Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

SymbolKommunen ansvarar i enlighet med vattentjänstlagen för att vattenförsörjning och avlopp ordnas med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Arbetet styrs av kommunens VA-plan och dagvattenpolicy och bedrivs huvudsakligen via de kommunala bolagen Roslagsvatten och Vallentunavatten samt kommunförbunden Norrvatten och Käppalaförbundet. I skrivande stund arbetar kommunen med provtagning och provpumpning av reservvattentäkter, för att ge täkterna erforderligt skydd i samband med kommande planarbete och exploatering eller förändrad markanvändning.

Vissa delar av Vallentuna är inte anslutna till det kommunala VA-nätet. Kommunen erbjuder hjälp med analys av dricksvattenprover och ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsyn av enskilda avlopp är prioriterat i enlighet med kommunens tillsynsplan. Tillsynen omfattar även miljöfarlig verksamhet såsom hantering av gödsel och bekämpningsmedel inom lantbruket.

Översiktsplan 2040 styr mot såväl hållbar utveckling av VA-nätet som god vattenförvaltning och vattenvård. VA-försörjning och god vattenkvalitet säkerställs i planprocessen. Vattenvård ingår i kommunens miljö- och klimatstrategi. Kommunens blåplan ger stöd för kommunens åtaganden för att förbättra vattenmiljöerna i enlighet med svensk vattenförvaltning och vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016–2021 för Norra Östersjön.

Vallentuna kommun samarbetar med grannkommunerna inom Oxunda vattensamverkan och Åkerströmmens vattenvårdsförbund. Kommunen bedriver miljöövervakning och provtagning av miljötillståndet i kommunens vatten. Kommunens vattensamordnare fokuserar på vattenvårds-åtgärder i samverkan med markägare, markavvattningsföretag, hästföretagare och LRF och kommunen söker aktivt statliga bidrag för åtgärder.

Situationen för målet

I Sverige är tillgången till dricksvatten och sanitet god. Sjösänkningar och rätning av vattendrag har dock förändrat landskapet under de senaste seklen. Vallentunas vatten är påverkade av övergödning och fysiska förändringar som markavvattning och vandringshinder för vattenlevande organismer. Endast en av fem sjöar och ett av sju vattendrag har god ekologisk status.

Ett förändrat klimat medför ökad risk för såväl mer intensiva regnfall och översvämningar, som vattenbrist och torka. Vallentuna har periodiskt mycket låga grundvattennivåer men grundvattenförekomsterna har god kemisk och kvantitativ status. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats