Hållbar konsumtion och upphandling

Dekorativ bild


Svenska konsumenter är relativt miljömedvetna men konsumtionen ökar. Det ekologiska fotavtrycket och miljöbelastningen i andra länder, orsakat av svenskarnas konsumtion, ligger idag på en nivå som inte är långsiktigt hållbar. Konsumtion av varor och tjänster påverkar miljö och klimat genom råvaruutvinning, utsläpp från produktion, transporter, spridning av kemikalier och ökade mängder avfall.

Svenska myndigheter köper varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor per år. Kommuner står för knappt hälften av antalet upphandlingar. Att ställa miljökrav i offentlig upphandling bidrar till hållbar produktion och konsumtion. Genom att ställa höga miljökrav minskar kommunens miljö- och klimatpåverkan och resurseffektiviteten ökar. Med ett livscykelperspektiv finns även stor potential att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel.

Det här vill kommunen

Kommunens Miljö- och klimatstrategi innebär att Vallentuna kommun arbetar för att underlätta invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val genom att:

  • arbeta aktivt för att stimulera och underlätta för invånare och företag att konsumera hållbart.
  • främja hållbart företagande, miljöinnovation och livsmedelsproduktion i Vallentuna.

Kommunens egna verksamhets miljöpåverkan ska minska genom att:

  • sträva efter att ställa höga miljökrav vid upphandling av produkter, tjänster och entreprenader, i synnerhet vad gäller miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • ha en helhetssyn på hållbarhet i upphandling och sträva efter att tillämpa ett livscykelperspektiv.
  • prioritera miljömärkning vid inköp.

 

Miljöproblemet

Den miljöpåverkan vår konsumtion ger upphov till har under senare år uppmärksammats allt mer. Vår konsumtion är inte hållbar. Resurserna måste utnyttjas effektivare och varor ska vara fria från farliga ämnen.

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Sveriges ekologiska fotavtryck, de resurser vår konsumtion och livsstil tar i anspråk både i Sverige och i andra länder, är cirka fyra gånger större än vad som anses vara långsiktigt hållbart.

Ett annat mått på konsumtionens miljöpåverkan är utsläpp av växthusgaser. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 9 ton per person och år. För att undvika farlig klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2050. Det innebär att det inte räcker med att Sveriges utsläpp inom våra gränser minskar. Även de utsläpp som vår konsumtion ger upphov till i andra länder behöver minska.

Varor och tjänster påverkar miljön under hela livscykeln, vid tillverkning, användning, återbruk, materialåtervinning, omhändertagande av avfall och transporter i alla led. En omställning till mer hållbara alternativ är positivt inte bara för miljön utan även för vår hälsa.

Studier inom EU och nationellt visar att svenskarna är relativt miljömedvetna. En övervägande del av svenska konsumenter uppger att hållbarhet och hållbara produkter inom alla handelns delbranscher är viktigt. Svenska konsumenters attityder har förändrats väsentligt det senaste året. Det är viktigt för konsumenterna att företaget som de handlar från arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, att kunna handla hållbara produkter oavsett vilken produkt, hur produkten är förpackad, samt att produkten inte innehåller skadliga kemikalier eller ger upphov till så lite växthusgaser som möjligt.

Dock finns en diskrepans mellan vad konsumenten säger sig vilja göra och vad konsumenten faktiskt gör, till exempel vad gäller att köpa miljömärkt. Det finns flera mekanismer som påverkar möjligheterna att konsumera mer hållbart. Många konsumenter efterfrågar tydligare information i butiken, till exempel om kläders miljö- och hälsopåverkan.

Källa: Naturvårdsverket, Svensk Handel

Fakta för Vallentuna

Vi har ingen statistik kring den privata konsumtionen i Vallentuna.

Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar systematiskt med att öka miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp. Vallentuna kommun ska i enlighet med kommunens miljö- och klimatpolicy ställa höga miljökrav i upphandlingar. I alla upphandlingar ställer kommunen krav på miljösäkringssystem. Specifika miljökrav ställs i de olika upphandlingarna, beroende på upphandlingens art.

Det råder dock en allmänt konstaterad brist på "grön upphandlingsstatistik" och kvantifierade studier om de kommunala inköpens miljöbelastning. Analyser av andra kommuners klimatpåverkan och ekologiska fotavtryck pekar på att de verksamheter som påverkar miljön mest är barn- och ungdom, trafik och fastigheter samt vård och omsorg. Dessa verksamheter är kopplade till mat eller byggande av vägar och fastigheter - och kostar även mest pengar.

För närvarande saknas generellt statistik Vallentuna kommun andel miljöanpassade inköp. Flera verksamheter har arbetat aktivt med att byta ut produkter mot miljövänligare alternativ. En ny inköpsorganisation har börjat implementeras inom kommunen med ett begränsat antal behöriga beställare, vilket ökar förutsättningarna för att höja miljöambitionerna.

Måltidsverksamheten i Vallentuna kommun följer kommunens Måltidspolicy, som bland annat anger att matens negativa miljöpåverkan ska minskas, menyerna ska sträva efter att bestå av klimatsmarta råvaror efter säsong, transporter och matsvinn ska minimeras. Vidare ska kommunen i upphandling ställa krav på mervärde - höga krav inom djurskydd och miljöhänsyn - i produktionen av kött och kyckling, mjölk och odling, samt verka för upphandlingssätt som gynnar närodlat och närproducerat. Ett vegetariskt alternativ serveras varje dag och en dag i veckan är helvegetarisk.

 

Det här gör kommunen

Läs om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan på sidan Uppföljning av miljö och klimat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats