Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

SymbolKommunens vision, som anges i energiplanen, är att Vallentuna år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och ha halverat energianvändningen i byggnader. Energiplanen har flera mål för minskad klimatpåverkan i den kommunala verksamheten och för kommunen som helhet – se även mål 7 Hållbar energi för alla. Utsläppen från transporter, inte minst personbilar, är den stora klimatutmaningen för Vallentuna. Kommunens Översiktsplan 2040 och trafikstrategi styr mot att ständigt utveckla transportsystemet i en mer hållbar riktning genom att minska bilberoendet och öka resorna med kollektivtrafik, gång och cykel. Målsättningen är att fordonsflottan och transporterna i Vallentuna ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

Utveckling av bebyggelse sker i kollektivtrafiknära lägen. Förbättringar och förlängning av Roslagsbanan är en högt prioriterad fråga för kommunen, för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Förvaltningarna arbetar utifrån en cykelplan och under vintern 2018-2019 genomfördes projekt Vintercyklisten för att dels uppmuntra till ökad cykling, dels samla information till hjälp att förbättra för cyklister. Ett pilotprojekt med anropsstyrd kollektivtrafik har tagits fram i samarbete med SL och ska inom kort testas. Hagaskolan som invigdes 2019 är byggd för att vara bilfri i möjligaste mån, för att bidra till bättre luftkvalitet och ökad trafiksäkerhet. Några skolor har återkommande gång-cykel-projekt eller tävlingar, ofta kopplat till den årliga trafikantveckan.

Kommunens strategi för laddinfrastruktur har medfört att laddstolpar etablerats på flera platser i kommunen. Förutsättningarna för förnybara bränslen brister dock. Kommunen har gått med i det regionala projektet Fossilfritt 2030 bland annat för att utreda etablering av tankställe för biogas och laddmöjligheter för kommunens verksamheter och företag.

I upphandling ställer kommunen krav för att minska klimatutsläppen, med fokus på cirkulär ekonomi och transporter. Tjänsteresor sker inom vissa verksamheter i stor utsträckning med bil. Digitala körjournaler hjälper till att minska utsläppen. Kommunens fordonspolicy anger målsättningen att fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030, främst genom att om möjligt välja elbilar. Tjänsteresor av annat slag ska i enlighet med kommunens resepolicy i första hand ske med kollektivtrafik och tåg. En miljötransportpool med elcyklar, cyklar och elbilar för kommunens verksamheter är färdig att sjösättas. Flera verksamheter har köpt in cyklar som används i tjänsten.

 

"Jag cyklar när jag kan i tjänsten. Ofta går det lika snabbt som att ta bilen. Dessutom är det skönt att få röra på sig och chefen uppmuntrar oss att gå eller cykla."

 

Vallentuna erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrätts-föreningar, organisationer och företag. Bygglovavdelningen arbetar med att väcka intresset för att minska klimatpåverkan i bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler och ställer krav kopplat till energi och klimat.

Kommunens måltidsverksamhet har minskat matens negativa miljöpåverkan genom menyernas sammansättning. I skollunchmenyn har sedan ett par år tillbaka en del rött kött ersatts med fisk, kyckling eller vegetariskt. Klimatpåverkan uppskattas ha minskat med nästan 50 procent.

Situationen för målet

Den globala uppvärmningen pågår och växthuseffekten tilltar. Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem och utgör en risk för konflikter och storskalig ofrivillig migration på global nivå.

Vallentuna ligger bra till i jämförelse med andra kommuner vad gäller utsläpp av växthusgaser, vilket till del beror på avsaknaden av större industrier. De totala utsläppen av växthusgaser i Vallentuna är drygt 99 400 ton per år, eller 3 ton per person. Utsläppen har halverats sedan 1990, då de totala utsläppen var nästan 198 000 ton. Notera dock att statistiken rör de utsläpp som sker inom kommunens gränser, och inte har med utrikes transporter eller konsumtion av varor. Om man räknar in konsumtion släpper en genomsnittlig svensk ut 10 ton, enligt nationella beräkningar. För att klara att hålla klimatförändringarna på en säker nivå behöver utsläppen minska till 1 ton per person år 2050.

Jämfört med andra kommuner är körsträckorna och andelen miljöbilar relativt hög. Samtidigt är transporter den stora utmaningen, då hälften av utsläppen i Vallentuna kommer från transporter ‒ 1,48 ton per invånare eller totalt drygt 49 000 ton växthusgaser för år 2016, varav drygt 30 500 ton från personbilar.

Knappt hälften av kommunorganisationens fordon är miljöbilsklassade. En satsning pågår för att kraftigt öka andelen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats