Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

SymbolVisionen är att Vallentuna år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och ha minskat energianvändningen i byggnader per areaenhet med 50 %. Översiktsplan 2040 styr mot förnyelsebara energilösningar och driftsäker energidistribution. Kommunens Energiplan har flera mål för energiförsörjning och minskad klimatpåverkan från energianvändning och transporter i Vallentuna. Energieffektivitet och minskad miljöpåverkan är centrala frågor i samhällsplanering och nybyggnation.

Vallentuna kommun driver i egenskap av fastighetsägare ett systematiskt arbete för att energieffektivisera och minska energianvändningen i kommunägda lokaler. Arbetet utgår från kommunens strategi för energieffektivisering och energibesparingsplan. Flera verksamheter, till exempel förskolor och skolor, arbetar aktivt för att minska sin energianvändning. Kommunens energiarbete följs upp med nyckeltal för bland annat energiförbrukning. Kommunen har bytt ut gamla kvicksilverarmaturer till LED-armaturer i belysning längs gator och gång- och cykelvägar.

Kommunen erbjuder, med stöd från Energimyndigheten, opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Kommunen följer Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler genom att lämna råd och ställa krav kopplat till energi och klimat i bygglovsärenden.

Kommunen har i dagsläget ingen egen produktion av förnybar el. Fastighetsavdelningen har utrett potential och praktisk genomförande för att etablera solceller på kommunala fastigheter och arbete pågår för att samordna det med underhållsplanen för att etablera solceller vid takrenoveringar.

Omställning av transportsektorn till förnybara bränslen är en stor utmaning för Vallentuna. Läs mer under mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Situationen för målet

Sverige har stor andel fossilfri elproduktion och moderna energitjänster. Etableringen av solceller ökar. Energianvändningen inom Vallentunas gränser är relativt sett låg, men så även energiproduktionen. Vallentuna ingår i E.ON:s fjärrvärmenät som i dagsläget inte kan erbjuda 100 procent förnybart, då en smärre andel fossila bränslen används som reservkraft. Kapacitetsbristen i elnätet är problematisk för hela Stockholmsregionen, och innebär att tillräcklig leverans av el för att möta efterfrågan vid varje tidpunkt idag inte kan säkerställas. Elförsörjningen är lokalt sårbar för tillfälliga avbrott och avbrottstiderna varierar över tid. I Vallentuna finns utöver solenergi, i viss mån förutsättningar för vindkraft.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats