Uppföljning av miljö och klimatarbetet

Vallentuna kommun ska ständigt förbättra miljöarbetet genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar. Vi vill öppet redovisa och informera om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan.

Som en fördjupning till kommunens årsredovisning gör vi, med start 2017, en årlig miljöredovisning. Miljöredovisningen innehåller uppföljning och analys av kommunens miljöarbete och miljömål.

Nyckeltal, eller indikatorer, följer vi år från år för att mäta våra resultat och – allra helst – miljöeffekten av våra insatser. 

Kommunens miljöarbete 2020

Återvinning, återbruk och avfall

Nyckeltal

2016

2017

2018

2019

2020

Andel kommunala enheter med källsortering

34 %

36 %

38 %

40 %

52 %

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, andel

37

37

31

33

-

 

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska

Drygt hälften av kommunens verksamheter källsorterar (se nyckeltal). Andelen ökar men är inte tillräcklig, i synnerhet som några verksamheter sorterar en eller ett fåtal fraktioner. En enkät för att kartlägga verksamheternas behov och möjligheter till god avfallshantering för personal, kunder och elever besvarades av ett 90-tal kommunala enheter och privata skolor och förskolor under våren. Hindren för fungerande källsortering består av såväl budgetbegränsningar som lokaler. Systematiskt arbete för att alla verksamheter ska kunna källsortera och hantera farligt avfall enligt konstens alla regler pågår, med sikte på att ta fram förslag för praktiska lösningar för alla verksamheter under första tertialen 2021. Framtagande av lämpliga källsorteringsmoduler för användning på offentliga platser utomhus håller också på att tas fram.

Arbetet med att minska matsvinnet i måltidsverksamheten har inte uppnåtts i förväntad grad. Under 2020 har en modell för matsvinnsmätningar tagits fram med stöd av Livsmedelsverkets verktyg. För att minska på matsvinnet behövs bred samverkan mellan kökspersonal, elever/matgäster, pedagoger som påverkar schemaläggning och trivseln, samt med lokalstrateg som kan påverka matsalsmiljön. Ett samarbete med globala elevrådet för att minska matsvinnet initierades i slutet av året och nya former för att arbeta med matsvinn tas fram för 20211.

Sedan sommaren 2019 har kommunen avtal med ett externt företag för återbruk och återvinning av IT-utrustning. Under 2020 beräknas detta har minskat miljöpåverkan med drygt 13 ton CO2. En viktig aspekt, även om statistik över mängder saknas, är även att mineraler och sällsynta jordartsmetaller kan återanvändas i nya produkter. Återbruk av IT-utrustning har därtill ekonomiska fördelar för kommunen.

Den interna webbtjänsten REKO för återbruk av till exempel möbler och prylar i kommunens verksamheter har marknadsförts intern under året, liksom möjligheten att köpa begagnade möbler via en av kommunens upphandlade leverantörer. Bland annat hade en chefsdag i september ett dedikerat block om prylbantning och återbruk där deltagarna fick uppdrag att lägga ut annonser på REKO.

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka

Insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall är en viktig och lagstadgad uppgift för kommunerna. En ny Avfallsplan 2021-2032 beslutades i kommunfullmäktige i oktober. Avfallsplanen främjar ett cirkulärt system och är vägledande för såväl kommunens egna verksamheter, som gentemot företag och invånare.

Vallentuna har en stor andel småhus och barnfamiljer, vilket generellt sett leder till relativt mycket avfall. I jämförelse med Sveriges övriga kommuner visar Vallentuna svaga resultat vad gäller mängder av hushållsavfall och farligt avfall samt andel som återvinns2, som inte enkelt kan förklaras av demografiska och geografiska förhållanden. Vallentuna bör göra en analys av jämförbara kommuner i syfte att identifiera framgångsrika åtgärder.

Invånarna i Vallentuna slängde 441 kg avfall per invånare år 2020, vilket är en betydande minskning från 462 kg per invånare året innan. Resultatet är särskilt positivt eftersom till exempel mängderna av förpacknings- och matavfall ökade på grund av ändrade levnadsvanor under pandemin. Andelen hushållsavfall som återvinns har dock minskat något de senaste åren (se nyckeltal). En anledning kan vara att det finns få återvinningsstationer som driftas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen vilket bidrar till att större mängd förpackningar hamnar i restavfallet istället för att återvinnas. Det saknas återvinningsmöjligheter för boende i Lindholmen då områdets återvinningsstation flyttades i samband med en ombyggnation.

Insamlingen av matavfall från hushållen har under året ökat till cirka 33 procent. Det är dock svårt att nå målen i avfallsplanen om 50 procent återvinning av matavfallet. I Avfall Sveriges kommunindex 2020 gällande bästa avfallsverksamhet håller Vallentuna placering 108 av 248 kommuner. I Håll Sverige Rents kommunindex klättrar kommunen till plats 14 av 290 kommuner.

Prognosen på några års sikt är att mängderna restavfall kommer minska då andelarna som återvinns bör öka betydligt. SÖRAB arbetar med att etablera Vallentuna Returpark som kommer underlätta återvinning och återbruk för invånarna. Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ska införas nationellt. Kommunfullmäktige har fastställt reviderad avfallstaxa som bland annat ger incitament för sortering av matavfall. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 om att förbereda införande av obligatoriskt matavfallsinsamling från enbostadshus 2021. Renhållningsfunktionen förstärks nu och två tjänster blir tre.

 

Energi och fossilfrihet

Nyckeltal

2016

2017

2018

2019

2020

Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kWh/m2

107,4

104,2

104,3

96,8

94,1

Koldioxidutsläpp kommunens bilar per körd km

-

103

98

99

102

Energiförbrukning ishallar (MWh)

 

 

2 032

2 190

1 728

Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv.

3,04

3,32

3,16

-

-

 

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska

Tjänsteresor med kommunens fordon, transporter och energiförbrukning i kommunens lokaler är tre områden där Vallentuna kommun arbetar med att minska den egna verksamhetens klimatpåverkan. Det går dock inte att bedöma om klimatpåverkan totalt sett minskat under året.

Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter. Energiförbrukningen för uppvärmning i kommunens fastigheter var 2020 den lägsta hittills. Energiförbrukningen minskar kontinuerligt beroende dels på energiåtgärder som har vidtagits i kommunens anläggningar och dels på nybyggnation av mer energisnåla byggnader. Den graddagskorrigerade förbrukningen har minskat med 12,4 procent den senaste 5-årsperioden, från 107,4 kWh/m2 år 2016 till 94,1 kWh/m2 år 2020 (se nyckeltal).
Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd för omställning till fossilfri fordonsflotta. En satsning har gjorts under året för att öka andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta. Andelen miljöklassade personbilar är 69 procent och den totala andelen, när även lätta lastbilar är inräknade, är 59 procent . Kommunen har fem rena elbilar i drift i verksamheten.

Cykelgarage för såväl tjänstecyklar som personalens egna cyklar har byggts i kommun-husets garage. Kommunens transportmiljöpool blev klar att tas i drift och förväntas öka andelen miljövänliga transportslag inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och på sikt minska fordonsflottans storlek.

Samtidigt har utsläppen från kommunens tjänsteresor med bil ökat något (se nyckeltal). Hemtjänsten, som står för merparten av bilkörningen i kommunen, nyttjar fler så kallade SUV:ar och några elhybridfordon har ersatts av gas-bensinhybrider med högre utsläpp – i synnerhet som de i väntan på tankställe för biogas drivs av bensin. En orsak är att verksamheten på landsbygden ska vara säkerställd även i händelse av extremväder.

Hemtjänstens körsträckor har ökat med 20,3 procent under året, medan övriga verksamheter inom Socialförvaltningen har minskat med 41 procent. Orsaken till detta finns förmodligen att finna i effekter av pandemin, där hemtjänsten får ökade resor medan andra verksamheter minskar resorna för att minimera risken för smittspridning.


Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka

Utsläppen av växthusgaser i Vallentuna ligger på drygt 3 ton per person och år, ej inräknat utsläpp kopplat till konsumtion eller utrikesresor. I jämförelse med Sveriges övriga kommuner är det relativt bra och till stor del beroende på avsaknaden av industrier och dylika större enskilda utsläppskällor.

Omkring hälften av utsläppen kommer från transporter och merparten från personbilar. Vallentuna tillhör de relativt få kommuner där utsläppen ökade något 2017 (se nyckeltal). En orsak är eventuellt Roslagsbanans avstängning men kommunen saknar också infrastruktur för förnybara bränslen såsom biogas.

Vallentuna kommun deltar i Länsstyrelsen och Storstockholms regionala projekt "Fossilfritt 2030" som startade i maj 2020. Projektet inkluderar bland annat stöd för utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Utredning av etablering av tankställe för biogas och eventuellt vätgas i Vallentuna har startat. En enkät till lokala företag gick under sommaren för att samla underlag om företagens förutsättningar för förnybara bränslen. Endast ett fåtal svarade, men svaren ger ändå signaler om att företagen vill ställa om till främst eldrift och att bristande möjligheter att ladda och att tanka förnybart hindrar omställningen till förnybart i företagens fordon. Flera företag är intresserade av att samverka kring fordonsladdning och ett par företag av samverkan kring biogas.

Under ett par veckor i november kommunicerade kommunen på klimattemat och ordnade fyra webbinarier, öppna för såväl medarbetare som allmänheten, med fokus på fossilfria transporter. Ett digitalt program med klimataktiviteter för elever och ungdomar delades till gymnasiet, grundskolor och fritidsgårdar.
 
 

Kemikalier och plast

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska

De verksamheter som använder kemikalier arbetar systematiskt med att minska risker för miljö och hälsa, i enlighet med kommunens kemikalierutin. Kemikaliearbetet överlappar med arbetsmiljöarbetet och regleras också enligt såväl miljö- som arbetsmiljölagstiftning. Kommunen ställer kemikaliekrav i upphandlingar, inte minst arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen med att ställa miljökrav i byggande genom att använda verktyget Byggvarubedömningen (BVB).

Kommunen arbetar föredömligt för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner. Mindre grusplaner anläggs succesivt med återbrukat konstgräs som fylls med sand istället för granulat för att minimera mängden mikroplaster. Arbete pågår för att minska spridningen av mikroplast via dagvattenbrunnar.

Några omsorgsverksamheter har tidigare sett över inköp och förbrukning av engångsartiklar i syfte att minska plastanvändningen. I pandemins spår har behovet av hygienmaterial ökat och det har inte alltid varit möjligt att ersätta plast eller ens köpa in de miljövänligaste alternativen, då efterfrågan varit mycket hög i samhället. Nya tag för att minska förbrukningen av plast och engångsartiklar kan tas när läget normaliseras.

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka

Förvaltningarna har under året arbetat med sina respektive uppdrag i kommunens kemikalieplan, som fastställdes 2018. Bland annat har barn- och ungdomsförvaltningen fått en nystart i arbetet med kemikaliesmart förskola. Samordnat miljöarbete med initialt fokus på kemikaliesmart förskola är påbörjat i samtliga förskoleområden. Flera förskolor har sett över sina inköp och material i lärmiljöerna med avseende på kemikalier och ett antal förskolor har arbetat fram handlingsplaner.

Kommunen bedriver rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken på miljöfarliga verksamheter som bland annat syftar till att minska kemikalieanvändningen och säkerställa en korrekt hantering av kemikalier och avfall. Under 2020 har färre planerade tillsynsbesök genomförts på grund av coronapandemin.

Biblioteket har under året "plastbantat" med ett initiativ som förtjänar att särskilt lyftas fram för dess signalvärde. För att ersätta bokkassar i plast skapade biblioteket vackra lånetygpåsar av återbrukade tygrester. Tack vare en artikel i lokaltidningen har även biblioteksbesökare bidragit med egensydda tygpåsar, efter mönster som biblioteket tillhandahåller.

 

Natur och landskap

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska

Under året har intern samverkan mellan förvaltningarna kring friluftslivsfrågor etablerats. En utredning av hur kommunen kan ställa miljömässiga krav på arrendatorer av kommunens mark landade i att intresserade arrendatorer bedöms utifrån bäst miljöpåverkan. Vilka miljöaspekter som bedöms beror på marktyp och kan handla om prioritering av ekologisk odling på jordbruksmark, åtaganden i närområdet som gagnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, eller betestryck.

Hänsyn till natur och ekosystemtjänster är en viktig aspekt i fysisk planering. Under året har grundliga kommunövergripande kartläggningar av ekosystemtjänster gjorts för att ge underlag för pågående och kommande fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och exploateringar. Som underlag till den pågående fördjupade översiktsplanen i Västra Vallentuna har en områdesspecifik analys av ekosystemtjänster tagits fram, för att möjliggöra tillräcklig hänsyn till ekosystemen och dess värden.

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka

En positiv konsekvens av pandemin är att kommuninvånarnas nyttjande av natur och anläggningar för friluftsliv ökat kraftigt. Flera konkreta aktiviteter pågår och planeras med sikte på Friluftslivets år 2021. Under hösten har kommunen sökt statligt bidrag från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för utveckling av skolskogar vid kommunens grundskolor; upprustning av Roslagsleden; förstudier och projektering av friluftsområde i Gävsjödalen; tillgänglighetsanpassning kring Ubbysjön; samt för att öppna upp naturcentrum i Örstastugan vid Angarnssjöängen. Dialog förs med Länsstyrelsen som förvaltar den statligt ägda Örstastugan för att få till stånd erforderliga renoveringar och kommunen planerar att etablera naturskoleverksamhet i stugan.
Natur- och kulturmiljöer med anläggningar har inventerats med fokus på tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inventeringen har resulterat i åtgärder för att öka framkomligheten och i kommunikation kring tillgängliga miljöer och promenader.

Läsåret 2019-2020 startade ett utvecklingsarbete mellan flera förvaltningar med syfte att stärka arbetet med miljö, natur, friluftsliv och fysisk aktivitet i grundskolan och dessutom att lyfta personalen på fritidshemmen som en resurs i miljö- och folkhälsoarbetet. Under hösten 2020 har 120 pedagoger på kommunens fritidshem gått den skräddarsydda utbildningen "Friluftsliv och utomhuspedagogik", vilket möjliggjorts av LONA-bidrag. Syftet med kompetensutvecklingen har varit att ge personalen ökad kunskap så att de kan använda utomhuspedagogik och friluftsliv som en del av fritidshemmens ordinarie verksamhet utifrån kunskapen att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och omtanke för miljön.

Under sommaren påbörjade kommunen en ny metod där betande får bekämpade den invasiva växten jätteloka, vilket fick önskat resultat. Parken vid Fornminnesvägen har upprustats till en "fruktpark" med syftet är att gynna biologisk mångfald, främst insekter och fåglar, samt att ge en vacker plats för rekreation och upplevelser för alla åldrar, där besökare på sikt kan plocka bär och äpplen för eget bruk. Flertalet insekts- och fågelholkar har även monterats i parken. Kommunens arbete med att gynna biologisk mångfald i parker och kommunägd natur uppmärksammades nationellt under hösten då det andra svenska fyndet av vandrarklokrypare hittades i en av kommunens faunadepåer.

 

Vattenkvalitet och övergödning

Nyckeltal

2016

2017

2018

2019

2020

Tillsyn avlopp, antal

-

-

194

78

175

Vattendrag med god ekologisk status, andel

14,3 %

44 %

44 %

44 %

44 %


Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka

Blåplan för Vallentuna kommun passerade under hösten kommunstyrelsen för behandling i fullmäktige . Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med flertalet aktiviteter och från årsskiftet etableras kommunens funktion för vattensamordnare på heltid.

Tillsyn enligt miljöbalken är ett centralt beting för kommunerna i vattenförvaltningen. Kommunens tillsyn av enskilda avlopp har fått förstärkning och är tillsammans med den aktiva tillsynen på lantbruk och hästgårdar viktiga insatser för att minska övergödningen av sjöar och vattendrag. Under året har 175 avlopp inventerats (se nyckeltal) och även tillsyn på dagvatten har prioriterats.

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan har bland annat tagit fram uppdaterat underlag för vattenvårdsåtgärder i ett så kallat åtgärdsbibliotek. Ett gödselwebbinarium riktat till hästhållare genomfördes under Vallentuna kommuns ledning inom Åkerströmmens avrinningsområde. En utredning av juridiska och hydrologiska förutsättningar i Åkerströmmen har genomförts med stöd av bidrag från den statliga lokala naturvårdssatsningen, LONA. En enkät skickades ut till 186 markägare, med frågor och kartfunktioner för att samla information om problem och möjligheter kring vattenföring och vattenvårdsåtgärder. Parallellt har kommunen medverkat i en förstudie för restaurering av Helgösjön, ett markägarinitiativ som fått bidrag från kommunen via Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Utredningen om Åkerströmmen låg under hösten till grund för en ansökan om bidrag för fortsatt arbete från lokala vattenvårdsprojekt, LOVA .
 
Inom Oxunda vattensamverkan pågår bland annat arbete med att ta fram en åtgärdsstrategi för att minska övergödningseffekter från hästhållning. Vidare håller dämmet i Vallentunasjöns södra utlopp på att åtgärdas. I Vallentunasjön har även 12 ton vitfisk fångats i reduktionsfisket och miljöprovtagning genomförts.

Våtmarksparken erhöll drygt 4,0 miljoner kronor i statligt LOVA-bidrag och en omstart av projektet har initierats. För att realisera lågflödesmuddring av Vallentunasjön i större skala har bidrag under hösten sökts från både Baltic Sea Action Plan-fonden och LOVA. En LOVA-ansökan har även gått in för restaurering av Snapptunaån, med koppling till fritidsnämndens projekt för utveckling av Snapptunafältet. Utkast till lokalt åtgärdsprogram för Ormstaån finns och ska beredas vidare av förvaltningarna under 2021. Förstudie för restaurering av Gävsjön, som tidigare beviljats 200 000 kronor i statligt LONA-bidrag, startade i december.
 

Hållbar konsumtion och upphandling

Nyckeltal

2016

2017

2018

2019

2020

Andel inköp av ekologiska livsmedel till förskolor och skolor

20%

23 %

30 %

26,8 %

26,9 %

Skolmatens klimatpåverkan per kilogram livsmedel (kg CO2e)

-

-

-

-

1,61

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska

Upphandling är ett viktigt styrmedel för miljö och ett effektivt instrument för att uppnå miljömål och bidra till hållbar produktion och konsumtion i samhället. Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandlingar och inköp generellt sett har ökat. Arbetet med miljökrav måste hållas levande och följa utvecklingen på marknaden för att säkerställa att inköpen bidrar till att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.
Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar med att såväl säkerställa som öka miljöhänsynen vid upphandling och inköp. Ett avtalsuppföljningssystem har införts under året, där bland annat miljökrav kan följas upp. Utveckling av miljöhänsyn i upphandling sker nu också med fokus på cirkulär ekonomi. För att stödja verksamheterna i att ställa miljökrav har CEUpp-gruppen – cirkulär ekonomi i upphandling, med representanter från förvaltningarna etablerats under hösten. CEUpp-gruppen har kompetensutvecklats under hösten och miljöombuden erbjöds under våren en kort utbildning kring att ställa miljökrav i upphandlingar.

En checklista för miljöbedömning togs fram under början av året och används nu i upp-handlingsprocessen för att hjälpa upphandlande verksamheter att formulera relevanta miljökrav. Checklistan har utvärderats av CEUpp-gruppen och görs om under 2021.

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som bland annat innebär strävan att köpa livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan och med god djurhållning. Det gör köken fokuserar på inköp av säsongsbetonade, svenska och lokalt producerade livsmedel. Under året fram till 30 november 2020 beräknas måltidsverksamhetens livsmedelsinköp motsvara utsläpp av 1,61 kg växthusgaser per kilogram livsmedel (se nyckeltal), vilket är betydligt lägre än närliggande kommuners 2,0 CO2e kilogram.

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka

Konsumtionsfrågor adresseras indirekt gentemot kommuninvånare i olika sammanhang, såsom i kulturverksamhetens programutbud, i klimatfrågor och i avfallsarbetet. Inga särskilda initiativ kring den privata konsumtionen har dock tagits.

I läroplanerna för förskola, skola och gymnasium ingår mål för elevernas kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet väckte snart efter att det bildades frågan om samarbete inom det lokala näringslivet och med kommunen i syfte att bidra till en hållbar utveckling. I december 2021 började detta konkretiseras då utskottet beslöt att kommunen ska utforma förslag till koncept för hållbarhetslöften, med inspiration från Länsstyrelsen i Uppsala län. Hållbarhetslöften är frivilliga åtaganden och genom konceptet kan kommunen stödja samverkan genom forum som Näringlivsrådet och eventuellt även erbjuda verktyg eller metodstöd till mindre företag som så önskar.

 

Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska

Kommunens miljöutbildning ingår i introduktionen av nya medarbetare och i princip alla medarbetare har gjort utbildningen. En hållbarhetsutbildning, med fokus på kommunens egna mål och verksamheter samt Agenda 2030, lanserades för alla avdelningar under våren. Hållbarhetsutbildningen bidrog till kartläggning av kommunens arbete med Agenda 2030. För att stärka bland annat hållbarhetsperspektivet i kommunens beslut har konsekvensbedömningar förts in som ett stående avsnitt i kommunens tjänsteskrivelser.

Strategiska miljöbedömningar av planer och program görs i planprocessen. Hållbarhetskonsekvensbedömning som beaktar sociala och ekonomiska dimensioner arbetas fram i samband med fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna och arbete pågår med hållbarhetsprogram i större projekt och hållbarhetsbedömningar för detaljplaner. En omfattande analys av ekosystemtjänster i kommunen har genomförts, som underlag för bland annat fysisk planering (läs mer under inriktningen Natur och landskap).

En översyn av hur markanvisningsavtal kan ge riktlinjer kring miljöhänsyn har gjorts. En checklista för avfallshantering i planprocessen har tagits fram och en Blåplan har färdigställts som bland annat utgör underlag för hur den fysiska planeringen kan bidra till att förbättra och säkerställa en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka

Med avstamp i miljöprogrammet för den nya stadsdelen Kristineberg höll kommunen tidigare år flera "Hållbarhetsdialoger". Syftet var att byggherrar och andra aktörer skulle kunna komplettera och konkretisera vad de vill göra för att tillsammans med kommunen skapa den hållbara friluftslivsstadsdelen Kristineberg. Hållbarhetsdialogerna resulterade under 2020 i att de sex byggaktörerna i etapp 1, plus kommunen, presenterade egna avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser. Vallentuna kommun skapade ett koncept där byggaktörernas miljö- och hållbarhetsinsatser kunde nå olika nivåer för sina prestationer. Insatser för miljö och hållbarhet utöver de som tidigare har avtalats tilldelades stjärnnivå. De sex byggaktörernas avsiktsförklaringar innehåller totalt 48 insatser på stjärnnivå.

Den pedagogiska verksamheten med ledning av läroplanerna för förskola, skola och gymnasium är den kanske viktigaste nyckeln till ökad miljömedvetenhet i samhället. Läroplanerna har flera mål för elevernas kunskaper om och förståelse för natur, miljö och hållbar utveckling. Som ett första steg i att stötta pedagogerna har kommunens fritidshem ett särskilt miljöuppdrag. Miljöpaket, pedagogiska program med olika miljöteman för fritidshemmen, togs fram 2019 och har fortsatt använts i verksamheterna under 2020. Många elever har ett stort engagemang i miljöfrågor och materialet har gett fritidspersonalen möjlighet att utmana eleverna ytterligare i miljöarbetet. Utvecklingsarbete har startat för att bredda de centrala förvaltningarnas insatser för att stödja det pedagogiska arbetet med lärande för hållbar utveckling, bland annat med satsning på kemikaliesmart förskola.

Även Kulturnämndens verksamheter har goda möjligheter att öka allmänhetens kunskap och medvetenhet kring miljö och hållbar utveckling, liksom att inspirera och skapa ett ökat intresse för dessa frågor. Under året arrangerades kursen Bli klimatinspiratör! tillsammansmed ABF. Detta i syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling, hur man som invånare kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och hur man kan inspirera och engagera andra att göra detsamma. Miljöboktips lyfts fram på egen permanent skyltplats i entrén till biblioteket i kulturhuset.

Vallentuna kommuns årliga miljöstipendium delades ut två gånger under året. I och med ett omtag på stipendiet där fullmäktige beslutade om nya kriterier och regler hösten 2019, korades Röda korset i Vallentuna och deras second hand-butik Kupan till miljöstipendiat 2019 i mars och i december utnämndes Sparrens vattenvårdsförening och Klimatsmart Vallentuna till stipendiater 2020.

På vallentuna.se har information om kommunens ambitioner och arbete utvecklats med utgångspunkt i miljö- och klimatstrategin. Kommunens verksamheter är dock generellt sett ganska dåliga på att kommunicera sitt miljöarbete och dess resultat. Arbetssätt och kanaler för att spegla kommunens verksamhetsuppföljning kan med fördel utvecklas.

Miljöarbetet tidigare år

2019

I oktober antog kommunfullmäktige en ny miljö- och klimatstrategi med sju inriktningar som ska fungera som ett paraply för allt miljöarbete kommunen bedriver. Strategins mål och inriktningar styr planering och prioriteringar från år 2020 och framåt.

Arbetet under 2019 har dock utgått från kommunens tidigare miljöplan med dess tre övergripande miljömål. Fokus för de tre målen har varit att minska kommunens direkta miljöpåverkan.


Klimatpåverkan ska minska

Det går inte att bedöma om kommunens klimatpåverkan
minskat. Insatser görs i många olika kommunala verksamheter. Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter. Laddstolpar har etablerats i de centrala kontorens garage så att de första rena elbilarna kunnat införskaffas. Etablering av en gemensam bilpool har förberetts under året.
Körsträckorna för hemtjänsten har eventuellt ökat.


Miljöanpassade inköp ska öka

Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandlingar och inköp generellt sett har ökat.. Miljöfrågor har tagit större utrymme i vissa upphandlingar och medvetenheten om miljöhänsyn vid inköp bedöms öka hos medarbetarna. Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar löpande med att öka
miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp. Under året har stöd för att ställa miljökrav tagits fram och ett arbetssätt med behöriga beställare börjat införas.

Osorterat avfall...

Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är fortfarande låg
och förutsättningarna för källsortering är inte tillfredsställande. Fyra av tio kommunala enheter källsorterar och av dem sorterar flera endast en eller ett fåtal fraktioner. Bedömningen är att det osorterade avfallet inte minskat mer än marginellt. Ett kommunövergripande arbete med att utreda och ge förutsättningar för källsortering i alla kommunens verksamheter har startat under året. Måltidsverksamheten arbetar med ett svinn-initiativ för att minska matavfallet.

... och farliga kemikalier ska minska.

Hanteringen av miljöfarliga kemikalier bedöms vara tillfredsställande och förutsättningarna finns på plats för att arbeta systematiskt med att minska miljöpåverkan samt risker för miljö och hälsa. Flera verksamheter har aktivt fasat ut kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har under året arbetat med sina respektive uppdrag ur kommunens kemikalieplan, bland annat har förskolorna påbörjat ett systematiskt arbete med kemikaliesmart förskola.

2018

I april certifierades kommunen enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Kommunens förvaltningar har under året genomfört eller påbörjat 125 olika aktiviteter som på olika sätt bidrar till kommunens miljömål. De rör allt från utfasning av miljöskadliga kemikalier i verksamheterna till att utveckla arbetet med miljökrav i upphandling.

Klimatpåverkan ska minska

Bedömningen är att kommunens klimatpåverkan minskat något. Kommunen arbetar med att spara energi och minska utsläppen från fordon och skolmat.

Miljöanpassade inköp ska öka

I nuläget är det inte möjligt att avgöra om de miljöanpassade inköpen ökat generellt. Miljöfrågor har tagit större utrymme i vissa upphandlingar och medvetenheten om miljöhänsyn vid inköp ökar hos medarbetarna.

Osorterat avfall...

Sorteringen av avfall i de kommunala verksamheterna ökar i blygsam takt. Förutsättningarna för källsortering och hantering av farligt avfall är inte tillfredsställande för kommunen som helhet.

...och farliga kemikalier ska minska

Miljöfarliga kemikalier hanteras på ett bra sätt och vissa kemikalier har bytts ut till mer miljövänliga alternativ. Kommunens kemikalieplan och kemikalierutin ger ett systematiskt arbete med att minska miljöpåverkan och minimera risker för miljö och hälsa.

2017

Under 2017 byggde kommunen upp sitt miljöledningssystem. Nästan 85 procent av medarbetarna gjorde en miljöutbildning. Med sikte på kommunens miljömål startade förvaltningarna 107 olika aktiviteter under året – allt ifrån att minska matsvinnet till att köpa in tjänstecyklar. Här är några exempel.

Klimatpåverkan ska minska

Hemtjänsten har styrt om sin bilkörning till bilar med lägre CO2-utsläpp.
Socialpsykiatriska verksamheter samordnar transporter för varuleveranser.
Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter.
Måltidsverksamheten har startat med klimatanpassning av menyer.

Miljöanpassade inköp ska öka

Kommunens måltidsverksamhet har under året gjort flera upphandlingar av livsmedel med miljökrav för både produktion och transporter. För fem förskolor har ett ekologiskt fullsortiment upphandlats.

Osorterat avfall...

Möjligheter att källsortera finns i 36 procent av kommunens verksamheter.
Äldreomsorg och måltidsverksamhet arbetar för att minska matavfallet.

... och farliga kemikalier ska minska

En kommungemensam rutin för säker kemikaliehantering har beslutats.
Kommunens städservice jobbar bara med miljömärkta rengöringsmedel.
Hanteringen av farliga kemikalier vid drift och underhåll av IP och Kvarnbadet bedöms fungera väl.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats