Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

SymbolMål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Kommunens verksamhet styrs av flera lagar som syftar till god offentlig förvaltning. Kommunallagen innehåller grundläggande regler för vad en kommun får göra, hur den ska organiseras och allmänhetens insyn. Förvaltningslagen omfattar bland annat serviceskyldigheten mot medborgare. Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om meddelarfriheten och allmänna handlingars offentlighet. Kommunen har flera interna rutiner som säkerställer att reglerna följs.

Kommunen arbetar med ledning av strategi för demokratiutveckling för att möjliggöra delaktighet och inflytande. Kommunen arbetar även med globala elevråd och så kallade unga kommunutvecklare. "Kompislotsar" ökar kontaktytorna mellan gymnasieungdomar av olika härkomst. Barnkonventionen implementeras i verksamheterna. Inom flera verksamheter finns ett aktivt och framgångsrikt samarbete med civilsamhällets organisationer och föreningar. Samarbetet främjar bland annat fritidsaktiviteter och integration.

"Vi verkar för ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande. Bland annat genom att ha en öppen och återkommande dialog med civilsamhället."

Kommunens verksamhet är till stor del skattefinansierad. Det ställer stora krav på transparens och objektivitet. Den styrs av tre olika policys.

  1. Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter
  2. Policy för insyn i kommunala bolag
  3. Policy för att förebygga och upptäcka korruption.

Kommunen upprätthåller offentlighetsprincipen som ger invånarna rätt att ta del av kommunens beslut och allmänna handlingar. Kommunens revisorer är förtroendevalda som granskar om verksamheten når de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Kommunen arbetar systematiskt med kvalitet i enlighet med kommunens kvalitetsstrategi samt med miljö i enlighet med miljö- och klimatstrategin. Kommunens miljöarbete är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Systematiskt kvalitetsarbete följer även av skollagen och Socialstyrelsens föreskrifter.

Samråd i samhällsplaneringen är en demokratisk process som regleras av plan- och bygglagen. Synpunkter, felanmälningar eller misstankar om oegentligheter i kommunens verksamheter kan lämnas via kommunens webb eller kontaktcenter. Medarbetare kan rapportera oegentligheter via en intern visselblåsarfunktion.

I det lokala brottsförebyggande rådet och nätverket Tryggare Vallentuna ingår representanter från alla kommunens förvaltningar, samt polis och räddningstjänst. Arbetet styrs av handlingsplanen Tryggare Vallentuna 2019-2020. Kommunen och polisen har en formell samverkansöverenskommelse med mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. En grannsamverkansbil rullar i samarbete med frivilliga. Syftet med grannsamverkansbilen är att avskräcka brott. Bilens syfte är även att upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invånare kring hur inbrott kan försvåras och förhindras.

Kommunen har lagstadgade skyldigheter som styrs av krisledningsplan för den kommunala organisationen och kriskommunikationsplan och driver ett kontinuerligt arbete med säkerhet och risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen har riktlinjer för arbetet med säkerhet och en organisation för Tjänsteman i beredskap (TiB). Implementering av ett ledningssystem för informationssäkerhet pågår.

Situationen för målet

Sverige är ett fredligt land med väl fungerande institutioner, stark tilltro till rättssystemet, låg korruption och hög mellanmänsklig tillit. Kommunerna har en viktig roll i den svenska demokratin. De styrs av politiker som väljs direkt av kommuninvånarna genom demokratiska val.

Det utmaningar som definierats nationellt rör:

  • Bekämpning av korruption
  • Problem med våldsbejakande extremism
  • Organiserad brottslighet
  • Barn som utsätts för övergrepp
  • Att den upplevda otryggheten ökar.

Vallentuna har relativt få anmälda våldsbrott och en genomsnittlig andel invånare som upplever otrygghet. Jämfört med andra kommuner har Vallentuna en hög andel förstagångsväljare och ett gott finansiellt resultat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats