Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

SymbolI enlighet med kommunplanen ska Vallentuna kommun ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet lyfts fram, liksom vikten av att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, däribland jämställda möjligheter för företagande oavsett bakgrund och kön.

Kommunens värdegrund lyfter fram Allas lika värde, vilket innebär att alla medarbetare ska möta andra utan fördomar, med respekt och empati. En satsning på att medvetandegöra och realisera värdegrunden pågår inom organisationen.

Kommunen arbetar systematiskt med likabehandling och mångfald (LIMÅ) utifrån diskriminerings-lagstiftningen. Det är samordnat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer erbjuds intern utbildning i att motverka diskriminering och främja LIMÅ. Arbetet styrs av Personalpolitiskt program för kommunen och av kommunens policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. Kommunen använder en kompetensbaserad intervjumetodik vid rekrytering av nya medarbetare.

Medarbetare ska i första hand ta upp frågor och problem som rör diskriminering, trakasserier eller kränkning med närmaste chef. Andra vägar är att kontakta skyddsombud eller anmäla fysiskt, psykiskt eller socialt arbetsmiljöproblem i systemet KIA. Kommunens medarbetsenkät tar upp frågor kring bland annat arbetsvillkor och likabehandling. För allvarliga fall av diskriminering eller trakasserier finns en visselblåsarfunktion.

Vallentuna deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt Heltidsresan för att möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Kommunen erbjuder tillägg till föräldrapenning som motsvarar 10 procent av lönebortfallet i 180 dagar.

Situationen för målet

Globalt finns mycket att göra för att säkerställa flickors och kvinnors rättigheter. Sverige och övriga nordiska länder ligger i framkant i arbetet med jämställdhet i internationella jämförelser. Men i Sverige råder ännu inte jämställdhet. Utmaningar som identifierat nationellt torde gälla även för Vallentuna: mäns våld mot kvinnor; skillnader i inkomst och hälsa mellan kvinnor och män; ojämställd representation i chefspositioner och i bolagsstyrelser; och ojämnt ansvar för hushåll och barn.

I Vallentuna tar män ut drygt en tredjedel av föräldraledigheten, vilket är över medel för alla kommuner. När det gäller vård av barn (VAB) tar män i Vallentuna färre dagar än snittet i riket. Kvinnor i Vallentuna tjänar ungefär 80 procent av vad männen gör. Kommunanställda kvinnor tjänar nästan lika mycket som män. Två tredjedelar av de kommunanställda har heltidstjänst.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats