Kemikalier och plast

Dekorativ bild


Kemikalier och plast är viktiga och allmänt förekommande i vår vardag. De har många funktioner som bidrar till att lösa problem och behov, till exempel kopplat till textilier, livsmedelssäkerhet och hygien.


Kemikalier finns inbakade i produkter, i plast och i andra material och de kan lätt spridas vidare till människor, djur och natur. I Vallentuna kommun finns även ett hundratal förorenade områden med farliga ämnen från tidigare verksamheter. Vissa kemikalier har skadliga effekter på miljön och människors hälsa. Barn och unga är särskilt känsliga för kemikaliers skadeverkningar. Andra kemikalier kan påverka miljön till exempel genom att bidra till övergödning av vattenmiljöer.

Idag används plast på ett sätt som inte är hållbart. Plastskräp sprids i miljön, förs ut i sjöar och hav och bli kvar som mikroplast. När plast produceras av fossil råvara och när den bränns som avfall bidrar det till klimatförändringarna. Plast ska inte användas i onödan, mer plast behöver återanvändas och återvinnas för att ingå i den cirkulära ekonomin.

Det här vill kommunen

Kommunens Miljö- och klimatstrategi innebär att Vallentuna kommun arbetar för att underlätta invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val genom att:

  • bidra till att öka medvetenheten kring kemikalier och plast hos privatpersoner och företag.
  • prioritera tillsyn och rådgivning kring kemikalier.
  • som markägare, exploatör och tillsynsmyndighet, prioritera att arbeta för att förorenade områden ska inventeras, riskbedömas och efterbehandlas på lämpligt sätt.

Kommunens egna verksamhets miljöpåverkan ska minska genom att:

  • ha en hög medvetenhet om kemikalier och löpande arbeta för minskad användning och minskade utsläpp av kemikalier.
  • prioritera utfasning av potentiellt skadliga kemikalier - barn och ungdomar ska inte utsättas för farliga kemikalier i vardagen.
  • sträva efter att minska plastanvändningen, ersätta plast och syntetiska textilier med miljösmartare alternativ samt att köpa in och använda biobaserad eller återvunnen plast.

 

Miljöproblemet

Hittills har 8300 miljoner ton plast producerats i världen. Cirka 9 procent har återvunnits och 12 procent har bränts. Resten finns kvar.

Det finns hundratusentals kemikalier och varje dag används i samhället cirka 30 000 olika kemikalier. I EU:s REACH-databas finns information om omkring 8 000 substanser och forskarna bedömer att kunskaperna om ämnenas effekter är tillfredsställande för omkring tusen av dem. 3 377 substanser kan användas i plastförpackningar. Forskare i Sverige har konfirmerat att 906 olika kemikalier förekommer i plastförpackningar. Flera hundra av dem har kända hälso- eller miljöeffekter.

Kemikalieinspektionen, KemI, har hittat farliga ämnen i varannan vara av plast – och förbjudna kemikalier i nästan var tionde plastvara. KemI har även konstaterat otillåtna halter av förbjudna kemikalier i 20 av 115 granskade reklamartiklar som delas ut gratis .

 

Fakta för Vallentuna

Vi har inte så mycket statistik kring användning och utsläpp av kemikalier och plast i kommunen. Det vi kan se är att plast och farligt avfall fortfarande slängs i hushållssoporna, trots att plast kan återvinnas och farligt avfall ska lämnas in för omhändertagande. I SÖRABs så kallade plockanalyser, där man analyserar innnehållet i vanliga soppåsar, har man hittat olika sorters plast, batterier, läkemedel, ljuskällor och småelektronik i hushållssoporna.

I Vallentuna kommun finns 226 identifierade förorenade områden i olika riskklasser, bland annat tidigare handelsträdgårdar och deponier. Grundprincipen är att förorenaren betalar (PPP ‒ Polluter Pays Principle), det vill säga att den som har haft verksamhet eller gjort åtgärd som orsakat förorening är skyldig att betala efterbehandling i syfte att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Ansvarsutredningar saknas för flertalet förorenade områden i kommunen.

 

Det här gör kommunen

Läs om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan på sidan Uppföljning av miljö och klimat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats