Uppföljning av miljö och klimatarbetet

Vallentuna kommun ska ständigt förbättra miljöarbetet genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar. Vi vill öppet redovisa och informera om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan.

Som en fördjupning till kommunens årsredovisning gör vi, med start 2017, en årlig miljöredovisning. Miljöredovisningen innehåller uppföljning och analys av kommunens miljöarbete och miljömål.

Nyckeltal, eller indikatorer, följer vi år från år för att mäta våra resultat och – allra helst – miljöeffekten av våra insatser.

Här på webbsidan finns sammanfattningar av tidigare års miljöarbete. Dessa publiceras efter att kommunfullmäktige godkänt rapporten. Miljöredovisningen i sin helhet hittar du via länk längre ned på sidan.

Miljöarbetet år för år

2023

Återbruk, återvinning och avfall

Avfallsarbetet har stärkts de senaste åren och det har gett god effekt. Flera verksamheter arbetar aktivt med återbruk. Måltidsverksamheten arbetar aktivt för minskat matsvinn. Källsortering på skolor kan förbättras. Ett riktat arbete kring att förebygga avfall behöver ske. Prognosen är att andelen hushållsavfall som återvinns kommer öka, liksom insamlingen av matavfall.

Energi och fossilfrihet

Insatser sker på bred front i kommunens verksamheter och klimat-påverkan bedöms minska. De första solcellerna på kommunala fastigheter har ett viktigt signalvärde. I Vallentuna som geografiskt område minskar utsläppen, om än i blygsam takt med drygt 3 procent per år. Fortsatta insatser för hållbar mobilitet och omställning fossilfria transporter behövs.

Kemikalier och plast

Hanteringen av kemiska produkter i kommunens verksamheter är tillfredsställande och stöds av kommunens kemikalierutin. Plastanvänd-ningen behöver minska. Medvetenheten kring kemikalier och plast hos invånare och företag behöver sannolikt öka.

Natur och landskap

Kommunen arbetar löpande med ekologisk hållbarhet och naturhänsyn i samhällsplaneringen samt gör årligen aktiviteter kring naturvård, friluftsliv och utevistelse. Ökat samarbete mellan kommunens verksamheter prioriteras för att bättre tillvarata invånarnas behov samt skapa långsiktighet och samsyn från samhällsplanering till drift.

Vattenkvalitet och övergödning

Vattenvårdsarbetet utvecklas positivt och kommunen verkar för att underlätta för markägare som vill genomföra vattenvårdsåtgärder. Projekten Våtmarksparken och restaurering av Gävsjön är milstolpar för kommunen. Tillsyn på enskilda avlopp, hästgårdar och lantbruk är ett viktigt verktyg för att minska övergödningen. Tillsynen av enskilda avlopp sker dock inte enligt plan.

Hållbar konsumtion och upphandling

Kommunen har tydliga miljö- och klimatambitioner och krav återspeglas i granskade upphandlingar, enligt kommunens revisorer. Kommunen har begränsad rådighet vad gäller privat konsumtion. Skolmåltiderna är en nyckel för att öka invånarnas kunskaper och främja lokalt, hållbart företagande.

Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning

Medvetenheten kring miljöfrågor och kopplingen till kärnverksamheten bedöms vara god i verksamheterna. Nämndernas mål är centrala för att miljöfrågor ska ta plats i verksamheterna. Kommunens första hållbarhets-bedömning, som går utöver lagstadgade krav, har tagits fram för fördjupade översiktsplanen för västra Vallentuna tätort. Flera insatser pågår för att stärka skolornas pedagogiska uppdrag och lärande om hållbar utveckling.

Vallentunas systematiska miljöarbete

Vallentuna kommun når plats 21 av 290 i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun. Kommunen visar fina resultat i arbetet för friluftsliv och mot nedskräpning, insamlat matavfall från hushållen, och minskade utsläpp av växthusgaser i kommunen. Förbättringen i rankingen speglar det breda och systematiska miljöarbete som de senaste åren etablerats inom hela kommunen, med stöd av kommunens miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Medborgarundersökningen 2023 visar på positiv trend inom miljörelaterade frågor. Mest positivt är den mycket stora förbättringen vad gäller uppfattningen om utbudet av återvinningscentraler i kommunen. Över 92 procent av de svarande var positiva vilket placerar Vallentuna på topp 5 av kommunerna totalt. Resultatet förklaras av att returparken invigdes hösten 2022. Betydande förbättringar har även skett för frågorna om kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter samt information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Revision av kommunens miljöledningsarbete enligt ISO 14001 genomfördes av Svensk Certifiering AB i juni. Miljörevisionen resulterade i 62 positiva iakttagelser, nio förbättringsförslag samt fem mindre avvikelser.

 

2022

Återbruk, återvinning och avfall

Avfallsarbetet har stärkts de senaste åren och det börjar ge effekt men bedömningen är att det är lång väg kvar till måluppfyllelse. Källsorteringen i kommunens verksamheter kan förbättras. Andelen hushållsavfall som återvinns ligger på en jämn och relativt låg nivå de senaste åren.
Vallentuna Returpark invigdes i oktober av Vallentuna kommun och det kommunala avfallsbolaget SÖRAB. Returparken fungerar som en återvinningscentral men med ett större fokus på återbruk.

Energi och fossilfrihet

Utvecklingen går i rätt riktning. Klimatpåverkan från kommunens verksamheter bedöms minska. I Vallentuna som geografiskt område minskar också de totala utsläppen, men takten är blygsam med i medeltal 3,3 procent per år det senaste decenniet. Omställning till fossilfria transporter tar tid.
Kommunen anlade under året ett elljusspår i Kårsta med modern, miljöanpassad och närvarostyrd belysning som sparar energi och innebär mindre störning för djurlivet. I samråd med föreningar har åtgärder för att spara energi skett på Vallentuna IP, såsom färre spolningar av isarna och sparsammare användning av belysning.

Kemikalier och plast

Bedömningen är att målsättningen är uppnådd vad gäller kemiska produkter i kommunens verksamheter. Situationen för kemikalier i varor och material är oklar och plastanvändningen behöver minska. Medvetenheten kring kemikalier och plast hos invånare och företag behöver sannolikt öka.
Bygg- och miljötillsynsnämnden har antagit en aktivitetsplan i syfte att få till strategiskt arbete och prioriteringsordning för arbetet med förorenade områden.

Natur och landskap

Målsättningarna bedöms vara på god väg att nås. Kommunens arbete med friluftsliv, utomhuspedagogik och förvaltning av mark utvecklas mycket positivt. God hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplanering skapar förutsättningar för invånarnas upplevelser av och förståelse för naturen.
Friluftsliv har inkluderats i kommunens satsning på fysisk aktivitet i grundskolan. Fritidshemmens personal, som utbildades i friluftsliv och utomhuspedagogik för ett par år sedan, leder aktiviteterna för årskurs 2 och 3.

Vatten och övergödning

Kommunens vattenvårdsarbete utvecklas positivt. Tillsyn på enskilda avlopp, hästgårdar och lantbruk är ett viktigt verktyg för att minska övergödningen. Kommunen samverkar med och underlättar för markägare och verksamhetsutövare som vill genomföra vattenvårdsåtgärder.
Kulturhuset hade en stor utställning om sötvatten under våren, i syfte att öka medvetenheten kring sötvatten samt inspirera till vistelse i skog och mark.


Hållbar konsumtion och upphandling

Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandlingar och inköp ökar successivt och således kommunens egen miljöpåverkan. Vad gäller privat konsumtion har kommunen begränsad rådighet. Skolmåltiderna är en nyckel för att öka invånarnas kunskaper och främja lokalt, hållbart företagande.
Kommunen har lanserat Vallentuna matmarknad för företagare, med ett så kallat dynamiskt inköpssystem (DIS) som innebär ökade möjligheter för mindre lokala leverantörer och producenter att sälja hållbara, lokala livsmedel och tjänster till de kommunala storköken.

Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning

Förutsättningarna för att målsättningen ska nås är till stor del på plats. Miljö- och klimatstrategin bidrar till att utveckla skolornas och förskolornas pedagogiska arbete. Nämndernas mål är centrala för att miljöfrågor ska ta plats i verksamheterna.
Kommunens första hållbarhetsbedömning, som tillhör den fördjupade översiktsplanen för västra Vallentuna tätort, var ute på samråd under våren. Hållbarhetsbedömningen innebär en utökad process som tar större hänsyn till social och ekonomisk hållbarhet jämfört med lagstadgade krav.

Vallentunas systematiska miljöarbete

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela kommunen, med stöd av kommunens miljöledningssystem enligt ISO 14001. Med stöd av strategin finns ett ökande fokus på verksamheternas viktiga indirekta miljöpåverkan, där kommunen på olika sätt påverkar andra aktörer.

Revisionen av kommunens miljöarbete resulterade i många positiva iakttagelser, fem förbättringsförslag samt två så kallade avvikelser. Avvikelserna handlade om ledningens genomgång och intern revision och är till stor del beroende av att utvecklingsarbete pågått för att stärka kommunens generella arbetssätt för verksamhetsplanering och uppföljning.
I rankningen av Sveriges miljöbästa kommun hamnade Vallentuna på plats 65. Vallentuna kommun har de senaste åren tydligt förbättrat resultatet från plats 233 år 2016. I jämförelse med andra kommuner med 30 000-40 000 invånare tar Vallentuna plats 7 av 22.

 

2021

Arbetet utgick från kommunens miljö- och klimatstrategi med dess sju inriktningar. Viktiga miljöaktiviteter under året var i korthet:

Återbruk, återvinning och avfall

Obligatorisk matavfallsinsamling för småhus har införts. Systematiskt arbete för att möjliggöra för kommunala verksamheter att införa källsortering pågår och källsorteringsutrustning har köpts in till skolor, förskolor och socialförvaltningens verksamheter.

Energi och fossilfrihet

Energiförbrukningen för uppvärmning i kommunens fastigheter minskar kontinuerligt. Andelen miljöfordon ökar. Kollektivtrafiken utvecklas, infartsparkeringar och gång- och cykelvägar utökas. Energi- och klimatrådgivningen har marknadsförts och intresset ökar.

Kemikalier och plast

Kommunens kemikalieplan slutrapporteras i miljöredovisningen. Arbetet enligt kommunens rutin för kemikaliehantering och med kemikaliesmart förskola fortsätter. Granulatfälla har installerats på Vallentuna IP för att minimera spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner.

Natur och landskap

Analys av ekosystemtjänster har arbetats fram för att ge underlag till fysisk planering. Kommunen har genomfört en rad aktiviteter under Friluftslivets år 2021. Den digitala friluftsguiden Naturkartan utvecklas med mer information och audioguider. Förstudie för att etablera skolskogar har startat.

Vatten och övergödning

Blåplan för Vallentuna har antagits av fullmäktige och kommunens funktion för vattensamordnare har etablerats på heltid. Flera vattenvårdsprojekt pågår, bland annat muddring av sediment i Vallentunasjön, restaurering av Gävsjön och etablering av Våtmarksparken.

Hållbar konsumtion och upphandling

CEUpp-gruppen, för Cirkulär Ekonomi i Upphandling, har jobbat fram lathund för att stärka arbetet med miljökrav i upphandlingar. Projekten Vallentuna matmarknad och ExplorEAT utvecklar skolmåltidens koppling till lärande om hållbar utveckling.

Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning

Hållbarhetsprogram tas fram i större projekt och hållbarhetsbedömningar för detaljplaner. Riktlinjer kring miljö i markanvisningsavtal har börjat tas fram. Flera kulturarrangemang och -projekt kopplade till miljö och klimat har genomförts. Personal inom kultur och fritid har utbildats i naturvägledning.

2020

Arbetet utgick från kommunens miljö- och klimatstrategi med dess sju inriktningar. Viktiga miljöaktiviteter under året var i korthet:

Återbruk, återvinning och avfall

Ny Avfallsplan 2021-2032 beslutades av kommunfullmäktige i oktober. Flera satsningar på återbruk och återvinning kopplat till kärnverksamheten har genomförts, till exempel för inventarier och IT-utrustning. Fullmäktige har beslutat om obligatorisk insamling av matavfall för småhus.

Energi och fossilfrihet

Med stöd av det regionala projektet "Fossilfritt 2030" har ett intensivt arbete pågått under året. En satsning har gjorts för att öka andelen fossilfria fordon i kommunens verksamheter och en transportmiljöpool har förberetts. Utredningar för att etablera tankställe för biogas och eventuellt vätgas pågår.

Kemikalier och plast

Flera verksamheter har aktivt fasat ut kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har under året arbetat med egna uppdrag ur kommunens kemikalieplan. Bland annat har en satsning på utbildning och handlingsplaner för kemikaliesmart förskola genomförts.

Natur och landskap

Kartläggning av ekosystemtjänster har arbetats fram för att ge underlag till fysisk planering och exploateringar. Flera åtgärder för att gynna biologisk mångfald i parker och natur som ägs av kommunen har genomförts. En organisation för friluftsliv har etablerats med representanter från olika förvaltningar. Man har planerat inför Friluftslivets år 2021. Fritidspersonalen har utbildats i utomhuspedagogik.

Vatten och övergödning

Blåplan för Vallentuna kommun passerade under hösten kommunstyrelsen för behandling i fullmäktige. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen har fått ett märkbart uppsving. Från årsskiftet etableras kommunens funktion för vattensamordnare på heltid.

Hållbar konsumtion och upphandling

Ett system för avtalsuppföljning har införts. Där kan bland annat miljökrav följas upp. Vi har format en CEUpp-grupp, för Cirkulär Ekonomi i Upphandling. Gruppen är tänkt som en resurs för att stärka arbetet med miljökrav i upphandlingar.

Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning

En utbildning i hållbarhet genomfördes under våren av alla avdelningar. Arbete med hållbarhetsprogram i större projekt och bedömningar av hållbarhet för fördjupade översiktsplaner och detaljplaner pågår. Byggaktörer i Kristineberg har upprättat avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser. Miljöfrågorna har tydligt genomslag i kulturhusets bibliotek och programverksamhet. Utvecklingsarbete för att stödja det pedagogiska arbetet med lärande för hållbar utveckling pågår.

2019

I oktober antog kommunfullmäktige en ny miljö- och klimatstrategi med sju inriktningar. Strategin som ska fungera som ett paraply för allt miljöarbete kommunen bedriver. Strategins mål och inriktningar styr planering och prioriteringar från år 2020 och framåt.

Arbetet under 2019 har utgått från kommunens tidigare miljöplan med dess tre övergripande miljömål. Fokus för de tre målen har varit att minska kommunens direkta miljöpåverkan.

Klimatpåverkan ska minska

Det går inte att bedöma om kommunens klimatpåverkan
minskat. Insatser görs i många olika kommunala verksamheter. Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter. Laddstolpar har etablerats i de centrala kontorens garage så att de första rena elbilarna kunnat införskaffas. Etablering av en gemensam bilpool har förberetts under året.
Körsträckorna för hemtjänsten har eventuellt ökat.

Miljöanpassade inköp ska öka

Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandlingar och inköp generellt sett har ökat. Miljöfrågor har tagit större utrymme i vissa upphandlingar och medvetenheten om miljöhänsyn vid inköp bedöms öka hos medarbetarna. Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar löpande med att öka
miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp. Under året har stöd för att ställa miljökrav tagits fram och ett arbetssätt med behöriga beställare börjat införas.

Osorterat avfall...

Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är fortfarande låg
och förutsättningarna för källsortering är inte tillfredsställande. Fyra av tio kommunala enheter källsorterar och av dem sorterar flera endast en eller ett fåtal fraktioner. Bedömningen är att det osorterade avfallet inte minskat mer än marginellt. Ett kommunövergripande arbete med att utreda och ge förutsättningar för källsortering i alla kommunens verksamheter har startat under året. Måltidsverksamheten arbetar med ett svinn-initiativ för att minska matavfallet.

... och farliga kemikalier ska minska.

Hanteringen av miljöfarliga kemikalier bedöms vara tillfredsställande och förutsättningarna finns på plats för att arbeta systematiskt med att minska miljöpåverkan samt risker för miljö och hälsa. Flera verksamheter har aktivt fasat ut kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har under året arbetat med sina respektive uppdrag ur kommunens kemikalieplan, bland annat har förskolorna påbörjat ett systematiskt arbete med kemikaliesmart förskola.

2018

I april certifierades kommunen enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Kommunens förvaltningar har under året genomfört eller påbörjat 125 olika aktiviteter som på olika sätt bidrar till kommunens miljömål. De rör allt från utfasning av miljöskadliga kemikalier i verksamheterna till att utveckla arbetet med miljökrav i upphandling.

Klimatpåverkan ska minska

Bedömningen är att kommunens klimatpåverkan minskat något. Kommunen arbetar med att spara energi och minska utsläppen från fordon och skolmat.

Miljöanpassade inköp ska öka

I nuläget är det inte möjligt att avgöra om de miljöanpassade inköpen ökat generellt. Miljöfrågor har tagit större utrymme i vissa upphandlingar och medvetenheten om miljöhänsyn vid inköp ökar hos medarbetarna.

Osorterat avfall...

Sorteringen av avfall i de kommunala verksamheterna ökar i blygsam takt. Förutsättningarna för källsortering och hantering av farligt avfall är inte tillfredsställande för kommunen som helhet.

...och farliga kemikalier ska minska

Miljöfarliga kemikalier hanteras på ett bra sätt och vissa kemikalier har bytts ut till mer miljövänliga alternativ. Kommunens kemikalieplan och kemikalierutin ger ett systematiskt arbete med att minska miljöpåverkan och minimera risker för miljö och hälsa.

2017

Under 2017 byggde kommunen upp sitt miljöledningssystem. Nästan 85 procent av medarbetarna gjorde en miljöutbildning. Med sikte på kommunens miljömål startade förvaltningarna 107 olika aktiviteter under året. Det var allt ifrån att minska matsvinnet till att köpa in tjänstecyklar. Här är några exempel.

Klimatpåverkan ska minska

Hemtjänsten har styrt om sin bilkörning till bilar med lägre CO2-utsläpp.
Socialpsykiatriska verksamheter samordnar transporter för varuleveranser.
Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter. Måltidsverksamheten har startat med menyer anpassade efter klimatet.

Miljöanpassade inköp ska öka

Kommunens måltidsverksamhet har under året gjort flera upphandlingar av livsmedel med miljökrav för både produktion och transporter. För fem förskolor har ett ekologiskt fullsortiment upphandlats.

Osorterat avfall...

Möjligheter att källsortera finns i 36 procent av kommunens verksamheter.
Äldreomsorg och måltidsverksamhet arbetar för att minska matavfallet.

... och farliga kemikalier ska minska

En gemensam rutin för hela kommunen för säker kemikaliehantering har beslutats. Kommunens städservice jobbar bara med miljömärkta rengöringsmedel. Hanteringen av farliga kemikalier vid drift och underhåll av IP och Kvarnbadet bedöms fungera väl.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats