Start / Bygga, bo och miljö / Samhällsutveckling och hållbarhet / Miljö och klimat / Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning

Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning

Dekorativ bild

 

Vallentunas attraktionskraft hänger ihop med en god livsmiljö, natur och hälsa. Kommunen har förutsättningar att ge fler möjlighet att bo och verka i en attraktiv miljö och på ett hållbart sätt. Vallentunas miljöambitioner bidrar till att locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar.


Medvetenhet om utmaningar och möjligheter för miljön är avgörande för att minska miljöpåverkan och göra medvetna, hållbara val. Företagens miljöhänsyn och insatser för miljön kan stärka konkurrenskraften och gynna en levande landsbygd. I en hållbar utveckling av samhället är individens vardagliga val och beteenden viktiga. Kommunen har en betydelsefull funktion i att sprida kunskap och lyhört stödja invånare, förskolebarn och elever, föreningar och företag i gemensam strävan för ett hållbart Vallentuna.

Det här vill kommunen

Kommunens Miljö- och klimatstrategi innebär att Vallentuna kommun arbetar för att underlätta invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val genom att:

 • Prioritera miljö som en del i att öka attraktiviteten för invånare och företag.
 • Aktiv kommunikation kring tillståndet i miljön, kommunens miljöarbete och information som underlättar för invånare och företag att minska sin miljöpåverkan.
 • Levandegöra miljöfrågor genom naturvägledning.
 • Ta initiativ till rådgivning och samverkan med företagare och organisationer.
 • Kommunens förvaltningar stödjer skolornas och förskolornas pedagogiska arbete med lärande för hållbar utveckling.

Kommunens egna verksamhets miljöpåverkan ska minska genom att:

 • Kontinuerligt öka medarbetarnas miljömedvetenhet och miljökompetens. Miljöhänsyn och långsiktighet är särskilt centralt i hållbar samhällsplanering och byggande. 
 • Medarbetarna har bra koll på kommunens uppdrag och lagstiftning inom miljöområdet.
 • Följa och kommunicera effekterna av kommunens miljöarbete med hjälp av nyckeltal. 

Möjligheter

En färsk nationell undersökning visar att nästan alla svenskar, 95 procent, tycker att hållbarhet är viktigt och två tredjedelar ser hållbarhet som viktigt i mycket stor utsträckning. Drygt varannan tycker det är viktigt med oberoende hållbarhetscertifiering av företag. De flesta svenskar, 77 procent, skulle vilja leva mer hållbart än vad de gör idag och nästan lika många ser klimatutvecklingen som ett akut problem. 

När det kommer till vem man tror har störst möjlighet att påverka samhället svarar 18 procent kommunerna. Endast 12 procent har störst förtroende för kommunerna när det gäller utvecklingen mot ett hållbarare samhälle. 

I läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasiet ingår lärande för hållbar utveckling i flera ämnen.

För företagen i Sverige generellt är hållbarhet en viktig fråga. Mer än hälften av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på något sätt. Tendensen är att företagens miljöarbete nu åter ökar, efter att tidigare ha minskat under ett antal år. Till exempel arbetar 25 procent av småföretagen med att sätta upp miljömål för den egna verksamheten. Nästan hälften av soloföretagen och de allra flesta medelstora företagen har ett aktivt hållbarhetsarbete.

En stor andel av företagen upplever ett ökat intresse för deras hållbarhetsarbete, främst från kunder men även från medarbetare. Fyra av fem handelsföretag anser att detta är lönsamt även på kort sikt och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsarbetet har ökat kraftigt det senaste året, särskilt hos små och medelstora handelsföretag.

Vanligast är det att företagen arbetar med miljöfrågor när det gäller inköp och transporter. En större andel av företagen som uppger att de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor vill växa jämfört med de som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Bland företagen som arbetar med miljömässig hållbarhet uppger 78 procent att de vill växa, jämfört med 63 procent av företagen som inte har ett aktivt miljöarbete. I näringslivet generellt finns ett ökat fokus på cirkulär ekonomi, det vill säga att tillverka återvinningsbara varor, använda återvunnet material eller utveckla affärsmodeller som omvandlar avfall till resurs.

Källor: Insight Intelligence, Tillväxtverket, PwC, Svensk Handel.

Fakta för Vallentuna

SCB:s medborgarundersökning visar att kommunen bör prioritera miljöarbetet och bland annat förbättra vatten och avlopp samt renhållning och sophämtning. I kommunens egen miljöenkät får kommunen godkända betyg från invånarna vad gäller kommunens insatser att minska den kommunala verksamhetens miljöpåverkan och för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt. De svarande anser överlag att det är mycket viktigt att kommunen arbetar med utbildning och information om miljöfrågor, samt att underlätta för företag och invånare att minska sin miljöpåverkan.

Vallentunas invånare har höga förväntningar på kommunen att arbeta med alla olika miljöfrågor. I topp bland mycket viktiga frågor kommer

 • Återvinning och källsortering
 • Giftfri miljö
 • Förorenade områden
 • Kemikaliesmart förskola och skola
 • Dricksvatten- och vattenkvalitet
 • Minskad klimatpåverkan
 • Skydd av natur och tätortsnära natur 

Flertalet av de svarande i kommunens miljöenkät anser att det även är mycket viktigt att kommunen arbetar med frågor kring mat och hållbar konsumtion. 

Omkring en fjärdedel av elever i högstadiet vill att Vallentuna kommun ska satsa på natur, till exempel skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden. Natur hamnade på en tredjeplats efter idrott och fritidsgårdar.

De miljörelaterade frågor som via skolsamråd och elevråd generellt väcker engagemang hos barn, elever och vårdnadshavare är bland annat:

 • Mat och val av kost
 • Kemikalier i produkter och material kopplat till nationella satsningen giftfri förskola
 • Säkra skolvägar för gående och cyklister
 • Skjutsning med bil och tomgångskörning vid lämning/hämtning
 • Skolskjuts

I kommunens egen miljöenkät får kommunen godkänt betyg vad gäller kommunens insatser för att företag ska kunna minska sin miljöpåverkan.

Källor: SCB:s medborgarundersökning, Vallentuna kommuns miljöenkät, undersökningen Ung Livsstil.

Det här gör kommunen

Läs om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan på sidan Uppföljning av miljö och klimat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats