Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

SymbolKommunens folkhälsostrategi har sex prioriterade fokusområden: Delaktighet och inflytande i samhället; Barn och ungas uppväxtvillkor; Miljöer och produkter; Fysisk aktivitet; Matvanor och livsmedel; Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Tryggare Vallentuna är kommunens samverkansforum för att främja hälsa och trygghet. Kommunen följer upp hälsoläget hos olika målgrupper, till exempel genom den återkommande enkäten Ung Livsstil.

Kommunen har en mängd hälsofrämjande uppgifter enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdsagen. Arbetet styrs av flera olika riktlinjer. Öppenvården arbetar både förebyggande och med behandling för att främja psykisk hälsa och behandla missbruksrelaterade sjukdomar. Flera av kommunens verksamheter arbetar med fokus på barn och unga för att förebygga ohälsa kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Seniorhälsoprojektet hjälper äldre att hitta motivation för att börja träna och stärka sin fysiska hälsa. Trygg hemgång ger stöd till personer som vistats på sjukhus eller korttidsboende. Digitaliserade terapikatter skapar lugn på demensboenden.

 

"Vi tycker att vi bidrar till att nå detta mål genom insatser för att förhindra isolering och ensamhet bland vår målgrupp äldre, till exempel dagverksamhet och promenader. Vi arbetar för att avlasta anhöriga, till exempel genom avlösning i hemmet och växelvård."

 

Kommunen stödjer föreningars fritidsverksamhet och skapar förutsättningar för fysiska aktiviteter genom anläggningar, spår och leder för spontan rörelse, idrott, motion och friluftsliv. Riskful Play är en satsning av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet för att möta barn och ungas behov av rörelse som triggar leklust och nyfikenhet.

Vallentunas grundskolor ingår i en idrotts-och kultursatsning som ger elever mer rörelse under den ordinarie skoldagen. Kommunen samarbetar med Generation Pep för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barns och ungdomars hälsa. De kommunala grundskolorna och gymnasiet har egna skolhälsovårdsmottagningar som arbetar förebyggande och ger gratis vaccinationer.

Kommunens tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen förebygger miljö- och hälsopåverkan, livsmedelsförgiftning och smitta. Kommunen har beredskap för att hantera miljöolyckor efter räddningstjänstens insats.

Kommunen som arbetsgivare arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Förvaltningarna har friskvårdsinspiratörer. Chef och medarbetare ska diskutera sambandet arbete-hälsa-fritid i utvecklingssamtal och vid behov upprätta individuella hälsoplaner.

Situationen för målet

Ur ett globalt perspektiv har vi god folkhälsa i Sverige, med bra sjukvård och hög medellivslängd. I Vallentuna skattar tre fjärdedelar av invånarna sin hälsa som god, vilket är en relativt hög andel. Jämfört med andra kommuner har Vallentuna lägre ohälsotal som rör utbetalda dagar med olika typer av sjukersättning. Försäljningen av antibiotika ligger i nivå med rikssnittet. Hälsoläget är dock ojämlikt mellan olika grupper i samhället.

Två av de nationella utmaningar som lyfts fram gäller även för Vallentuna: psykisk hälsa i alla åldrar och livsstilsbetingade riskfaktorer som matvanor, stillasittande, rökning och alkohol. I samhället i stort ökar arbetsmiljörelaterade problem i form av stress och psykisk ohälsa. En relativt stor andel av långtidssjukskrivningar i Vallentuna är psykiskt relaterad. Antalet fallskador bland äldre är också det högt, jämfört med andra kommuner. Sjukfrånvaron för medarbetare i kommunen är något högre än det nationella medelvärdet, liksom andelen långtidssjukskrivna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats