strategi. 

Upplandsbygd vision är "Blomstrande och inkluderande bygd för ett gott och hållbart liv där människor och idéer växer"

Insatsområden i strategin är:

Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap

Här kan du exempelvis söka stöd till entreprenörer inom föreningslivet och näringslivet inom affärsutveckling, kompetensutveckling och nätverksskapande. Dessa projekt bidrar till en stärkt lokal ekonomi och nya hållbara lösningar för lokal utveckling

Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap

Hit hör projekt som stärker den lokala gemenskapen och deltagande i bygdens utveckling- för alla oavsett bakgrund

Rikare Vatten och landskap

Projekt som bidrar till nya affärsmöjligheter som bygger på ett hållbart brukande och nyttjande av våra vatten, jordar och skogar. På det sättet tar vi vara på outnyttjade resurser, bidrar till ett växt och djur.

Upplandsbygds strategi

Bidrar idén till hållbar utveckling?

Hållbar utveckling handlar om att jobba med alla de tre dimensionerna:

  • socialt
  • ekologiskt
  • ekonomiskt

Både lokala och globala effekter är viktiga att ta hänsyn till. För att ditt projekt ska bli godkänt behöver du bidra positivt till minst en av dimensionerna och inte ha någon negativ påverkan på någon dimension.

Måste man själv bo på landsbygden?

Nej, du behöver inte bo på landsbygderna. Det som är viktigt att är att den största nyttan av projektet tillfaller det geografiska området Upplandsbygd.

Hur kommer jag igång med ett leaderprojekt?

Se till att din idé passar in i Upplandsbygds strategi och börja med att fylla i en idéskiss. Upplandsbygds kansli kommer att stötta er vidare i processen.
Läs mer här:

Börja här! - Upplandsbygd

Var med i Upplandsbygd nätverk

För att få information om Upplandsbygds arbete, inspirations- och nätverksträffar, möjlighet till olika stöd med mera, så är det bra att vara medlem i föreningen (gäller föreningar och företagare), eller bara vara med i nätverket. Här blir du medlem:

Engagera dig! - Upplandsbygd

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats