Koldioxidbudget för Vallentuna

Vallentuna kommun har beräknat en så kallad koldioxidbudget som visar hur mycket utsläpp som kan ske lokalt, om uppvärmningen av jordens klimat ska kunna bromsas. Utsläppen inom Vallentunas geografiska område behöver minska med nästan 13 procent per år för att komma ned till nära noll år 2045. Det betyder att varje invånare i Vallentuna i genomsnitt har 17,4 ton koldioxid kvar att släppa ut, från nu till år 2045.

Takten för utsläppsminskningarna det senaste decenniet är omkring 3,3 procent per år. Utsläppen i Vallentuna var år 2020 cirka 2,6 ton per person och år. Det är lägre än genomsnittet i Sverige. Det beror på att Vallentuna saknar större  industrier och andra enskilda stora utsläppskällor. 

Koldioxidbudgeten och statistiken över utsläpp innehåller inte information om hur stor utsläpp vår konsumtion orsakar i andra länder. Nationella beräkningar pekar på att de totala utsläppen inräknat konsumtion och utrikesresor är omkring 9 ton per person och år.

Koldioxidbudget. Totalt har Vallentuna 606 072 ton koldioxid kvar att släppa ut - 17,4 ton per invånare. Utsläppen behöver minska med knappt 13 procent per år, för att nå nära noll år 2045 (gröna staplar). Om utsläppen istället skulle minska lika mycket varje år tar koldioxidbudgeten slut under år 2034 (grå yta). De senaste åren har utsläppen minskat med omkring 3,3 procent per år. Med den takten dröjer det 100 år innan utsläppen är nere nära noll (lila linje).

Vad är en koldoioxidbudget?

Enligt FN:s klimatpanel (ICPP) och klimatforskningen är det mängden växthusgaser i atmosfären som spelar roll för den globala uppvärmningen. I Parisavtalet slogs fast att utsläppen av växthusgaser ska begränsas, så att temperaturhöjningar håller sig under två grader, och allra helst begränsas till 1,5 grad. Den totala mängd koldioxid som kan släppas ut innan mängden växthusgaser i atmosfären leder till att den globala uppvärmningen överskrider en viss gräns kallas för koldioxidbudget.

Den globala klodioxidbudgeten kan sedan delas upp i delbudgetar på lands-, kommun- eller individnivå. Ett femtiotal regionala och eller kommunala koldioxid-budgetar har tagits fram, bland andra i Stockholms län.

Hur används en koldioxidbudget?

Koldioxidbudgeten används lite på samma sätt som en ekonomisk budget nämligen för att över tid planera och fördela medel och insatser så att budgeten inte spräcks. Vi behöver minska "utgifterna", det vill säga våra koldioxidutsläpp och även skapa en intäktssida i form av åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären exempelvis genom trädplantering eller produktion av biokol eller biogas.

Hur beräknas en koldioxidbudget?

Vid framtagande av en koldioxidbudget görs ett antal avvägningar. Man behöver till att börja med bestämma vilka utsläpp som tas med till exempel om endast koldioxid ska ingå eller om även andra växthusgaser såsom metan, lustgas inkluderas. Även frågan om utsläppens geografiska avgränsning behöver bestämmas liksom hur utsläppen ska fördelas mellan olika nivåer och territorier. Frågan handlar om bland annat världens totala utsläppsutrymme ska fördelas jämt över alla individer eller om vissa områden eller grupper som släppt ut mera historiskt ska ha en snävare budget framöver. Till sist behöver man även bestämma hur budgetutrymmet ska fördelas över tid.

Budgeten uttrycks ofta som en graf över tid med en procentuell minskning per år.

Stockholms läns koldioxidbudget

Stockholms läns koldioxidbudget utgår ifrån utsläppen som uppkommer inom länets geografiska område med tillägg för utsläpp från internationella transporter inklusive internationellt flyg där höghöjdseffekten av utsläppen även inkluderats. Vid fördelning av Sveriges totala utsläpp har historiska utsläpp beaktats. Enligt budgeten ska utsläppen 2020 och framåt följa en utsläppsminskningstakt på 16 procent per år så att nära noll uppnås kring år 2040.

Vallentunas koldioxidbudget 

För Vallentuna kommuns del har en koldioxidbudget beräknats där de internationella transporterna exkluderats. Anledningen är dels att statistiken för kommuninvånarnas internationella resor är osäker, dels att resor utanför landets gränser inte ingår i kommunens rådighet. I övrigt utgår Vallentunas budget från samma antaganden som länets koldioxidbudget. Vallentuna kommun har även samverkat med Täby kommun kring beräkningarna.

Åtgärder för att hålla budgeten

Att hålla sig inom koldioxidbudget för det geografiska området är en utmaning för alla kommuner i Sverige, då utsläppen behöver reduceras med minst omkring 12-16 procent årligen. Det krävs förändring inom många sektorer i samhället. Det område som idag orsakar störst utsläpp och där det går att nå effekt på kort tid är transportsektorn.

Transporter står för knappt 60 procent av koldioxidutsläppen i Vallentuna. Om alla resor och transporter skulle bytas ut mot förnybara alternativ - eldrivna och fossilberoende fordon, gång, cykel och kollektivtrafik - skulle utsläppen minska med 50 000 ton per år. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats