Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Symbol

Ansvaret för infrastruktur och kollektivtrafik ligger i stor utsträckning på regional och nationell nivå, på region Stockholm och Trafikverket. Kommunen samarbetar med grannkommunerna och verkar för att kommunens utvecklingsbehov kring vägar, järnväg och kollektivtrafik ska tillgodoses. Kommunen ansvarar för det kommunala gatunätet.

Kommunen ansvarar också för samhällsplanering. Översiktsplan 2040 och kommunens trafikstrategi styr mot att öka andelen resor med kollektivtrafik och cykel, bland annat genom utbyggnad av cykelvägnätet. Bebyggelse planeras främst i kollektivtrafiknära lägen, vilket även ingår i kommunernas avtal med staten om Roslagsbanans förlängning till T-centralen. Vallentuna verkar för en utbyggnad av Roslagsbanan norrut till Arlanda för att förbättra kollektivtrafiksystemet och gynna företagsetableringar.

I enlighet med kommunens bredbandsprogram sker en marknadsdriven bredbandsutbyggnad och kommunen arbetar för att bidra till ett neutralt och öppet stadsnät under fri konkurrens. I planering av nya bostads- och verksamhetsområden ska fiberutbyggnad möjliggöras.

Situationen för målet

Sverige har en industri i framkant och Vallentunas fåtaliga industrier arbetar aktivt med hållbarhet. Med en tradition av innovationer finns förutsättningar för stark svensk konkurrenskraft i övergången mot cirkulär och biobaserad ekonomi. Sverige har också en väl utbyggd infrastruktur , men lantbruket i Vallentuna har behov av ökad bärighet i vägnätet.

Den främsta utmaningen rör omställningen till en fossilfri infrastruktur och mobilitet. Bland närliggande kommuner har Vallentuna störst skillnad i restid med kollektivtrafik och bil, och högst andel bilresor. Bristfälliga tvärförbindelser med kollektivtrafik, avsaknad av cykelvägar och en gles bebyggelse utanför tätorterna främjar användandet av bilen som transportmedel. Drygt 80 procent av Vallentunas invånare bor dock i kollektivtrafiknära lägen och nästan lika många har tillgång till bredband.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats