Natur och landskap

Dekorativ bild

 

Förlust av biologisk mångfald och naturmiljöer sker globalt. Stockholms län är en snabbt växande storstadsregion. Över tid har exploateringar medfört att naturområden försvunnit och spridningsvägar för djur och växter försvagats. Föroreningar stör ekosystemens funktioner.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Biologisk mångfald behövs för att ekosystemen ska fungera bra. Vi är inte alltid medvetna om vikten av ekosystem-tjänster och den nytta människan får från naturens arbete. Fotosyntes, jordbildning, råvaror, dricksvatten och vattenrening, luftrening, pollinering, klimatreglering är ekosystemtjänster som samhället är beroende av. Till ekosystemtjänsterna hör också naturupplevelser och friluftsliv, som bidrar till värdefull förståelse för miljön, att vi mår bättre och får möjlighet till meningsfull och avkopplande fritid.

Vallentuna kommun har en rik natur med varierande och unika landskap. Vallentunas gröna värdekärnor har stor betydelse för såväl växter och djur som för samhället i stort. Närheten till grönska, stora naturvärden och tydliga, levande kulturmiljöer attraherar besökare och invånare.

Det här vill kommunen

Kommunens Miljö- och klimatstrategi innebär att Vallentuna kommun arbetar för att underlätta invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val genom att:

  • tillvarata vårt kultur- och natursköna läge och sträva efter att bli en regional knutpunkt för människor som vill vistas i natur.
  • kommuninvånare och besökare ska ha god tillgång till olika typer av grönområden och kulturmiljövärden, anläggningar för ett rikt friluftsliv, naturvägledning och upplevelser av naturen i såväl tätort som på landsbygd.
  • underlätta och uppmuntra friluftsliv och vistelse i natur för att bidra till ökad miljömedvetenhet och bättre folkhälsa.

Kommunens egna verksamhets miljöpåverkan ska minska genom att:

  • säkra ekosystemtjänster och en långsiktigt hållbar grön infrastruktur, med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv, genom såväl skydd som hållbart brukande och nyttjande.
  • stärka Vallentunas identitet, rika historia och attraktivitet genom att naturmiljöer, värdefulla kulturmiljöer, landskapskaraktärer och tätortsnära grönstrukturer bevaras, förvaltas och används som en resurs vid utveckling.

 

Miljöproblemet

Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt.

Vi nyttjar mark och vatten intensivt. Efterfrågan på resurser som livsmedel, råvaror, energi och vatten ökar dessutom. Att möta de behoven utan att överutnyttja olika ekosystem och öka pressen på olika arter är en stor utmaning. Att landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader gör det också svårare för djur och växter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor. Stor belastning av näringsämnen och överfiske är negativt för flera vattenlevande arter.

En annan orsak är att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta och ersatts av moderna metoder som ofta inte är hållbara ur ett ekologiskt perspektiv. 

Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster.

Upplevelser av natur och biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.

Källa: Naturvårdsverket

 

Fakta för Vallentuna

Vallentuna kommun har rik och varierad natur med höga natur- och kulturvärden. Delar av kommunen präglas av välbevarat äldre kulturlandskap i levande landsbygd, som formats under många tusen år och med en ovanligt rik förekomst av forntida lämningar.

I kommunen finns cirka 140 jordbruksföretag av varierande storlek. Åkerarealen är cirka 7 400 ha, betesmark cirka 860 ha och arealen produktiv skogsmark drygt 16 500 ha.

På andra håll har naturen karaktär av vildmark. Inom Vallentuna kommun finns 16 naturskyddade områden med en total areal om 829 ha, vilket motsvarar 2,3 procent av kommunens yta. En av Stockholmsregionens främsta fågelsjöar Angarnssjöängen och den kulturhistoriskt intressanta Vadadalen är områden av riksintresse för naturvården. Angarnssjöängen, Björkby-Kyrkviken, Bromseby, Exerman-Hersby, Åttesta samt Trehörningsskogen (som till största del ligger i Österåkers kommun), är skyddade som naturreservat. Angarnssjöängen, Bromseby och Trehörningsskogen är även Natura 2000-områden som ingår i EU:s nätverk för värdefull natur, tillsammans med Brottby allé, Vada sjökullar, Tarby-Åttesta, Tärnholm och Brännmossen. Tärnanområdet är en del av ett riksintresseområde för friluftslivet.

Skogsstyrelsen har identifierat cirka 120 skogliga nyckelbiotoper och 70 rödlistade arter i kommunen samt tecknat naturvårdsavtal med markägare i norra och östra delen av kommunen. Det finns fem riksintressen för kulturmiljö i kommunen.

Inventering av fåglar sker återkommande vid Angarnssjöängen. Vissa inventeringar av biologisk mångfald har genomförts, bland annat av fladdermöss. 

Det här gör kommunen

Läs om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan på sidan Uppföljning av miljö och klimat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats