Miljöstipendiater

Vallentuna kommun delar årligen ut ett miljöstipendium för att uppmärksamma och stimulera goda insatser och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom Vallentuna kommun.

Kommunen har haft ett miljöstipendium sedan 1988. Ett omtag gjordes 2019 då kommunfullmäktige antog nya regler för stipendiet. Reglerna underlättar bedömningen av föreslagna stipendiater och innebär också en tydlighet kring att stipendiet ska användas för att genomföra ytterligare insatser för miljön.

Här kan du läsa mer om kommunens miljöstipendiater de senaste åren.

2022 - Stolpes Entreprenad AB samt Västanvindens förskola

Kommunstyrelsen utsåg två miljöstipendiater 2022 - Stolpes Entreprenad AB samt Hagvidson Västanvindens förskola, med motiveringarna:

Stolpes Entreprenad AB

Stolpes Entreprenad AB är ett utomordentligt gott exempel på hur miljöengagemang kan omsättas till företagsnytta. Stolpes är ett relativt litet plåtslageri och takläggningsföretag, som driver ett ambitiöst arbete för att bli mer klimatsmarta i såväl fastighet som i fordonsflotta. Bland annat har företaget investerat i energieffektiv uppvärmning och belysning, solceller, elfordon och laddpunkter. Vid rådgivningsbesök kunde kommunens energi- och klimat¬rådgivare bara bekräfta att företaget är på helt rätt väg.

Stolpes konkreta exempel är värdefullt för att inspirera fler företag att göra hållbara val och främja omställning till fossilfrihet, energieffektivisering och produktion av förnybar energi.

Västanvindens förskola

Hagvidson Västanvindens förskola är ett inspirerande exempel på hur förskolor kan arbeta med barnens perspektiv i hållbar utveckling. Västanvinden har miljöcertifierat sig enligt Grön flagg. Det innebär ett strukturerat arbete som ger stöd dels till förskolans arbete med hållbar utveckling enligt läroplanen, dels till att höja ambitionerna och främja nytänk.

Genom att lyssna på barnens tankar och idéer lyckas Västanvinden ge barnen konkreta möjligheter att påverka och bidra till miljöåtgärder både på förskolan och i samhället.
Med praktisk pedagogik kring miljöutmaningar bygger Västanvindens personal en medvetenhet hos barnen som lägger grunden för ett livslångt miljöengagemang.

 

2021 - REKO Vallentuna

Kommunstyrelsen utsåg Vallentuna REKO-ring till kommunens miljöstipendiat 2021, med motiveringen:

Linda Lönnqvist från Vallentuna tog REKO-ringarna till Stockholmsområdet och har med stort ideellt engagemang varit en drivkraft i att initiativet vuxit och spritts med raketfart. Sedan starten 2017 har REKO-ringar i länet knutit
samman 130 000 medlemmar med över 160 anslutna producenter. REKO Vallentuna har på bara ett halvår lockat nästan 2 000 invånare som vill handla lokal mat i säsong direkt från odlaren eller tillverkaren. REKO Vallentuna är en berömvärd plattform för att främja det lokala och småskaliga och för att sprida medvetenhet om hållbar konsumtion.

2020 - Sparrens natur- och vattenvårdsförening samt Klimatsmart Vallentuna

Kommunstyrelsen utsåg två miljöstipendiater 2020 - Sparrens natur- och vattenvårdsförening samt Klimatsmart Vallentuna, med motiveringarna:


Sparrens natur- och vattenvårdsförening

Med små medel och stort engagemang har föreningen i många år arbetat för att värna miljön i och kring sjön Sparren. Medlemmarna följer på ett systematiskt sätt förändringar i vattenmiljön bland annat genom att mäta siktdjup och algmängder. Föreningen verkar för att skapa naturliga vattenståndsvariationer i Sparren och faunapassage mellan sjön och Lillån för att gynna flora och fauna. Sparrens natur- och vattenvårdsförening är ett gott exempel på lokalt miljöengagemang till nytta och inspiration för många.

Klimatsmart Vallentuna

Sedan starten hösten 2018 har Klimatsmart Vallentuna etablerat ett forum för lokalt engagemang för klimatet. Nätverket har arrangerat Klimatdagar, diskussionsgrupper och demonstrationer kopplat till Fridays for future. Klimatsmart Vallentuna är en källa till inspiration för invånare som vill göra hållbara val i vardagen och erbjuder en gemensam kanal för dialog om klimatarbete i både stort och smått. Klimatsmart Vallentuna är ett berömvärt initiativ för att underlätta för invånare som vill bidra till lösningar i den globala klimatutmaningen.

 

2019 - Vallentuna Rödakorskrets

Kommunstyrelsen utsåg Vallentuna Rödakorskrets till Vallentuna kommuns miljöstipendiat 2019, med motiveringen:

Vallentuna Rödakorskrets har under lång tid arbetat med återvinning och återbruk genom sin butik Kupan. Kupan har varit föregångare i den trend med ökat intresse för second hand som nu märks i samhället. Det är ett oglamoröst och idogt arbete som gör konkret skillnad för miljön. Kupan är ett strålande exempel på initiativ för cirkulär ekonomi, där avfall ses som en resurs. Vallentuna Rödakorskrets och butiken Kupan ger inspiration och underlättar för människor att hushålla med planetens resurser i vardagen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats