Uppföljning av miljö och klimatarbetet

Vallentuna kommun ska ständigt förbättra miljöarbetet genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar. Vi vill öppet redovisa och informera om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan.

Som en fördjupning till kommunens årsredovisning gör vi, med start 2017, en årlig miljöredovisning. Miljöredovisningen innehåller uppföljning, nyckeltal och analys för kommunens miljöarbete och miljömål.

Kommunens miljöarbete under 2019

I oktober antog kommunfullmäktige en ny miljö- och klimatstrategi med sju inriktningar som ska fungera som ett paraply för allt miljöarbete kommunen bedriver. Strategins mål och inriktningar styr planering och prioriteringar från år 2020 och framåt.

Arbetet under 2019 har dock utgått från kommunens tidigare miljöplan med dess tre övergripande miljömål. Fokus för de tre målen har varit att minska kommunens direkta miljöpåverkan.


Klimatpåverkan ska minska

Det går inte att bedöma om kommunens klimatpåverkan
minskat. Insatser görs i många olika kommunala verksamheter. Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter. Laddstolpar har etablerats i de centrala kontorens garage så att de första rena elbilarna kunnat införskaffas. Etablering av en gemensam bilpool har förberetts under året.
Körsträckorna för hemtjänsten har eventuellt ökat.


Miljöanpassade inköp ska öka

Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandlingar och inköp generellt sett har ökat.. Miljöfrågor har tagit större utrymme i vissa upphandlingar och medvetenheten om miljöhänsyn vid inköp bedöms öka hos medarbetarna. Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar löpande med att öka
miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp. Under året har stöd för att ställa miljökrav tagits fram och ett arbetssätt med behöriga beställare börjat införas.

Osorterat avfall...

Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är fortfarande låg
och förutsättningarna för källsortering är inte tillfredsställande. Fyra av tio kommunala enheter källsorterar och av dem sorterar flera endast en eller ett fåtal fraktioner. Bedömningen är att det osorterade avfallet inte minskat mer än marginellt. Ett kommunövergripande arbete med att utreda och ge förutsättningar för källsortering i alla kommunens verksamheter har startat under året. Måltidsverksamheten arbetar med ett svinn-initiativ för att minska matavfallet.

... och farliga kemikalier ska minska.

Hanteringen av miljöfarliga kemikalier bedöms vara tillfredsställande och förutsättningarna finns på plats för att arbeta systematiskt med att minska miljöpåverkan samt risker för miljö och hälsa. Flera verksamheter har aktivt fasat ut kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har under året arbetat med sina respektive uppdrag ur kommunens kemikalieplan, bland annat har förskolorna påbörjat ett systematiskt arbete med kemikaliesmart förskola.

Kommunens miljöarbete under 2018

I april certifierades kommunen enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Kommunens förvaltningar har under året genomfört eller påbörjat 125 olika aktiviteter som på olika sätt bidrar till kommunens miljömål. De rör allt från utfasning av miljöskadliga kemikalier i verksamheterna till att utveckla arbetet med miljökrav i upphandling.

Klimatpåverkan ska minska

Bedömningen är att kommunens klimatpåverkan minskat något. Kommunen arbetar med att spara energi och minska utsläppen från fordon och skolmat.

Miljöanpassade inköp ska öka

I nuläget är det inte möjligt att avgöra om de miljöanpassade inköpen ökat generellt. Miljöfrågor har tagit större utrymme i vissa upphandlingar och medvetenheten om miljöhänsyn vid inköp ökar hos medarbetarna.

Osorterat avfall...

Sorteringen av avfall i de kommunala verksamheterna ökar i blygsam takt. Förutsättningarna för källsortering och hantering av farligt avfall är inte tillfredsställande för kommunen som helhet.

...och farliga kemikalier ska minska

Miljöfarliga kemikalier hanteras på ett bra sätt och vissa kemikalier har bytts ut till mer miljövänliga alternativ. Kommunens kemikalieplan och kemikalierutin ger ett systematiskt arbete med att minska miljöpåverkan och minimera risker för miljö och hälsa.

Kommunens miljöarbete under 2017

Under 2017 byggde kommunen upp sitt miljöledningssystem. Nästan 85 procent av medarbetarna gjorde en miljöutbildning. Med sikte på kommunens miljömål startade förvaltningarna 107 olika aktiviteter under året – allt ifrån att minska matsvinnet till att köpa in tjänstecyklar. Här är några exempel.

Klimatpåverkan ska minska

Hemtjänsten har styrt om sin bilkörning till bilar med lägre CO2-utsläpp.
Socialpsykiatriska verksamheter samordnar transporter för varuleveranser.
Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter.
Måltidsverksamheten har startat med klimatanpassning av menyer.

Miljöanpassade inköp ska öka

Kommunens måltidsverksamhet har under året gjort flera upphandlingar av livsmedel med miljökrav för både produktion och transporter. För fem förskolor har ett ekologiskt fullsortiment upphandlats.

Osorterat avfall...

Möjligheter att källsortera finns i 36 procent av kommunens verksamheter.
Äldreomsorg och måltidsverksamhet arbetar för att minska matavfallet.

... och farliga kemikalier ska minska

En kommungemensam rutin för säker kemikaliehantering har beslutats.
Kommunens städservice jobbar bara med miljömärkta rengöringsmedel.
Hanteringen av farliga kemikalier vid drift och underhåll av IP och Kvarnbadet bedöms fungera väl.

 

Nyckeltal miljö

Nyckeltal följer vi år från år för att mäta våra resultat och – allra helst – miljöeffekten av våra insatser. Kommunens nyckeltal följer upp till exempel utvecklingen av växthusgaser i kommunen, koldioxidutsläpp från kommunens bilar, energiförbrukning i kommunens fastigheter, hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, miljötillståndet i våra vattendrag och skolmatens klimatpåverkan. Vi hoppas att här så småningom kunna visa nyckeltalen. 

Ett övergripande mått är rankingen Sveriges miljöbästa kommun. Det ger en övergripande bild av kommunens miljöarbete, i relation till andra kommuner. Rankingen görs årligen av mediabolaget Aktuell Hållbarhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats