Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsätt¬ning med anständiga arbetsvillkor för alla

SymbolVallentuna kommun bidrar på flera olika sätt till att stärka tillväxten och säkra sysselsättning och goda arbetsvillkor för alla. Kommunplanen lyfter fram att politiken i Vallentuna syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. Kommunen arbetar för att få fler personer i arbete, särskilt riktat till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden (se även mål 1). Vallentuna arbetscoachning daglig verksamhet och sysselsättning (VAC) erbjuder stöd till att ta steget ut mot arbete, utbildning eller annan sysselsättning för personer som har insats genom lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS eller socialpsykiatrin.

Kommunplanen och kommunens näringslivsstrategi styr mot att Vallentuna kommun ska vara en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Kommunen arbetar aktivt med stöd och råd för företagare bland annat genom funktionen Företagslots och främjar samverkan via kommunens näringslivsråd, samt anordnar anbudsskola med grundläggande utbildning inom upphandling för att underlätta för lokala leverantörer. Översiktsplan 2040 ger planeringsinriktningar för utvecklingen av arbetsplatser, handel, besöksnäring, jord- och skogsbruk. Kommunen ställer krav på arbetsrättsliga villkor i relevanta upphandlingar.

Som arbetsgivare driver kommunen ett systematiskt arbetsmiljöarbete som styrs av personalpolitiskt program och policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. Alla anställda ska ha regelbundna utvecklingssamtal och en arbetsbeskrivning. Vallentuna deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt Heltidsresan för att ge möjlighet att arbeta heltid i alla typer av tjänster. Kommunen har ett omfattande kompetensprogram för chefer och ledare. Kommunens policy för att förebygga och upptäcka korruption och visselblåsarfunktion är andra verktyg för anständiga arbetsvillkor.

Situationen för målet

Internationellt sett är Sverige den sjunde största ekonomin i EU och BNP har ökat med drygt två procent per år från 1970. Sverige är nu i en lågkonjunktur vilket minskar kommunens skatteintäkter eftersom löneökningar minskar. Vallentuna har låg BRP1 utslaget på alla kommuninvånare. Orsaken är en hög andel barn och äldre. BRP beräknat på invånare i sysselsättning är dock hög i Vallentuna jämfört med andra kommuner.

Vallentuna har en knappt 4 000 privatägda företag inom olika branscher och en mycket stor andel små- och egenföretagare. Långtidsarbetslösheten är låg i Vallentuna, liksom andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats